Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier 2hum18hc03

Haier 2hum18hc03 oferuje ograniczoną gwarancję na swoje produkty. Gwarancja obejmuje wszystkie wadliwe części i działania naprawcze wykonane przez Haier w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Jeśli wada zostanie zdiagnozowana w czasie gwarancji, naprawa zostanie wykonana za darmo. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub innymi czynnikami zewnętrznymi. Haier zastrzega sobie prawo do zmiany gwarancji w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier 2hum18hc03

1 - Zasady ogólne

Gwarant, firma Candy Hoover Polska Sp. z o. o. zwana dalej „Haier”, udziela Gwarancji na urządzenia AGD marki HAIER na poniższych warunkach.

Przedmiot gwarancji
Gwarancją objęte są następujące urządzenia marki HAIER: chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, witryny chłodnicze do win, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów oraz blendery.

Czas trwania gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu.

Zasięg terytorialny
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę Candy Hoover Polska Sp. na rynek polski.

Ważność
Gwarancja obejmuje urządzenia nowe, pełnowartościowe a uprawnienia gwarancyjne przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do realizacji uprawnień gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Haier zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej jeśli informacje na dokumencie zakupu i karcie gwarancyjnej są niezgodne z danymi urządzenia. Usunięcie tabliczki znamionowej urządzenia unieważnia gwarancję.

Zgłoszenia i obsługa reklamacji
Problemy techniczne należy zgłaszać na infolinię HAIER nr tel. 22 5851111 lub 0 801081314 lub poprzez stronę internetową http://www. pl zakładka wsparcie serwisowe.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. Naprawy dużych urządzeń AGD wykonywane będą u klienta, w razie konieczności naprawy w warsztacie serwis przewiezie urządzenie do warsztatu i z powrotem. Do naprawy wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.
Jeśli usterki nie da się usunąć Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe oferując urządzenie identyczne lub o zbliżonych parametrach.
W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa Gwarant wystawi oświadczenie serwisowe umożliwiające rozliczenie reklamacji przez sprzedawcę urządzenia.

Jeśli podczas wizyty technika okaże się, że urządzenie działa prawidłowo lub zgłaszany problem nie jest objęty gwarancją klient może być obciążony kosztami interwencji serwisu.

2 - Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje:

- materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie filtrów, pompy, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, konserwacja. Usługi w/w są płatne przez Klienta,

- części zużywających się, np. żarówek, uszczelek, filtra węglowego, filtra tłuszczu, filtra wody, pokręteł,

- naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- uszkodzeń mechanicznych i szkód transportowych

- odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikających z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, odszkodowanie za zepsute artykuły spożywcze, zniszczoną lub zabrudzoną odzież, 

- Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: półki do chłodziarek, półki na butelki, pojemniki na jajka, żarówki, itp. w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,

- Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

- Montaż urządzenia wymagający specjalistycznego podłączenia, np. płyty kuchennej, piekarnika, musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora z uprawnieniami w sposób zalecany przez producenta. Zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wobec sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi.

Wyrażenie Note Env spowoduje wyszukanie dokumentów zawierających zarówno słowa rozpoczynające się od Note, jak i od Envy, np. Envy Notebook.

Użycie gwiazdki * powoduje zastąpienie wielu znaków w słowie, np. M*07, i wyszukanie dokumentów z wyrażeniem M507, M607 i M4070.

Użycie znaków cudzysłowu (np. „Notebook Envy”) powoduje wyszukanie dokładnie dopasowanego wyrażenia.

EU & UK Compliance Declarations (DoC) & Certificates

Szukaj wedlug nazwy produktu HP

Zgodnie z obowiązującym prawem produkty muszą spełniać pewne wymagania techniczne określone w odpowiednich przepisach.

Zespół HP ds. przepisów dotyczących kwestii technicznych zajmuje się tym tematem i publikuje w tej witrynie odpowiednie dokumenty wymagane w Unii Europejskiej (deklaracje zgodności). Dostępne są tu także inne powiązane dokumenty (np. certyfikaty GS i TCO).

Łącza do tematów niezwiązanych z działalnością zespołu HP ds. przepisów dotyczących kwestii technicznych:

Tematy dotyczące ochrony środowiskaExport Control and Customs Classification data for HP Products

Nowelizacjaprawa konsumenckiego z końca 2014 r. wprowadziła nowe pojęcie dokumentu gwarancyjnego.Czym różni się taki dokument od oświadczenia gwarancyjnego i czy udzielenie iegzekwowanie gwarancji jest uzależnione odpowiednio od wręczenia przez gwarantai następnie okazania przez uprawnionego dokumentu gwarancyjnego?

Szuflada z ważnymi dokumentami

Pamiętam nie tak odległe czasy, gdy w mieszkaniu, w specjalnie wyznaczonej szufladzie przechowywany był plik ważnych dokumentów. Były to przede wszystkim karty i książeczki gwarancyjne rozmaitych domowych i innych sprzętów, takich jak pralka, rower, telewizor. Te papiery były niczym papiery wartościowe – bez nich nie można było naprawić sprzętu „na gwarancji”. Wykazywały one prawo do gwarancji, której realizacja zależała od posiadania ważnej i aktualnej karty czy też książki gwarancyjnej.

Nowelizacja w zakresie praw konsumenta z 2003 r.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176, z późn. zm. ) wprowadziła w art. 13 ust. 1 zasadę, iż:

Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego(…)

Oznaczało to, że do udzielenia gwarancji wystarczy samo oświadczenie gwaranta niezależnie od tego, czy zamieszczone ono zostało w dokumencie gwarancyjnym czy też jedynie w reklamie produktu. Gwarant był zobowiązany był do wydania kupującemu wraz z towarem dokumentu gwarancyjnego na piśmie. Przy tym brak tego ostatniego nie wpływał na ważność gwarancji i nie pozbawiał kupującego wynikających z niej uprawnień.

Stan od końca 2014 r.

W wyniku nowelizacji prawa z dn. 24 grudnia 2014 r. uchylono ww. ustawę, zaś przepisy dotyczące gwarancji ujednolicono w kodeksie cywilnym. Sprecyzowano wymagania dotyczące treści oraz formy oświadczenia gwarancyjnego z zastrzeżeniem, że niespełnienie tych wymogów nie wpływa na ważność samego oświadczenia.

Art. 577. 1 k. c.

§ 1. Gwarant formułuje oświadczenie gwarancyjne w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala - w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

§ 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 3. Uchybienie wymaganiom określonym w § 1 i 2 nie wpływa na ważność oświadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikających z niego uprawnień.

Istotne jest, że ustawodawca nie określił obowiązującej formy oświadczenia gwarancyjnego. Wnosić stąd należy, że wiążące będzie każde oświadczenie niezależnie od tego, w jakiej formie zostało złożone, o ile doszło do drugiej strony tego stosunku w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone również w reklamie.

Dokument gwarancyjny

W przepisie art. 2 k. określono prawo uprawnionego z gwarancji do żądania wydania dokumentu gwarancyjnego:

Art. 2 Uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

Zgodnie z tym przepisem dokument gwarancyjny to nic innego jak utrwalenie oświadczenia gwarancyjnego na papierze lub innym trwałym nośniku (w szczególności na wszelkich nośnikach danych cyfrowych). Oczywiście w praktyce najczęściej będzie tak, że gwarant złoży kupującemu oświadczenie gwarancyjne, wręczając mu dokument gwarancyjny (książeczkę, kartę gwarancyjną). Nie zmienia to wcale faktu, że udzielenie gwarancji nastąpi nie wskutek wręczenia dokumentu gwarancyjnego, lecz wskutek złożenia oświadczenia gwarancyjnego w formie tego dokumentu.

Jest gwarancja, czy jej nie ma?

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, że gwarancja jest udzielana poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego. Co do zasady winno temu towarzyszyć wydanie kupującemu dokumentu gwarancyjnego – czego kupujący może domagać się od gwaranta.

Jednak samo wykonywanie uprawnień gwarancyjnych nie jest w żaden sposób uzależnione od „legitymowania się” przez kupującego dokumentem gwarancyjnym typu karta lub książka gwarancyjna. Nie ma także znaczenia czy dokument gwarancyjny w ogóle zaistniał po złożeniu oświadczenia gwarancyjnego. Oznacza to, że uprawniony z gwarancji może z niej korzystać zarówno wtedy, gdy w ogóle nie otrzymał dokumentu gwarancyjnego od gwaranta, jak i wówczas, gdy dokument taki został mu wydany, lecz w międzyczasie się zagubił.

Jedynym problemem przy realizowaniu gwarancji bez okazania dokumentu gwarancyjnego są kwestie dowodowe związane z wykazaniem stanu faktycznego. Chodzi o identyfikację gwaranta i uprawnionego, produktu podlegającego gwarancji, daty zawarcia umowy sprzedaży, czasu obowiązywania gwarancji i szczegółowych jej warunków. Dokument gwarancyjny zdecydowanie ułatwiłby takie ustalenia, tym niemniej można ich dowodzić na inne sposoby. Pomocne będą paragony/faktury, historia zakupów ze sklepu internetowego, przelew bankowy, dokumenty przewozowe z dostawy, reklamy producenta obecne w internecie bądź utrwalone w inny sposób (gazetki promocyjne) itd. W razie sporu sądowego dopuszczalne będą także zeznania świadków na okoliczność zawarcia między stronami umowy sprzedaży i jej warunków, w tym gwarancji.

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier 2hum18hc03

Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier 2hum18hc03

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Haier 2hum18hc03