Księga danych 3m 1140180c

Księga danych 3m 1140180c to przenośny, wielofunkcyjny skaner danych firmy 3M. Skaner ten jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji, w tym bezprzewodowe połączenie Bluetooth, a także zaawansowane algorytmy skanowania, które zapewniają dokładne i szybkie skanowanie danych. Skaner jest kompatybilny z wieloma systemami i platformami, w tym z urządzeniami mobilnymi. Skaner ma wbudowaną baterię litową, która pozwala na długie godziny działania bez potrzeby ładowania. Księga danych 3M 1140180c to wygodne i praktyczne narzędzie do skanowania danych, które pozwala firmom i organizacjom na skanowanie i przechowywanie danych w sposób szybki i skuteczny.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych 3m 1140180c

1140 RS BYMAT - Urządzenie do czyszczenia spoin

 • Jesteś tutaj:
 • Start
 • Produkty
 • Chemia przemysłowa
 • 1140 RS BYMAT

Urządzenie do czyszczenia spoin

Opis

 • Bardzo szybkie czyszczenie spoin TIG i MIG/MAG*.
 • Polerowanie.
 • Znakowanie ciemne i jasne.
 • Wyświetlacz z wielojęzycznym menu.
 1140 RS BYMAT
Wymiary SxDxW [mm]420 x 215 x 350Masa [kg]17, 2Moc [VA]1200Prąd wejściowy [A]100Czyszczenie TIGCzyszczenie MIG√*PolerowanieZnakowanie ciemneZnakowanie jasneRegulowane napięcienieOkres gwarancji1 rok

* wyłącznie z zastosowaniem elektrolitu C PLUS

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy. pl

Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.

szlifowanie. info

Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.

elkrem. pl

Materiały i urządzenia do napawania i regeneracji. Układy plastyfikujące oraz obróbka CNC.

podnoszenie. eu

Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.

xiris. pl

Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych

www. readytorobot. eu

Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.

www. matyergonomiczne. pl

Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników. integrator-rhc. pl

Dostawca i inetegrator systemów zrobotyzowanych dla przemysłu, systemów obróbczych oraz systemów narzędzi montażowych.

 

Szanujemy Twoją prywatnosć!
Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ustawienia

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas marketing@rywal. pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

UstawieniaInformacjeNie terazZgadzam się

Opcja umożliwia pobieranie następujących zbiorów:

 • TERC – identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego w wersji podstawowej i adresowej,
 • SIMC – identyfikatory i nazwy miejscowości w wersji podstawowej, adresowej i statystycznej,
 • WMRODZ – określenie rodzajów miejscowości (dane uzupełniające do zbiorów SIMC w każdej wersji),
 • ULIC – nazwy ulic i ich identyfikatory w wersji podstawowej i adresowej,
 • NTS – Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych.

Dane możliwe są do pobrania w postaci:

 1. plików pełnych – plików predefiniowanych o określonej strukturze zbiorów (format XML i CSV),
 1. plików aktualizacyjnych zawierających zmiany danych, jakie dokonały się w poszczególnych systemach (format XML).
 2. Dostęp do plików mają wszyscy użytkownicy bez konieczności logowania niezależnie od ich zakresu i wersji.

  Pobieranie dotyczy zarówno stanów aktualnych jak i stanów historycznych. Początkowe stany danych do pobrania dla poszczególnych wersji zawiera poniższa tabela.

  ZbiórStan początkowy zbioru
  Pliki pełnePliki zmian
  TERC podstawowy01. 01. 1999TERC adresowy01. 2006SIMC podstawowySIMC adresowy01. 10. 2006SIMC statystycznyWMRODZ-ULIC podstawowy31. 12. 2006ULIC adresowyNTS27. 07. 2000
  Zbiory WMRODZ obowiązują w następujących przedziałach czasowych:
 3. od 01. 1999 r. do 14. 2004 r.
 4. od 15. do 27. 02. 2013 r.
 5. od 28. – aktualny.
 6. Indeksacja ksi�g metrykalnych z archidiecezji lwowskiej

  W 2020 r. pracownicy Oddzia�u II AGAD, rozpocz�li indeksowanie ksi�g metrykalnych z parafii archidiecezji lwowskiej (Zesp� nr 301 Ksi�gi metrykalne wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej z lat 1604–1945). Praca podj�ta zosta�a w zwi�zku z wybuchem pandemii, kt�ra spowodowa�a przeorganizowanie zakresu zada�. Ksi�gi indeksuj�: Alicja Kowalska (do grudnia 2021 r. ), Dorota Lewandowska, S�awomir Postek, Anna Wardzi�ska (do wrze�nia 2021 r. ), Piotr Wincenciuk, Renata Wincenciuk (od lutego 2022 r. ) i Andrzej Zyskowski.

  O kolejno�ci indeksowania decyduje alfabetyczny uk�ad parafii w inwentarzu; pomini�te zosta�y jednak ksi�gi staropolskie, sprzed j�zefi�skiej reformy formularza (1784 r. ). Ka�da parafia indeksowana jest ca�kowicie (czyli wszystkie ksi�gi, dotycz�ce danej parafii znajduj�ce si� w zasobie AGAD; dop�ywy zak��ci�y pierwotnie nadany ksi�gom uk�ad). Ksi�gi indeksowane s� dla trzech serii wpis�w: urodze�, �lub�w, zgon�w, a poszczeg�lne rubryki w indeksie zwieraj� prawie pe�ne dane dotycz�ce osoby wpisanej do ksi�gi (rodzaj tych danych podany jest w nag��wkach kolumn tabeli).

  Prosimy o wzi�cie pod uwag�, �e wpisy dokonywane by�y w starszych ksi�gach cz�sto bardzo niestarannie (niekt�re z nich, tak�e ze wzgl�du na stan zachowania ksi�g s� wr�cz nieczytelne), z pomini�ciem obowi�zkowych element�w. Nie powinno wi�c budzi� zdziwienia, �e nazwiska czy imiona dotycz�ce jednej rodziny lub tego samego cz�onka rodziny zapisywane by�y w odmiennych formach. Indeksuj�c ksi�gi podawali�my dane w takiej formie, w jakiej wyst�puj� w ksi�dze (maj� one rang� akt�w stanu cywilnego) i takie te� s� podstaw� do sporz�dzania ewentualnych odpis�w (np. nazwisko Gabrielski mo�e by� podane w formie Gabryelski, Gabrjelski, Gabryjelski; Bogus�awski jako Bogos�awski, Bohos�awski; bardzo cz�sto w przypadku tej samej rodziny stosowano zamiennie ko�c�wki: –ski lub –wski; wyst�puj�cy przy nazwiskach kobiet przyrostek –�wna, –owa dodawany do m�skiej formy nazwiska tworzy form� nazwiska c�rki (narzeczonej) lub kobiety zam�nej, a w przypadku nazwisk os�b p�ci �e�skiej pochodzenia niemieckiego rol� t� spe�nia� przyrostek –in lub –rin, np. Schapert - Schapertin). Nale�y tak�e zwr�ci� uwag�, �e w dawnych ksi�gach wyst�puj� imiona dzi� ju� raczej nieu�ywane, nawi�zuj�ce do staro�ytno�ci (Agryppa, Aksencjusz, Fortunat itp. ) lub maj�ce przydomki pochodz�ce od �wi�tych (Jan Nepomucen, Jan Chryzostom itp. Pojawiaj� si� tak�e imiona ruskie czy ormia�skie.

  W wi�kszo�ci indeksowanych ksi�g urodze� nie podawano nazwiska dziecka. W zwi�zku z tym, aby umo�liwi� znalezienie poszukiwanej osoby w najprostszy spos�b, do rubryki, odnosz�cej si� do nazwiska dziecka wprowadzono nazwisko jego ojca lub, w przypadku dzieci nie�lubnych – nazwisko matki.Puste pole w bazie oznacza, �e w ksi�dze brak danych dotycz�cych tej rubryki lub dane te s� nieczytelne. Do kolumny „uwagi” wprowadzane s� informacje istotne dla danego wpisu (np. data �lubu lub zgonu, inne noszone wcze�niej nazwisko itp. ), kt�re zamie�ci� przy wpisie prowadz�cy metryki; mo�e to by� tak�e informacja o uszkodzeniu karty w ksi�dze, kt�re uniemo�liwia odczytanie danych.

  W miar� post�p�w pracy indeksy do ksi�g metrykalnych b�d� publikowane na stronie AGAD, wg poni�szego spisu. Klikni�cie na aktywn� seri� wpis�w z danej parafii spowoduje wy�wietlenie si� pod-strony z nazwiskami w uk�adzie alfabetycznym. W przypadku serii urodze� podstaw� indeksowania jest nazwisko dziecka; w serii �lub�w – nazwisko narzeczonego; w serii zgon�w – co oczywiste – nazwisko osoby zmar�ej.

  Przypominamy, �e w my�l obowi�zuj�cych obecnie przepis�w ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z p�n. zm. ; t. j. - Dz. z 2020 r., poz. 463) AGAD udost�pnia akta urodze� po up�ywie 100 lat od daty zamkni�cia ksi�gi oraz akta �lub�w i zgon�w po up�ywie 80 lat od daty zamkni�cia ksi�gi.

  Obecnie indeksowane s� akta z nast�puj�cych parafii (ksi�gi zawieraj�ce wpisy wsp�lne dla wszystkich miejscowo�ci a tak�e dla pojedynczych wsi):

  • BARSZCZOWICE (DL): urodzenia, �luby, zgony
  • BARYSZ (AZ): urodzenia, �luby, zgony
  • BAWOR�W (SP): zgony
  • BE�Z (PW): zgony
  • BEDNAR�WKA (SP): urodzenia
  • BEREZOWICA MA�A (SP): zgony
  • BIA�OG�RA (WEISSENBERG) (SP): zgony
  • BIA�Y KAMIE� (PW): zgony
  • BIENIAWA (SP): urodzenia
  • BI�KA (AW, SP): �luby, zgony
  • BOHORODCZANY: (SP): zgony
  • BOJAN (DL): zgony
  • BOLECH�W (AK): zgony
  • BO�SZOWCE (SP): urodzenia
  • BORKI WIELKIE (SP): zgony
  • BORSZCZ�W (AK): zgony
  • BRODY (AK): �luby
  • BRUCKENTHAL (DL): zgony
  • BRZOZDOWCE (SP): zgony
  • BUCNI�W (AK): urodzenia
  • BUDZAN�W (SP): �luby
  • BUKACZOWCE (SP): zgony
  • BURSZTYN (SP): zgony
  • BUSZCZE (RW): zgony

  W powy�szym spisie podane zosta�y inicja�y ww. os�b indeksuj�cych dan� parafi� lub serie wpis�w.

  Skr�ty odnosz�ce si� do miesi�cy:

 7. Sty – stycze�
 8. Lut – luty
 9. Mar – marzec
 10. Kwi – kwiecie�
 11. Cze – czerwiec
 12. Lip – lipiec
 13. Sie – sierpie�
 14. Wrz – wrzesie�
 15. Pa� – pa�dziernik
 16. Lis – listopad
 17. Gru – grudzie�
 18. Wykaz skr�t�w wyst�puj�cych w tabelach:

 19. d. – dzie�, dni
 20. F – kobieta (dziewczynka)
 21. g. – godzina, godzin
 22. l. – lat(a)
 23. M – m�czyzna (ch�opiec)
 24. m. – miesi�c, miesi�cy
 25. nr – numer
 26. obw. - obw�d
 27. ochrzcz. – ochrzczony(a)
 28. okr. – okr�g
 29. par. - parafia
 30. pow. – powiat
 31. s. – strona
 32. �l. – �lub
 33. �w. - �wi�ty(a)
 34. t. – tydzie�, tygodni
 35. ur. – urodzony(a)
 36. v. - vel
 37. zm. – zmar�y(a)
 38. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania si� z indeksami. Wszelkie Pa�stwa uwagi, czy ewentualne sugestie b�d� mile widziane.

  Informujemy tak�e, �e indeksowanie ksi�g w AGAD odbywa si� niezale�nie od prac prowadzonych w tym zakresie przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne (baza Geneteka). Prosimy o zapoznawanie si� obiema wersjami wprowadzonych wpis�w, w przypadku gdy interesuj�ca Pa�stwa parafia zindeksowane zosta�a w AGAD i w Genetece.

Księga danych 3m 1140180c

Bezpośredni link do pobrania Księga danych 3m 1140180c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga danych 3m 1140180c