Zaawansowany podręcznik użytkownika Black And Decker Bdms200

Zaawansowany podręcznik użytkownika Black And Decker BDMS200 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z szlifierki Black And Decker BDMS200. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje na temat bezpieczeństwa i użytkowania, w tym przegląd funkcji, instrukcje instalacji, konserwacji i naprawy. Podręcznik zawiera również informacje na temat dostępnych akcesoriów, w tym końcówek, dysków i zestawów szlifierek. Podręcznik jest łatwy w użyciu i dostarcza wszystkich informacji potrzebnych do korzystania z szlifierki Black And Decker BDMS200 z maksymalnym bezpieczeństwem i wydajnością.

Ostatnia aktualizacja: Zaawansowany podręcznik użytkownika Black And Decker Bdms200

Strona: 2

3POLSKIPrzeznaczenieOpisywane narzędzie Black & Decker służydo pomocy przy lokalizowaniu przewodówsieci elektrycznej o napięciu prądu zmiennego230 V oraz metalowych rur znajdujących sięw ścianach. Narzędzie przeznaczone jestwyłącznie do użytku amatorskiego.Wskazówki dotyczące bezpiecznejpracy• Uwaga! Aby zminimalizować ryzykowystąpienia pożaru, wycieku z baterii,uszkodzenia ciała oraz mienia, w czasieeksploatacji elektronarzędzi zasilanychakumulatorowo, należy zachowaćpodstawowe środki ostrożności, włączniez poniższymi.• Przed rozpoczęciem pracyelektronarzędziem należy przeczytać całąinstrukcję obsługi.• Zachować instrukcję do późniejszegowglądu.Utrzymuj miejsce pracy w czystościBrak porządku jest częstą przyczynąwypadków.Zwróć uwagę na warunki, w jakichpracujeszNie narażaj elektronarzędzia na działaniedeszczu. Nie wolno używać elektronarzędziprzy zwiększonej wilgotności i w mokrymotoczeniu. Dbaj o dobre oświetleniemiejsca pracy. Nie używaj elektronarzędziw miejscach zagrożonych pożarem lubwybuchem, na przykład w pobliżu palnychcieczy i gazów.Nie pozwalaj na zbliżanie się dzieciNie dopuszczaj dzieci, osób postronnych anizwierząt w pobliże stanowiska pracy ani niepozwalaj im na dotykanie narzędzia.Zachowaj stabilną postawęZadbaj o dobre podparcie nóg i stabilnąpostawę.Zachowaj czujnośćPracuj uważnie. Kieruj się zdrowymrozsądkiem.Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli jesteśzmęczony.Używaj narzędzi zgodnie z przeznaczeniemPrzeznaczenie narzędzia opisane jest winstrukcji obsługi.Uwaga! Używanie jakichkolwiek akcesoriówi przystawek lub wykonywanie prac innychniż zgodne z przeznaczeniem opisanymw tej instrukcji obsługi powoduje ryzykouszkodzenia ciała.Sprawdzaj stan techniczny elementówPrzed rozpoczęciem pracy dokładniesprawdź, czy nie pojawiły się uszkodzenianarzędzia. Upewnij się, że urządzeniedziała poprawnie i może pracować zgodniez przeznaczeniem. Nie wolno używaćnarzędzia, jeśli którakolwiek z części jestuszkodzona lub wadliwa.Przechowywanie narzędziNarzędzia i baterie należy przechowywaćw suchym i zamykanym lub wysoko,w niedostępnym dla dzieci miejscu.NaprawyOpisywane elektronarzędzie spełniaodpowiednie normy bezpieczeństwa. Naprawmogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowaneosoby i przy użyciu oryginalnych częścizamiennych. Nie stosowanie się do tejzasady może stwarzać niebezpieczeństwodla użytkowników.Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwadotyczące stosowania bateriijednorazowych• W żadnym wypadku nie wolno próbowaćotwierać baterii.• Nie wolno przechowywać w miejscach,gdzie temperatura może przekroczyć 40 °C.• W celu utylizacji baterii należypostępować zgodnie z instrukcjamizawartymi w rozdziale „Ochronaśrodowiska“. Baterii nie wolno spalać.• W wyjątkowych przypadkach może dojśćdo wycieku z baterii. Jeśli na baterii pojawisię płyn, należy:- Ostrożnie wytrzeć płyn szmatką. Unikaćkontaktu ze skórą.dotyczące użytkowania detektorów rur iprzewodów• Nie wolno używać detektora dowykrywania napięcia w niezaizolowanych,odkrytych lub luźnych przewodach.• Nie wolno używać detektora zamiastwoltomierza.• Należy uwzględnić, że detektor możenie zawsze dokładnie określić położeniewszystkich rur i przewodów. Przyczynąniedokładnego wskazania mogą być:

Strona: 3

4- Słaba bateria- Cienkie rury lub przewody w grubych ścianach- Bardzo grube ściany- Przewody lub rury umieszczone bardzo głęboko- Ściany pokryte metalem- Bardzo duża wilgotność- Ekranowane przewody• Zawsze przed użyciem przetestujurządzenie w miejscu, gdzie znane jestpołożenie przewodu lub rury.• W razie wątpliwości, należy skontaktowaćsię z wykwalifikowanym pracownikiembudowlanym.Uwaga! Opisywane urządzenie nie wskażeprzewodów niepodłączonych do zasilania,przewodów stałego napięcia oraz przewodówtelekomunikacyjnych i sieci komputerowych.Ukryte przewody (np. do oświetleniaściennego) mogą nie zostać zlokalizowane,gdy wyłączniki są w pozycji wyłączonej.Uwaga! Opisywany detektor nie służydo wykrywania rur wykonanych z innychmateriałów niż metal.Wyposażenie1. Przełącznik trybu pracy2. Wskaźnik diodowy3. Pokrętło nastawiania czułościRys. A4. Pokrywa bateriiMontażMontaż baterii (Rys. B)• Zsunąć pokrywę baterii (4).• Włożyć baterię do złącza. Większy biegunbaterii łączy się z mniejszym złączem.• Ponownie założyć pokrywę i wsuwajączapiąć ją.EksploatacjaWłączanie i wyłączanie• Aby włączyć narzędzie, należy przekręcićpokrętło nastawiania czułości (3) zgodniez ruchem wskazówek zegara.• Aby wyłączyć narzędzie, należyprzekręcić pokrętło nastawiania czułościprzeciwnie do ruchu wskazówek zegara.Lokalizowanie przewodów pod napięciem(Rys. C)Uwaga! Przed użyciem wypróbuj urządzeniena znanym źródle prądu zmiennego.• Upewnij się, że urządzenie jest z dalaod powierzchni, która będzie skanowanaoraz wszelkich innych źródeł prąduzmiennego.• Przesuń przełącznik trybu pracy (1) wkierunku symbolu elektryczności.• Przekręcaj pokrętło nastawiania czułościzgodnie z ruchem wskazówek zegara,aż będzie słychać buczenie i zapali sięczerwony wskaźnik diodowy.• Powoli obracaj pokrętło przeciwnie do ruchuwskazówek zegara, aż buczenie ucichniei czerwony wskaźnik diodowy zgaśnie.• Przetestuj urządzenie trzymając jeprzyłożone do wtyczki włożonej dogniazdka pod napięciem. Potwierdźpoprawne działanie czerwonegowskaźnika diodowego i sygnałudźwiękowego.Urządzenie jest teraz gotowe do użycia iustawiona jest maksymalna czułość.• Narzędzie należy trzymać jedną rękąa drugą rękę oprzeć na powierzchni wpobliżu skanowanego obszaru.• Przesuwaj detektor powoli i gładko popowierzchni, zbliżając się z różnych stron.Wykrycie źródła prądu zmiennego spowodujemiganie czerwonego wskaźnika diodowegooraz przerywany sygnał dźwiękowy.• Po zbadaniu obszaru pracy powtórzprocedurę testową, aby upewnić się, czyurządzenie działa poprawnie.Lokalizowanie metalowych rur (Rys. C)Uwaga! Przed użyciem przetestuj urządzenieużywając znanego przedmiotu metalowego.• Upewnij się, że w czasie przygotowywaniado użycia urządzenie jest z dalaod badanej powierzchni lub innychmetalowych przedmiotów.kierunku symbolu metalu.zgodnie z ruchem wskazówek zegarazielony wskaźnik diodowy.• Powoli obracaj pokrętło przeciwnie doruchu wskazówek zegara aż buczenieucichnie i zielony wskaźnik diodowyzgaśnie.• Przetestuj urządzenie przykładając je doodsłoniętego metalowego przedmiotu.

Strona: 4

5Potwierdź poprawne działanie zielonego• Przesuwaj narzędzie powoli po ścianie,zbliżając się z różnych kierunków.Wykrycie obiektów metalowych powodujeuruchomienie sygnału dźwiękowego izielonego wskaźnika diodowego.Wskazówki praktyczne• Po zlokalizowaniu ukrytego przedmiotumożna stopniowo zmniejszać czułość tak,aby uzyskać maksymalną dokładność.Pokrętło nastawiania czułości przekręcićlekko w kierunku przeciwnym do ruchuwskazówek zegara i kontynuowaćprzesuwanie detektora w różnychkierunkach po badanej powierzchni, ażdo zwiększenia dokładności lokalizacjiukrytych obiektów.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów.Opisywanego produktu nie wolnoutylizować razem ze zwykłymiśmieciami z gospodarstw domowych.Gdy okaże się, że konieczna jest wymianaposiadanego narzędzia Black & Deckerlub nie będzie się go więcej używać, nienależy wyrzucać go razem ze śmieciami zgospodarstwa domowego. Należy przekazaćprodukt do punktu selektywnej zbiórkiodpadów.Selektywna zbiórka zużytychproduktów i opakowań pozwalana powtórne wykorzystanieużytych materiałów. Powtórneużycie materiałów pomaga chronićśrodowisko naturalne przedzanieczyszczeniem i zmniejszazapotrzebowanie na surowce.Lokalne prawodawstwo może zapewniaćmożliwość selektywnej zbiórki zużytychsprzętów elektrycznych, poprzezpozostawienie ich w punktach na miejskichwysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przyzakupie nowego sprzętu.Black & Decker zapewnia możliwośćzbiórki i recyklingu swoich produktów pozakończeniu okresu eksploatacji. Abyskorzystać z tej możliwości prosimy zwrócićurządzenie do jednego z autoryzowanychpunktów serwisowych.Lista Autoryzowanych PrzedstawicieliSerwisowych oraz szczegółowe informacjena temat naszego serwisu posprzedażnegoi listy adresowe znajdują się także na stronieinternetowej:www. 2helpU. comBateriePo zużyciu baterie należy utylizowaćw sposób bezpieczny dla środowiskanaturalnego.• Wyjąć baterię w sposób opisany powyżej.• Odpowiednio opakować baterię tak, abyuniemożliwić zwarcie biegunów baterii.• Baterię oddać w lokalnym punkcierecyklingu.Dane techniczneBDS200Napięcie zasilania V 9Typ baterii 6LR61Waga kg 0, 12Deklaracja zgodności UEFirma Black & Decker oświadcza, że detektorBDS200 spełnia normy: 89/336/EEC, EN 55014Kevin HewittDyrektor TechnicznyBlack & DeckerSpennymoor, County DurhamDL16 6JG, Wielka Brytania1-11-2006

Strona: 5

6zst00083185 - 24-09-2008b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o niegorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnośnie zasadności zgłaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewłaściwym użytkowaniem lubużywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsługi lub przepisamibezpieczeństwa. W szczególności profe-sjonalne użytkowanie amatorskich narzędziBlack & Decker powoduje utratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciążaniem narzędzia, któreprowadzi do uszkodzeń silnika, przekładnilub innych elementów a także stosowa-niem osprzętu innego niż zalecany przezBlack & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-łane nimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innychklęsk żywiołowych, nieprzewidzianychwypadków, korozji, normalnego zużycia weksploatacji czy też innych czynników ze-wnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plom-by gwarancyjne lub, które były naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub były przerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urzą-dzenia, oraz elementy ulegające naturalnemuzużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy han-dlowe, które sprzedały produkt, nie udzielająupoważnień ani gwarancji innych niż określo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnościnie obejmują prawa klienta do domaganiasię zwrotu utraconych zysków w związku zuszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikają-cych z niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-0Warunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu,zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyj-nymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszągwarancją nie są objęte elementy podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za pośrednictwem punktu sprzedażywraz z dokumentami wymienionymi powy-żej.5. Koszty wysyłki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker.Wszelkie koszty związane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypad-ku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsyłany do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych;7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;

Rejestracja produktu

Uzyskuj ważne powiadomienia dotyczące wycofywania produktów, potwierdzenie własności Twojego produktu oraz skorzystaj z obsługi gwarancyjnej. Po prostu zarejestruj swój zakup BLACK+DECKER®.

Dowiedz się więcej

Części + Dokumentacja

Profesjnalne wsparcie. Wyszukaj przedstawicieli oferujących naprawy i części zamienne przez Internet.

Znajdź Części

Powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa + akcje wycofywania produktów

Twoje bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem
Mimo że, zdarza się to bardzo rzadko, czasami występują problemy z bezpieczeństwem dotyczące naszych produktów, wtedy pojawia się konieczność wycofania niektórych produktów z rynku. W takich przypadkach niezwłocznie przekazujemy konsumentom aktualne informacje dotyczące napraw i środków ostrożności.

Dowiedz się więcej

Znajdź sklep

Najbliższy sprzedawca BLACK+DECKER® jest tuż za rogiem.

Nasze produkty ułatwiają sprzątanie i sprawiają, że masz więcej czasu. Na to, co kochasz!

BLACK+DECKER POWERCONNECT

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydajnych elektronarzędzi do majsterkowania, produktów do pielęgnacji ogrodu, czy też uniwersalnych urządzeń do sprzątania, aby odświeżyć dom - poradzisz sobie bez problemu dzięki POWERCONNECT.

Więcej Mocy

Wyższy moment obrotowy i dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu siników bezszczotkowych.

Pozostaw swój dom idealnie czysty, dzięki odkurzaczowi.

BLACK+DECKER® 18V POWERSERIES Extreme 4-w-1, zaprojektowanemu z myślą o ułatwianiu Twojego życia.

Kompatybilność z systemem 18V.

Ponieważ ten produkt jest częścią platformy akumulatorowej 18V, możesz wyjąć akumulator i użyć go w innym narzędziu 18V B+D - to takie proste!

Moc Tworzenia

Moc tworzenia na wyciągnięcie ręki, dzięki elektronarzędziom BLACK+DECKER. Możliwości są ograniczone jedynie Twoją wyobraźnią.

Śledź nas w social mediach!

Zainspiruj się i podziel się swoimi projektami #BLACKANDDECKER.

Zaawansowany podręcznik użytkownika Black And Decker Bdms200

Bezpośredni link do pobrania Zaawansowany podręcznik użytkownika Black And Decker Bdms200

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zaawansowany podręcznik użytkownika Black And Decker Bdms200