Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ge Aen05

Bezpieczeństwo jest ważne dla systemu Ge Aen05. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń: • Nigdy nie udostępniaj swojego hasła innym osobom. • W przypadku wystąpienia problemów związanych z bezpieczeństwem, skontaktuj się z działem obsługi klienta. • Używaj silnych haseł składających się z liter, cyfr i znaków specjalnych. • Unikaj wykorzystywania systemu do wykonywania nielegalnych działań. • Używaj najnowszej wersji oprogramowania, aby mieć pewność, że system jest zabezpieczony przed najnowszymi zagrożeniami. • Upewnij się, że łączysz się z systemem za pośrednictwem bezpiecznego połączenia sieciowego. • Regularnie twórz kopie zapasowe danych. • Jeśli to możliwe, zaleca się używanie dwuetapowego uwierzytelniania. • Zawsze wyłączaj system, gdy jest nieużywany.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ge Aen05

Ocenę ryzyka należy przeprowadzać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

OBSZAR PODDAWANY OCENIELokalny numer referencyjnyDyrekcjaStraż GranicznaLokalizacjaZachodnie doki (Western Docks) Old portJednostka/sekcjaHandel międzynarodowyCzynność wykonywana w miejscu pracy lub czynność związana z pracąKontrola i pobieranie próbek przywożonych i wywożonych ładunkówOceniającyJan SchmittPodpisDyrektor odpowiedzialnyJean BastianiPodpisJeżeli przeprowadzenie oceny wymagało uzyskania dalszych informacji lub jeżeli wykorzystano dodatkowe listy kontrolne, odpowiednie informacje szczegółowe w tym względzie należy podać poniżej.
Oświadczenie: Niniejsza ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w oparciu o najlepsze informacje dostępne w danym momencie. Osoby wykonujące daną pracę/osoby będące przedstawicielami ds. bezpieczeństwa brały udział/nie brały udziału w procesie przeprowadzania oceny. Podpis oceniającego DataPrzedstawiciel pracowników
Imię, nazwisko i podpis
DataKlasyfikacja ryzyka – ciężkość następstwKlasyfikacja ryzyka – prawdopodobieństwo wystąpieniaOgólny poziom ryzyka = ciężkość następstw x prawdopodobieństwo wystąpienia1Brak obrażeń lub podstawowa pierwsza pomoc. 1Bardzo mało prawdopodobne1-2NieznacznyNależy monitorować. 2Obrażenia wymagające udzielenia pierwszej pomocy, od 1 do 3 straconych dni. 2Mało prawdopodobne3-5NiskiDopuszczalny – należy dążyć do zmniejszenia. 3Obrażenia skutkujące utratą więcej niż 3 dni. 3Możliwe6-10ŚredniNależy obniżyć do „najniższego poziomu, którego utrzymanie jest wykonalne”, i zarządzać. 4Określone poważne obrażenia. 4Prawdopodobne11-25Wysoki
Niedopuszczalny5Obrażenia śmiertelne lub skutkujące trwałą niepełnosprawnością. 5Bardzo prawdopodobneOpis miejsca pracy/zadaniaNrZagrożeniaRyzyko? Kto jest narażony na ryzyko? Istniejące środki kontrolneCiężkość następstwPrawdopo-dobieństwo wystąpieniaOgólny poziom ryzykaDalsze środki kontrolne, które należy podjąć1. 1Pracownicy nie znają treści oceny ryzyka. Zwiększone ryzyko wypadków. Wszyscy pracownicy. *Udostępnienie oceny ryzyka wszystkim pracownikom i zobowiązanie ich do potwierdzenia, że zapoznali się z jej treścią.

*Kierownik regionalny odpowiada za dopilnowanie, aby wszyscy pracownicy zapoznali się z treścią oceny ryzyka, oraz za organizowanie jej corocznych przeglądów.

*Omawianie kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na spotkaniach zespołu.

22Niski 1. 2Brak przeglądu oceny ryzyka po wystąpieniu wypadku lub wykryciu sytuacji, w której doszło do pogorszenia stanu zdrowia pracownika, lub innego niebezpiecznego zjawiska, po wynikach kontroli warunków zdrowotnych lub potwierdzonym przypadku choroby spowodowanej wykonywaną pracą.

Utrzymujące się zagrożenia.

Wszyscy pracownicy. *Kierownik regionalny jest odpowiedzialny za zgłaszanie wypadków.

*Kierownik regionalny podejmuje natychmiastowe działania w celu dokonania przeglądu oceny ryzyka i wprowadzenia koniecznych zmian. Omawianie zmian i rozpowszechnianie informacji na ich temat wśród kolegów/pracowników. 3Brak szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak świadomości potencjalnych zagrożeń lub zakresu odpowiedzialności poszczególnych departamentów. *Konieczność określenia potrzeb szkoleniowych przez kierownika odpowiedzialnego.

*W stosownych przypadkach zapewnianie dostępności szkoleń. 4Brak świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy. Szkoda na osobie. *Zobowiązanie niedoświadczonych pracowników do odbycia obchodu mającego na celu zapoznanie się z portem lub portem lotniczym przed przystąpieniem do pracy. 22Niski 2. 1Uzyskanie dostępu do obszaru, na którym prowadzone są prace.

Zderzenie z innymi pojazdami.

Potrącenie przez inne pojazdy.

Szkoda na osobie. *Obowiązek noszenia odzieży o dużej widoczności.

*Korzystanie z wyznaczonych przejść.

*Zwiększenie poziomu świadomości w kwestii istniejących zagrożeń.

31Niski 2. 2Brak odzieży ochronnej — kamizelek o dużej widoczności, kasków ochronnych, obuwia i okularów ochronnych, odzieży ocieplanej.

Odzież ochronna jest dostępna, ale nie jest noszona.

Ryzyko pozostania niezauważonym.Szkoda na osobie – zaklinowanie się elementów biżuterii.

Uraz głowy.

Złamanie kości śródstopia.

Kontakt chemikaliów z oczami skutkujący odniesieniem trwałych obrażeń. *Przestrzeganie przez cały czas wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dostarczonych przez przedsiębiorcę.

*Udostępnianie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, np. odpowiednio przechowywanych i utrzymywanych w dobrym stanie rękawic, oraz korzystanie z nich w razie potrzeby.

*Natychmiastowe zgłaszanie przypadków uszkodzenia lub zgubienia środków ochrony indywidualnej i ich wymiana.

*Podnoszenie świadomości poszczególnych funkcjonariuszy w zakresie istniejących zagrożeń. 3Kontrolowanie towarów niebezpiecznych.

Towary nieznanego rodzaju/ryzyko zanieczyszczenia.

Wdychanie pyłu/włókien mineralnych/azbestu – problemy z układem oddechowym/płucami.

Kontakt chemikaliów ze skórą – oparzenia.

Wszyscy pracownicy obecni na miejscu (w tym pracownicy portu). *Ustalenie pochodzenia kontenera/przyczepy oraz charakteru/rodzaju ładunku.

*Upewnienie się, że drzwi zostały zabezpieczone.

*Czytanie wszelkich etykiet lub powiadomień o zagrożeniach zamieszczonych na zewnętrznej części opakowania/kontenera i stosowanie się do przedstawionych na nich zaleceń.

*W razie wątpliwości wstrzymanie się z przeprowadzaniem kontroli.

*Każdorazowe korzystanie ze środków ochrony indywidualnej.

*Sprawdzenie danego miejsca pod kątem pyłu/substancji w proszku/zanieczyszczeń, które są obecne w powietrzu lub które mogłyby się przedostać do powietrza.

*Sprawdzenie danego miejsca pod kątem występowania fumigantów – w przypadku wystąpienia wątpliwości wstrzymanie się od wejścia na dany teren.

*Badanie powietrza na danym obszarze pod kątem poziomu stężenia tlenu lub obecności fumigantów.

*W razie potrzeby wentylowanie kontenera w przypadku wystąpienia konieczność przeprowadzenia wewnętrznych oględzin. 4Zerwanie plomby kontenera.

Otwarcie drzwi przyczepy/kontenera.

Uderzenie drzwiami lub ładunkiem.

Świadomość tego, że w ładunku mogą ukrywać się nieupoważnione osoby.

Poważne obrażenia.

Uderzenie wskutek zerwania plomby lub uderzenie drzwiami lub ładunkiem.

Szkoda na osobie/szok. *Otwieranie drzwi pojazdów wyłącznie przez operatora.

*Dopilnowanie, aby pracownicy pozostawali w odpowiedniej odległości od pojazdu/kontenera w momencie otwierania drzwi.

*Zapewnienie zabezpieczenia drzwi po otwarciu.

*Upewnienie się, że pracownicy znają numery kontaktowe na policję.

11NieznacznyKontrola musi być przeprowadzana przez dwóch funkcjonariuszy.

Pracownicy muszą zawsze mieć przy sobie telefon komórkowy.

2. 5Kontrolowanie przemieszczających się/niestabilnych ładunków.

Usunięcie lin, brezentu impregnowanego lub ścian ciężarówek z przesuwną plandeką może spowodować przemieszczenie się ładunku.

Poważne obrażenia: zmiażdżenie/ złamania/ potłuczenie. Wszyscy pracownicy obecni na miejscu (w tym pracownicy portu). *Noszenie kasków bezpieczeństwa oraz rękawic i obuwia ochronnego w razie konieczności.

*Kontrola wszystkich ładunków na poziomie podłoża we współpracy z pracownikami zatrudnionymi na miejscu.

11Nieznaczny 2. 6Przeprowadzanie kontroli w chłodni.

Narażenie na niskie temperatury.

Przypadkowe zamknięcie we wnętrzu chłodni.

Gromadzenie się lodu, nierówne i śliskie podłoże.

Stanie na słupkach z wewnętrznym mechanizmem sprężynowym i ich przypadkowe zwolnienie.

Oparzenia zimnem, odmrożenia, hipotermia.

Szkodliwy wpływ na osoby cierpiące na schorzenia układu krążenia.

Ryzyko wywołania ataku astmy.

Ryzyko poślizgnięcia, potknięcia się i upadku – szkoda na osobie: zwichnięcia, złamania kończyn. *Noszenie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, czapek, rękawic i odzieży ocieplanej, w tym izolowanych butów i kasku ochronnego.

*Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.

*Ograniczanie czasu pracy w chłodni.

*Upewnienie się, że źródło zasilania zostało odłączone.

*Zapewnienie ciepłych napojów/jedzenia.

*Wchodzenie do środka wyłącznie w asyście upoważnionej osoby.

*Nigdy nie wykonuje się pracy w chłodni w pojedynkę ani nie podejmuje żadnych działań w przypadku, gdy na zewnątrz nie ma żadnej innej osoby.

*Przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich/kontrola zdolności do pracy w niskich temperaturach.

*Nigdy nie staje się na słupkach sprężynowych w celu uzyskania dostępu do ładunku. 7Emisje zanieczyszczeń przez pojazdy.

CO2 oraz cząstki stałe, które mogą zostać wciągnięte do układu oddechowego.

Podrażnienie dróg oddechowych i oczu. *Zgaszenie silnika pojazdów.

*Odpowiednie wietrzenie miejsca pracy – otwarcie drzwi.

*Jeżeli przebywanie na danym obszarze powoduje podrażnienia, należy zaprzestać prowadzenia kontroli do momentu wywietrzenia oparów.

*Organizowanie przerw na świeżym powietrzu, ograniczanie czasu trwania wykonywanych czynności. 8Potrącenie przez poruszające się pojazdy.

Pojazdy poruszające się ze znaczną prędkością, np. wózki widłowe.

Ograniczone pole widzenia kierowców – zakręty z ograniczoną widocznością.

Potencjalnie skutek śmiertelny, poważne obrażenia.

*Zwiększenie wyczulenia na sygnały wzrokowe i dźwiękowe służące regulacji ruchu pojazdów, np. klaksony, światła błyskowe, znaki ostrzegawcze lub sygnalizacja przy pomocy dłoni.

*Stosowanie systemu partnerskiego w przypadku pracowników z uszkodzeniem słuchu.

*Zakaz przechodzenia pod podniesionym masztem lub ładunkiem.

* Parkowanie pojazdów ze świadomością istniejących zagrożeń i kwestii związanych z uzyskaniem dostępu.

*Informowanie operatora danego obszaru o fakcie przeprowadzania kontroli.

*Zachowanie ostrożności na zakrętach – operator może dysponować ograniczoną widocznością. 9Obecność wózków widłowych na obszarze, na którym wykonywane są prace.

Zderzenia z pieszymi, innymi wózkami widłowymi, elementami instalacji i maszynami.

Przeciążenie powodujące niestabilność i wydłużające drogę hamowania.

Niezabezpieczenie stosu przy jego układaniu lub przy zdejmowaniu z niego poszczególnych elementów.

Możliwość zderzenia z przeszkodami znajdującymi się nad głową.

Wykorzystywanie uszkodzonych palet lub niestabilnych ładunków.

Uderzenie (obrażenia fizyczne, utrata kończyn).

Przytrzaśnięcie/zmiażdżenie.

Wdychanie trujących gazów wylotowych i cząstek stałych.

Pożar. *Korzystanie z wyznaczonych chodników i przejść dla pieszych.

*Noszenie odzieży o dużej widoczności na miejscu prowadzenia prac.

*Baczne obserwowanie ruchu wózków widłowych.

*Wyczulenie na dźwiękowe sygnały alarmowe i światła błyskowe ostrzegające o ruchu pojazdów.

*Nie wolno prowadzić wózka widłowego ani przemieszczać się przy jego pomocy.

*Trzymanie się w odpowiedniej odległości od wózków widłowych w sytuacji podnoszenia lub obniżania wideł. 10Niedostateczne oświetlenie hangaru do kontroli celnej towarów. Obrażenia/upadki

Nadwyrężenie oczu. *Przeniesienie pracy na lepiej oświetlony obszar lub na zewnątrz.

*Zapewnienie dodatkowego oświetlenia.

*Stosowanie latarek, o ile jest to bezpieczne. 11Niekorzystne warunki uzyskiwania dostępu do hangarów do kontroli celnej towarów i wychodzenia z nich.

Brak stanowiska załadunkowego pozwalającego uzyskać dostęp do przyczepy/kontenera.

Korzystanie z platformy załadunkowej lub platformy rozładowczej w celu uzyskania dostępu.

Ryzyko upadku, odniesienia szkody na osobie, potłuczenia, zwichnięcia lub złamania kończyn, przytrzaśnięcia, potknięcia się. *Zwiększanie poziomu świadomości funkcjonariuszy w zakresie istniejących zagrożeń i konieczności zachowania ostrożności.

*Zachowanie odpowiedniej odległości od krawędzi platformy załadunkowej w celu uniknięcia upadku lub przytrzaśnięcia palców lub części ciała przez poruszający się mechanizm.

*Trzymanie się z dala od poruszającej się platformy.

*Zapewnienie przeprowadzania kontroli na poziomie podłoża.

22Niski 2. 12Wykonywanie pracy na stanowisku załadunkowym.

Cofające się pojazdy.

Pojazdy przedwcześnie opuszczające dany obszar.

Wypadnięcie osób lub ładunku z pojazdu.

Ryzyko odniesienia obrażeń/poniesienia śmierci wskutek potrącenia, kolizji, uderzenia, zmiażdżenia, przytrzaśnięcia.

Ryzyko wypadnięcia z tylnej części przyczepy. *Uzyskanie i zapewnienie przestrzegania przez cały czas wytycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dostarczonych przez przedsiębiorców.

*Np. wyznaczenie tras przeznaczonych wyłącznie dla pieszych.

*Określenie w porozumieniu z przedsiębiorcą, jakie działania należy podjąć przed rozpoczęciem prac.

*Pełnienie wyznaczonej roli i wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli towarów i przeprowadzania inspekcji pojazdów lub kontenerów. 13Zerwanie plomby kontenera. *Wprowadzenie kontroli nadzorczych.

*Zakaz ustawiania się za cofającymi pojazdami.

*Noszenie odzieży o dużej widoczności na miejscu prowadzenia prac. 14Kontrola ładunkuZachowanie ostrożności przy przeprowadzaniu kontroli skrzyń. *Ustanowienie nakazu przenoszenia wszystkich ciężkich ładunków przy pomocy wózka widłowego lub palety.

*Stosowanie środków ochrony indywidualnej, np. obuwia/butów ochronnych, rękawic antypoślizgowych itp. w stosownych przypadkach.

*Towary, które mają zostać poddane kontroli, muszą zostać przedstawione zgodnie z normą, która jest możliwa do przyjęcia przez danego funkcjonariusza.

*Każde działanie, które trzeba będzie podjąć do celów przeprowadzenia przez danego funkcjonariusza kontroli towarów lub kontenerów, będzie musiało zostać podjęte przez właściciela tych towarów lub na jego koszt. 15Dostęp do towarów wchodzących w skład ładunku pojazdu. Obrażenia fizyczne.

Przytrzaśnięcie, zmiażdżenie. *Kontrolowanie wszystkich ładunków na poziomie podłoża. 16Broń/materiały wybuchowe. Potencjalnie skutek śmiertelny, poważne obrażenia. *Po wykryciu broni/materiałów wybuchowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc eksperta, chyba że dany funkcjonariusz przeszedł odpowiednie szkolenie w tym zakresie.

*Poinformowanie pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

*Wymiana informacji o wykryciu materiałów wybuchowych z organem zarządzającym portem/operatorem portu w celu ewakuowania/zabezpieczenia obszaru.

51Średni

Wykorzystywanie poziomu ryzyka do ustalenia, które działania należy uznać za priorytetowe

W przypadku stwierdzenia, że wykryte zagrożenia wymagają podjęcia dodatkowych środków kontrolnych, na potrzeby zarządzania tym procesem należy wdrożyć następujący plan działania. Terminy realizacji działań są zależne od poziomów ryzyka – tj., o ile będzie to możliwe do zrealizowania w praktyce, im większe ryzyko, tym szybciej należy podjąć działanie.

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE DALSZYCH ŚRODKÓW KONTROLNYCH
Czego się wymaga? Osoba odpowiedzialnaDo kiedy?
Zapewnienie dostępu do w pełni naładowanego telefonu komórkowego w placówce. Kierownik urzęduZawszeAby zapewnić dalsze bezpieczeństwo wykonywanej pracy, należy wdrożyć i utrzymywać środki kontrolne wskazane w ocenie ryzyka. Do przedstawienia sposobu, w jaki przyjęte środki kontrolne będą sprawdzane, należy skorzystać z poniższej listy kontrolnej.

Przegląd ocen ryzyka należy przeprowadzać po wprowadzeniu jakichkolwiek istotnych zmian, np. jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by podejrzewać, że ocena straciła aktualność, oraz co najmniej raz do roku. Wyniki przeglądów należy odnotowć poniżej.

Wszelkie przyjęte zmiany należy wprowadzić do treści oceny i poinformować o nich odpowiednich pracowników.

PLAN W ZAKRESIE AKTYWNEGO MONITOROWANIA
Środek kontrolnySposób monitorowaniaOsoba odpowiedzialnaCzęstotliwość monitorowania
Wszystkie środkiPrzegląd i przypomnienie dla pracownikówKierownik odpowiedzialnyRaz do roku
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEGLĄDU
Data przegląduUstaleniaOsoba przeprowadzająca przeglądPodpis

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

  • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
  • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
  • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
  • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
  • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
  • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
  • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
  • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
  • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
  • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

PL

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu marki Concept. Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Pozostałe

osoby, które będą posługiwały się produktem, powinny również zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Parametry techniczne

Napięcie

230 V ~ 50 Hz

Pobór mocy

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

• Nie należy używać urządzenia w sposób inny, niż podano w niniejszej instrukcji.

• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy usunąć go wszystkie części opakowania i wyjąć materiały

marketingowe.

• Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Należy

korzystać wyłącznie z uziemionego gniazda elektrycznego.

• Urządzenia nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

• Jeżeli urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego, nie należy pozostawiać go bez nadzoru.

• Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego do i z gniazdka elektrycznego, jeżeli nie zamontowano

właściwie modułu sterującego!

• Urządzenie może być używane wyłącznie z odpowiednim typem modułu sterującego, który dostarczany jest razem

z urządzeniem!

• Urządzenie powinno być umieszczane wyłącznie na stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich

temperatur, z dala od innych źródeł ciepła.

• Urządzenie należy umieszczać w bezpiecznej odległości – co najmniej 15 cm – od materiałów łatwopalnych, takich jak

meble, firanki, zasłony, koce, papier, ubrania itp.

• Nie należy przenosić urządzenia, kiedy jest włączone lub kiedy znajduje się w nim gorąca zawartość.

• Nie wolno dotykać gorącej powierzchni. Należy używać uchwytów i przycisków.

• Na czas, kiedy urządzenie elektryczne nie będzie używane, należy odłączyć je od sieci.

• Wyłączając urządzenie z gniazdka nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć za nią.

• Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im

na posługiwanie się urządzeniem.

• Jeżeli w pobliżu urządzenia, w trakcie jego pracy, znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.

• Nie należy pozwolić na to, aby urządzenie służyło dzieciom do zabawy.

• Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się z niniejszą

instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej z obsługą.

• Należy uważać, aby nie pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego poza krawędź powierzchni stołu lub płyty

kuchennej – grozi to przypadkowym ściągnięciem urządzenia przez dzieci.

• Urządzenie należy używać tylko we wnętrzach, nie używać na mokrych powierzchniach, grozi to niebezpieczeństwem

porażenia prądem elektrycznym.

• Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.

• Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, wszelkie naprawy usterek należy

bezzwłocznie zlecić autoryzowanemu ośrodkowi serwisowemu.

• Nie wolno przemieszczać urządzenia, ciągnąc je lub przenosząc za przewód zasilający.

• Grill powinien być trzymany z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki i podobne. Należy chronić go przed

bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią.

• Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.

• Podczas montażu wyposażenia, czyszczenia lub w przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę

GE4020

2000 W

9

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ge Aen05

Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ge Aen05

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ge Aen05