Instrukcje dotyczące przekazywania Bosch Ghg 16 50

Instrukcja dotycząca przekazywania Bosch GHG 16 50 jest doskonałym przykładem współczesnej technologii. Jest ona szczegółowo opracowana, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wyniki podczas przekazywania danych za pomocą urządzenia. Instrukcja zawiera wszystkie informacje, jakie użytkownik potrzebuje, od skonfigurowania urządzenia, przez wybór odpowiedniego typu przekazywania danych, na kontroli jakości przekazywanych danych kończąc. Instrukcja jest szczegółowa i dostarcza potrzebnych informacji, dzięki czemu użytkownicy mogą skutecznie wykorzystać swoje urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące przekazywania Bosch Ghg 16 50

 • O serwisie
 • RedakcjaReklamaKontaktNewsletterInnowacyjny SamorządGmina dobra do życia

 • Aktualizacja: 15. 01. 2021, 15:34

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

  Publikujemy pełną treść rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zmienia ono zasady sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN (bez Rb-UN).

  Wprowadzone rozporządzeniem zmiany dotyczą między innymi zmiany sprawozdań:- Rb-Z - kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie części C - Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego oraz - Rb-UZ - rocznych sprawozdań uzupełniających o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych w zakresie rezygnacji z części A oraz rezygnacji ze sprawozdania Rb-UN - uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej

  Poza tym rozporządzenie wprowadza formę dokumentu elektronicznego jako wyłączną dla sporządzania sprawozdań, doprecyzowuje lub zmienia niektóre kwestie dotyczących np. kategorii dłużników/wierzycieli oraz dostosowuje do obecnie obowiązującej terminologii oraz funkcjonujących rozwiązań w systemie prawa.

  Nowe przepisy należy zastosować po raz pierwszy do sporządzania kwartalnych sprawozdań za pierwszy kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021. Sprawozdania kwartalne za ostatni kwartał 2020 r. a także roczne sprawozdania za rok budżetowy 2020 powinny zostać sporządzone jeszcze według dotychczasowych zasad.

  W załączniku publikujemy pełną treść rozporządzenia.

  mam/

 • Podziel się
 • Tweetnij
 • Newsletter
 • Skomentuj
 • Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

  Zapisz się na newsletter

  Nie przeocz tego, co najważniejsze – zapraszamy do bezpłatnej subskrypcji newslettera, wysyłanego od poniedziałku do piątku przez redakcję Serwisu Samorządowego PAP. Łatwy przegląd informacji i bezpośredni dostęp do strony samorzad. pl.

  Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP

  Normatywy kancelaryjne i archiwalne

  Normatywy kancelaryjne i archiwalne, czyli przepisy kancelaryjne i archiwalne to:

  • instrukcja kancelaryjna,
  • jednolity rzeczowy wykaz akt,
  • instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt.


  Instrukcja kancelaryjna
   określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz jednostki do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum zakładowym lub składnicy akt.

  Zakres przedmiotowy instrukcji kancelaryjnej:

 • Określenie systemu kancelaryjnego oraz zdefiniowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • Ustalenie podziału czynności kancelaryjnych i obiegu dokumentacji
 • Zasady przyjmowania, otwierania i sprawdzania przesyłek
 • Obowiązki w zakresie przeglądania i przydzielania przesyłek
 • Zasady rejestrowania spraw i znakowania akt oraz zakładania i prowadzenia teczek aktowych
 • Formy załatwiania spraw
 • Zasady sporządzania odpisów i uwierzytelnionych kopii dokumentacji
 • Zasady podpisywania pism
 • Ustalenia dotyczące wysyłania pism
 • Zasady przechowywania dokumentacji w komórkach organizacyjnych
 • Zasady przekazywania akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Ustalenia dotyczące wykorzystania narzędzi informatycznych w czynnościach kancelaryjnych
 • Obowiązki w zakresie postępowania z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki lub jej komórki organizacyjnej.
 • Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt reguluje postępowanie w archiwum zakładowym/składnicy akt z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

  Określa organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego/składnicy akt danej jednostki organizacyjnej oraz reguluje:

 • tryb przejmowania dokumentacji z komórek organizacyjnych,
 • sposób ich przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania w archiwum,
 • zasady udostępniania akt,
 • wymagania dotyczące lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt.
 • Zakres przedmiotowy instrukcji archiwalnej:

 • Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Personel archiwum zakładowego/składnicy akt link do zakładki personel
 • Lokal i wyposażenie archiwum zakładowego/składnicy akt link do zakładki lokal
 • Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Przechowywanie i ewidencja dokumentacji w archiwum zakładowym/ składnicy akt
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym/składnicy akt
 • Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym/składnicy akt
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym/ składnicy akt link do zakładki brakowanie
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego link do zakładki przejmowanie
 • Kontrolę archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Postępowanie z aktami w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki lub komórki organizacyjnej.
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej jednostki, klasyfikację dokumentacji powstającej w toku działalności jednostki oraz zawiera jej kwalifikację archiwalną. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu działalności jednostki organizacyjnej oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz akt służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania dokumentacji. System klasyfikacji oparty jest o dziesiętny sposób sygnowania haseł rzeczowych.

  Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla poszczególnych jednostek organizacyjnych znajduje się także na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: www. pl w dziale Zarządzanie dokumentacją.


  Podmioty zobowiązane do uzgodnienia/zatwierdzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych

  Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są do opracowania w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm. ) – i stosowania: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej.

  Obowiązek ten nie dotyczy organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa oraz urzędów marszałkowskich, organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy, w których normatywy kancelaryjne i archiwalne określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Powyższego Rozporządzenia nie stosują więc takie jednostki jak, np. : gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, szkoły, przedszkola, szpitale.

  Podmioty prywatne mogą zwrócić się do Archiwum Państwowego w Warszawie z wnioskiem o zaopiniowanie projektu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

  Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
  If you watch the ads, you support portal and users.

  Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

  Qardius 05 Oct 2013 01:11 1860 0

  Lock | New topic

  • #1Level 21  

   #1

   Opalarka BOSCH GHG 660 LCD Instrukcja obsługi (Polski)

   Attachments:

   • GHG_660_LCD. pdfDownload(5. 68 MB) Punkty: 2 for the user
  • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
   Join this discussion.

   Log in with Google

   • Home page
   • /
   • Forum Other Other Instructions Opalarka BOSCH GHG 660 LCD Instrukcja obsługi (Polski)

  Instrukcje dotyczące przekazywania Bosch Ghg 16 50

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące przekazywania Bosch Ghg 16 50

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące przekazywania Bosch Ghg 16 50