Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Frigidaire Caqe7011kb0

Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Frigidaire Caqe7011kb0 jest idealnym narzędziem do tworzenia skryptów dla urządzeń Frigidaire. Pozwala on użytkownikom wywoływać polecenia wiersza poleceń Frigidaire, a także programować urządzenia za pomocą języka skryptowego. Pozwala również na tworzenie zaawansowanych skryptów, które automatyzują zadania i wykonują wiele czynności w jednej sekwencji. Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Frigidaire Caqe7011kb0 to doskonałe narzędzie do automatyzacji procesów, które pomaga użytkownikom w optymalizacji ich pracy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Frigidaire Caqe7011kb0

Z Encyklopedia Zarządzania

Interfejs
Polecane artykuły
 • Teleinformatyka
 • Nośnik informacji
 • Sieć komputerowa
 • UML
 • Kodowanie opakowań
 • Systemy OLAP
 • Aktualizacja oprogramowania
 • HTTP
 • ASP. NET


INTERFEJS (układ sprzęgający, interface) - układ lub urządzenie umożliwiające wzajemną komunikację (przesyłanie informacji) pomiędzy dwoma różnymi urządzeniami. Interfejs zapewnia dopasowanie poziomów elektrycznych sygnałów oraz szybkości i formatu przesyłanych danych, a także określa protokół transmisji. Istnieje kilka interfejsów standardowych stosowanych przez wielu producentów, co umożliwia łączenie sprzętu, aplikacji bądź różnych części sieci komputerowej. Interfejsy występują między elementami sprzętu (interfejs sprzętowy) np. karta interfejsu sieciowego, między programami np. komunikacja za pośrednictwem plików do wymiany komunikatów IPC, oraz między ludźmi, a komputerami np. interfejs graficzny. W zależności od zastosowanych środków technicznych wyróżnia się interfejsy znakowe, graficzne, głosowe, dotykowe i mieszane. W węższym znaczeniu interfejsem nazywa się układ umożliwiający przyłączenie urządzenia zewnętrznego np. drukarki lub monitora ekranowego do komputera. (Informatyka. SŁłownik Encyklopedyczny, 1999, s. 140)

Najczęściej mamy do czynienia z obsługą graficznego interfejsu użytkownika (Graphical User Interface, GUI), który został wprowadzony po raz pierwszy w komputerach Macintosh firmy Apple w 1983 roku, a obecnie jest standardem w każdym komputerze. Interfejs graficzny użytkownika to oprogramowanie systemowe, które umożliwia komunikacje z komputerem w taki sposób, że użytkownik wydaje polecenia wybierając kursorem (sterowanym najczęściej z pomocą myszy) odpowiednie okna, ikony, przyciski lub rozmaite pola menu wyświetlane na ekranie monitora (najbardziej rozpowszechnionym interfejsem graficznym jest Windows). Do sterowania kursorem, zamiast myszy, stosowane są także wybrane klawisze klawiatury lub coraz częściej ekrany dotykowe. Komunikacja odbywa się praktycznie bez wypisywania poleceń za pomocą klawiatury, co jest bardzo wygodne i łatwe w obsłudze. Korzystanie z interfejsu graficznego nie wymaga pamiętania licznych nazw poleceń, co daje mu przewagę nad interfejsem znakowym, zwłaszcza wśród początkujących użytkowników. Interfejs graficzny niejednokrotnie wymaga stosowania dużych pamięci operacyjnych.

Rodzaje interfejsu

 • Wizualny
  • Tekstowy (w szczególności interfejs wiersza poleceń)
  • Graficzny
   • Okno
   • WIMP
   • Oparte na sieci
   • Indukcyjny
   • Skalowalny
  • Tactile (ang. )
   • Gest
   • Głos
   • Dotyk

Interfejs programu komputerowego

Interfejs użytkownika aplikacji komputerowej obejmuje:

 • środki do wyświetlania informacji, wyświetlane informacje, formaty i kody;
 • tryby poleceń, język "interfejs użytkownika";
 • urządzenia i technologie do wprowadzania danych;
 • dialogi, interakcje i transakcje między użytkownikiem a komputerem, informacje zwrotne od użytkownika;
 • wsparcie procesu decyzyjnego w konkretnym obszarze tematycznym;
 • procedura korzystania z programu i dokumentacja dla niego.

Interfejs użytkownika jest często rozumiany tylko jako wygląd programu. Jednak w praktyce użytkownik postrzega przez niego cały program jako całość, co oznacza, że ​​to zrozumienie jest zbyt wąskie.W rzeczywistości interfejs użytkownika łączy wszystkie elementy i komponenty programu, które mogą wpływać na interakcję użytkownika z oprogramowaniem, a nie tylko na ekranie, który widzi użytkownik.

Te elementy obejmują:

 • zestaw zadań użytkownika, które rozwiązuje przy pomocy systemu;
 • metafory używane przez system (na przykład pulpit w MS Windows®);
 • elementy sterowania systemem;
 • nawigacja między blokami systemu;
 • wizualny (i nie tylko) projekt ekranów programu;
 • środki do wyświetlania informacji, wyświetlanych informacji i formatów;
 • urządzenia i technologie do wprowadzania danych;
 • dialogi, interakcje i transakcje między użytkownikiem a komputerem;
 • informacja zwrotna od użytkownika;
 • wsparcie procesu decyzyjnego w konkretnym obszarze tematycznym;
 • jak korzystać z programu i dokumentacji do niego.

Bibliografia

 • Lawenda M, (2001), "Laboratorium wirtualne i teleimersja", Poznań, Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01, s. 25;
 • Pfaffenberger B, (1999), "Słownik terminów komputerowych", Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 109;
 • Płoski Z, (1999), "Informatyka. SŁłownik Encyklopedyczny", Wydawnictwo EUROPA, s. 140;
 • Rorty R, (2007), "Wittgenstein i zwrot lingwistyczny. Perspektywy komunikacji międzykulturowej. Materiały z konferencji", ISSN 1896-3099, 1(2), s. 56;
 • Rydzewski A (1995), "Ilustrowany słownik techiki komputerowej", Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, s. 74;
 • Rzeszewski M, Jasiewicz J, (2009), “WebGIS - od map w internecie do geoprzetwarzania”, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Poznań, s. 7.

Autor: Oksana Saverska

Zmodyfikowanie tej opcji spowoduje automatyczne uaktualnienie tej strony

Terminal zapewnia dostęp do interfejsu wiersza poleceń w systemie macOS. Każde okno w Terminalu reprezentuje instancję procesu powłoki. Okno zawiera znak zachęty, oznaczający możliwość wprowadzania poleceń. Znak zachęty zależy od ustawień Terminala i powłoki. Najczęściej zawiera on nazwę hosta, do którego użytkownik jest zalogowany, bieżący folder roboczy, nazwę użytkownika oraz symbol zachęty. Na przykład, jeśli użytkownik o nazwie michael używa domyślnej powłoki zsh, znak zachęty wygląda tak:

michael@MacBook-Pro ~%

Oznacza to, że użytkownik o nazwie mariah jest zalogowany na komputerze o nazwie MacBook-Pro, a bieżącym folderem użytkownika jest folder domowy, symbolizowany przez tyldę (~).

Otwórz Terminal

Otwieranie Terminala

Wykonaj jedną z następujących czynności na Macu:

 • Kliknij w ikonę Launchpada w Docku, wpisz Terminal w polu wyszukiwania, a następnie kliknij w Terminal.

 • Otwórz w Finderze folder /Aplikacje/Narzędzia, a następnie kliknij dwukrotnie w Terminal.

Kończenie pracy Terminala

 • W aplikacji Terminal na Macu wybierz polecenie menu Terminal > Zakończ Terminal.

Kończenie sesji powłoki

 • W oknie Terminala  na Macu z uruchomionym procesem powłoki, który chcesz zakończyć, wpisz polecenie exit i naciśnij klawisz Return.

Pozwala to upewnić się, że uruchomione polecenia powłoki są zamknięte. Jeśli jakakolwiek czynność nadal jest wykonywana, wyświetlone zostanie okno dialogowe.

Jeśli chcesz zmienić zachowanie przy opuszczaniu powłoki, zobacz: Zmienianie ustawień powłoki w ustawieniach profili.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.Wprowadzenie do Command-Line | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 4 min

Witamy w interfejsie azure Command-Line (CLI)! W tym artykule przedstawiono interfejs wiersza polecenia i ułatwia wykonywanie typowych zadań.

Uwaga

W skryptach i w witrynie dokumentacji firmy Microsoft przykłady dla interfejsu wiersza polecenia platformy Azure są napisane dla powłoki bash. Jednowierszowe przykłady będą działać na każdej platformie. Dłuższe przykłady, obejmujące kontynuacje wierszy (\) lub przypisywanie zmiennej, muszą zostać zmodyfikowane, aby pracowały w innych powłokach, w tym w programie PowerShell.

Instalowanie lub uruchamianie w usłudze Azure Cloud Shell

Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się, jak używać interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, jest uruchomienie go w środowisku usługi Azure Cloud Shell za pośrednictwem przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Cloud Shell, zobacz Przewodnik Szybki start dotyczący powłoki Bash w usłudze Azure Cloud Shell.

Gdy wszystko będzie gotowe do zainstalowania interfejsu wiersza polecenia, zobacz instrukcje dotyczące instalacji.

Po zainstalowaniu interfejsu wiersza polecenia po raz pierwszy sprawdź, czy jest on zainstalowany i masz poprawną wersję, uruchamiając polecenie az --version.

Jak zalogować się do interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Przed użyciem jakichkolwiek poleceń interfejsu wiersza polecenia platformy Azure z instalacją lokalną należy zalogować się za pomocą polecenia az login.

 1. Uruchom polecenie login.

  az login

  Jeśli interfejs wiersza polecenia może otworzyć domyślną przeglądarkę, zainicjuje przepływ kodu autoryzacji i otworzy domyślną przeglądarkę, aby załadować stronę logowania platformy Azure.

  W przeciwnym razie zainicjuje przepływ kodu urządzenia i informuje o otwarciu strony przeglądarki pod adresem https://aka. ms/devicelogin i wprowadzeniu kodu wyświetlanego w terminalu.

  Jeśli przeglądarka internetowa nie jest dostępna lub przeglądarka internetowa nie zostanie otwarta, możesz wymusić przepływ kodu urządzenia za pomocą polecenia az login --use-device-code.

 2. Zaloguj się w przeglądarce przy użyciu poświadczeń swojego konta.

Po zalogowaniu zostanie wyświetlona lista subskrypcji skojarzonych z kontem platformy Azure. Informacje o subskrypcji z programem isDefault: true to aktualnie aktywowana subskrypcja po zalogowaniu. Aby wybrać inną subskrypcję, użyj polecenia az account set z identyfikatorem subskrypcji, aby przełączyć się na. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyboru subskrypcji, zobacz Korzystanie z wielu subskrypcji platformy Azure.

Istnieją sposoby logowania nieinterakcyjnego, które opisano szczegółowo w artykule Logowanie się za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Typowe polecenia interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

W tej tabeli znajdują się niektóre typowe polecenia używane w interfejsie wiersza polecenia i linki do ich dokumentacji.

Typ zasobuGrupa poleceń interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
Grupa zasobówaz groupMaszyny wirtualneaz vmKonta magazynuaz storage accountUsługa Key Vaultaz keyvaultAplikacje internetoweaz webappBazy danych SQLaz sql serverCosmosDBaz cosmosdb

Znajdowanie poleceń

Polecenia interfejsu wiersza polecenia platformy Azure są zorganizowane jako poleceniagrup. Każda grupa reprezentuje usługę platformy Azure, a polecenia działają w tej usłudze.

Aby wyszukać polecenia, użyj polecenia az find. Na przykład aby wyszukać nazwy polecenia zawierające secret, użyj następującego polecenia:

az find secret

Aby uzyskać pełną listę poleceń i podgrup grupy, użyj argumentu --help. Na przykład aby znaleźć polecenia interfejsu wiersza polecenia do pracy z sieciowymi grupami zabezpieczeń (NSG):

az network nsg --help

Interfejs wiersza polecenia obsługuje pełne wypełnianie po naciśnięciu klawisza TAB dla poleceń w obszarze powłoki bash.

Globalnie dostępne argumenty

Istnieją pewne argumenty, które są dostępne dla każdego polecenia.

 • Argument --help wyświetla informacje referencyjne interfejsu wiersza polecenia o poleceniach oraz ich argumentach i wyświetla dostępne podgrupy i polecenia.
 • Argument --output zmienia format danych wyjściowych. Dostępne formaty danych wyjściowych to json, jsonc (kolorowe dane JSON), tsv (wartości rozdzielane tabulatorami), table (tabele ASCII z możliwością odczytu przez człowieka) i yaml. Domyślnie interfejs wiersza polecenia zwraca format json. Aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnych formatów danych wyjściowych, zobacz Formaty danych wyjściowych dla interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.
 • Argument --query używa języka zapytań JMESPath, aby filtrować dane wyjściowe zwrócone z usług platformy Azure. Aby dowiedzieć się więcej na temat zapytań, zobacz Artykuł Query command results with Azure CLI and the JMESPath tutorial (Wykonywanie zapytań za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i samouczek JMESPath).
 • Argument --verbose wyświetla informacje o zasobach utworzonych na platformie Azure podczas operacji oraz inne przydatne informacje.
 • Argument --debug drukuje nawet więcej informacji o operacjach interfejsu wiersza polecenia, używanych na potrzeby debugowania. Jeśli znajdziesz usterkę, podaj dane wyjściowe wygenerowane z flagą --debug podczas przesyłania raportu o usterce.
 • Tryb interaktywny

  Interfejs wiersza polecenia oferuje tryb interaktywny, który automatycznie wyświetla informacje pomocy i ułatwia wybór podpoleceń. W tryb interaktywny wchodzi się za pomocą polecenia az interactive.

  az interactive

  Aby uzyskać więcej informacji o trybie interaktywnym, zobacz Tryb interaktywny interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

  Istnieje również wtyczka programu Visual Studio Code, która oferuje środowisko interaktywne, w tym autouzupełnianie i dokumentację aktywowaną kursorem myszy.

  Nauka podstaw interfejsu wiersza polecenia za pomocą samouczków i przewodników Szybki Start

  Aby dowiedzieć się, jak używać interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, wypróbuj szczegółowy samouczek dotyczący konfigurowania maszyn wirtualnych i używania możliwości interfejsu wiersza polecenia do wykonywania zapytań dotyczących zasobów platformy Azure.

  Dostępne są także przewodniki Szybki start dotyczące innych popularnych usług.

 • Tworzenie konta magazynu przy użyciu wiersza polecenia platformy Azure
 • Transferowanie obiektów do i z usługi Azure Blob Storage przy użyciu interfejsu wiersza polecenia
 • Tworzenie pojedynczej bazy danych Azure SQL Database za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
 • Tworzenie serwera usługi Azure Database for MySQL za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
 • Tworzenie usługi Azure Database for PostgreSQL za pomocą interfejsu wiersza polecania platformy Azure
 • Tworzenie aplikacji internetowej w języku Python na platformie Azure
 • Uruchamianie niestandardowego obrazu usługi Docker Hub w usłudze Azure Web Apps for Containers
 • Prześlij opinię

  Chętnie poznamy Twoją opinię dotyczącą interfejsu wiersza polecenia, która pomoże nam wprowadzić ulepszenia i usunąć błędy. Możesz zgłosić problem w usłudze GitHub lub użyć wbudowanych funkcji interfejsu wiersza polecenia, aby pozostawić ogólną opinię za pomocą polecenia az feedback.

  az feedback

  Zobacz też

 • Wybieranie odpowiedniego narzędzia wiersza polecenia
 • Dowiedz się, jak używać powłoki Bash za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
 • Usługi, którymi można zarządzać za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
 • Pełna lista odwołań poleceń dla interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Dodatkowe zasoby

Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Frigidaire Caqe7011kb0

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Frigidaire Caqe7011kb0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik interfejsu wiersza poleceń Frigidaire Caqe7011kb0