Instrukcje dotyczące instalacji Bosch Calais Usb80

Instalacja Bosch Calais Usb80 jest szybka i prosta. Należy najpierw pobrać i zainstalować oprogramowanie do sterowników. Następnie należy wybrać sterownik docelowy, który w przypadku Bosch Calais Usb80 jest "Bosch USB80 Device Driver". Po zakończeniu instalacji, należy podłączyć Bosch Calais Usb80 do komputera poprzez port USB. Następnie należy uruchomić aplikację, aby zakończyć instalację. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, należy sprawdzić, czy sterownik jest poprawnie zainstalowany. Po udanej instalacji, można już cieszyć się z działania Bosch Calais Usb80.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dotyczące instalacji Bosch Calais Usb80

1 Kamera termowizyjna MIC612 MIC612 pl Instrukcja instalacji

2

3 Kamera termowizyjna MIC612 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Konwencje przyjęte w instrukcji Informacje prawne Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Dyrektywy WE Ważne uwagi Zgodność z wymaganiami FCC i ICES Uwagi firmy Bosch Obsługa klienta i serwis 13 2 Rozpakowanie Lista części Dodatkowe niezbędne elementy Dodatkowe niezbędne narzędzia 14 3 Instalacja Typowe konfiguracje montażu Pozycje mocowania Informacje o ekranowanym kablu kompozytowym MIC Informacje o wyjściach i wejściach alarmowych 18 4 Instalacja Typowe konfiguracje instalacji Omówienie kolejnych czynności podczas instalowania Montowanie kamery Montaż jednostki zasilacza MIC Złącze uziomowe na płytce drukowanej Parametry bezpieczników Układ zasilaczy MIC dla kamery MIC Instrukcja instalacji Przekazanie do eksploatacji kamery z wbudowaną opcją grzejnika Instalacja opcjonalnej osłony przeciwsłonecznej (MIC612) 33 5 Rozpoczęcie pracy Uruchomienie sterowania kamerą Ustanowienie sterowania kamerą za pośrednictwem protokołu Biphase Ustanowienie sterowania kamerą za pośrednictwem protokołu RS Włączanie zasilania Sterowanie kamerą Podstawowa obsługa za pomocą klawiatury Poruszanie się po menu ekranowych (OSD) Polecenia klawiaturowe, protokół Bosch Polecenia klawiaturowe, protokół Pelco Specjalne polecenia zaprogramowane, protokół Pelco 39 Bosch Security Systems, Inc. Instrukcja instalacji F. 01U

4 4 pl Spis treści Kamera termowizyjna MIC Ustawienie adresów obydwu kamer MIC Ustawianie adresu kamery optycznej za pomocą funkcji FastAddress FastAddress, protokół Bosch FastAddress, protokoły Pelco Aktywne połączenia w trybie FastAddress Ustawianie haseł Hasła specjalne Ustawianie haseł, protokół Bosch Konfigurowanie kamery do pracy w pozycji odwróconej 43 6 Menu ekranowe (OSD) (protokół Bosch) Menu Ustawienia kamery Menu Konfig. kamery termowiz Menu Ustawienia obiektywu Menu Ustawienia PTZ Menu Ustawienia wyświetlania Menu Ustawienia komunikacji Ustawienia alarmu Menu Język Menu Diagnostyka 58 7 Menu ekranowe (OSD) (protokół Pelco) Bosch Menu Ustawienia kamery Ustawienia PTZ Inne menu 65 8 Obsługa kamery termowizyjnej Przełączanie sygnału wizyjnego Korekcja Flat Field (FFC) Wyświetlanie temperatury kamery termowizyjnej 67 9 Często stosowane polecenia użytkownika Ustawianie trybu AutoPan (Automatycznego obrotu) Programowanie ujęć Określanie nazwy ujęcia lub sektora Konfigurowanie tras kamery Programowanie trybu pracy po okresie bezczynności Rejestrowanie tras Korzystanie z wycieraczki / spryskiwacza 70 F. 01U Instrukcja instalacji Bosch Security Systems, Inc.

5 Kamera termowizyjna MIC612 Spis treści pl 5 10 Funkcje zaawansowane Reguły alarmowe Kontrola reguł alarmowych Przykłady reguł alarmowych Maskowanie stref prywatności Stabilizacja obrazu Zaprogramowane trasy Azymut, wysokość i kierunki z kompasu Ustawienie punktu zerowego azymutu Wyświetlanie azymutu, wysokości oraz kierunków kompasu Konserwacja i rozwiązywanie problemów 77 A Polecenia klawiaturowe (protokół Bosch) wg numeru 78 A. 1 Polecenia, kamera optyczna 78 A. 2 Polecenia, kamera termowizyjna 81 Indeks 84 Bosch Security Systems, Inc. 01U

6 6 pl Bezpieczeństwo Kamera termowizyjna MIC612 1 Bezpieczeństwo 1. 1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana zgodnie z najlepszą wiedzą, a informacje w niej zawarte zostały szczegółowo sprawdzone. W chwili oddania do druku tekst instrukcji był kompletny i poprawny. Ze względu na nieustanne doskonalenie produktu zawartość niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia. Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z błędów, niekompletności lub niezgodności pomiędzy instrukcją i opisywanym produktem. 1. 2 Konwencje przyjęte w instrukcji W niniejszej instrukcji instalacji i obsługi zostały użyte następujące symbole i zapisy, które mają na celu zwrócenie uwagi na szczególne sytuacje: NIEBEZPIECZENSTWO! Ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz obudowy produktu. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. OSTRZEZENIE! Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić poważnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią. Średnie zagrożenie Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała. Zwraca uwagę użytkownika na istotne instrukcje dołączone do urządzenia. Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia. Ten symbol oznacza informacje lub zasady związane bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem personelu bądź ochroną mienia. F.

7 Kamera termowizyjna MIC612 Bezpieczeństwo pl Informacje prawne Prawa autorskie Niniejsza instrukcja obsługi stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems, Inc. i jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe Wszystkie nazwy urządzeń i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako zastrzeżone znaki towarowe. 4 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przeczytać, przestrzegać i zachować na przyszłość wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do obsługi zastosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi. ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, PRZED OTWARCIEM MODUŁU ZASILACZA NALEŻY ODŁĄCZYĆ ŹRÓDŁO ZASILANIA. ODŁĄCZANIE OD ZASILANIA: MODUŁ ZASILACZA JEST POD NAPIĘCIEM OD CHWILI PODŁĄCZENIA KABLA ZASILAJĄCEGO DO ŹRÓDŁA ZASILANIA. OSTRZEZENIE! INSTALACJA URZĄDZENIA POWINNA ZOSTAĆ PRZEPROWADZONA PRZEZ UPRAWNIONE DO TEGO OSOBY I WYKONANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI KRAJOWEGO KODEKSU ELEKTRYCZNEGO, ANSI / NFPA, KANADYJSKIEGO KODEKSU ELEKTRYCZNEGO ORAZ WSZELKIMI STOSOWNYMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU. FIRMA BOSCH SECURITY SYSTEMS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY POWSTAŁE NA SKUTEK NIEPRAWIDŁOWEJ LUB NIEZGODNEJ Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI. OSTRZEZENIE! ZEWNĘTRZNE PRZEWODY POŁĄCZENIOWE NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ZGODNIE Z NORMAMI NEC/ANSI/ NFPA70 (W STANACH ZJEDNOCZONYCH), PRZEPISAMI KANADYJSKIEGO KODEKSU ELEKTRYCZNEGO, CZĘŚĆ I, CSA C22. 1 (W KANADZIE), A W PRZYPADKU INSTALACJI W INNYCH KRAJACH ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU. W CZĘŚCI INSTALACJI BUDYNKOWEJ ZASILAJĄCEJ KAMERĘ WYMAGANY JEST OBWÓD ZAWIERAJĄCY 20-AMPEROWY, 2-BIEGUNOWY WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY LUB ODPOWIEDNIE BEZPIECZNIKI. W OBWODZIE NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ODŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY Z SEPARACJĄ STYKÓW NIE MNIEJSZĄ NIŻ 3 MM. ZEWNĘTRZNE PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ PRZEZ STALE UZIEMIONE PRZEPUSTY KABLOWE. OSTRZEZENIE! KAMERĘ NALEŻY ZAMONTOWAĆ W SPOSÓB STAŁY, BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNI NIEPALNEJ. Bosch Security Systems, Inc. 01U

8 8 pl Bezpieczeństwo Kamera termowizyjna MIC Instalację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta. 2. Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak bojlery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło. 3. Nie instalować zasilacza kamery w pobliżu wody, np. w okolicy wanny, zlewu lub basenu. 4. Podczas instalacji urządzenia należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa, szczególnie jeśli upadek zamontowanej kamery mógłby spowodować obrażenia ciała. 5. Nie wolno otwierać kamery. Otwarcie obudowy kamery spowoduje unieważnienie gwarancji. 6. Stosować wyłącznie model zasilacza określony w niniejszej instrukcji. Należy sprawdzić, czy przewód zasilający przewodzi prąd znamionowy o odpowiednich parametrach dla urządzenia. 7. Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie stawiać urządzenia na niestabilnych podstawach, trójnogach, wspornikach lub stojakach. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia osób i/lub nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. W przypadku przewożenia kamery zamontowanej na wózku należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ wywracający się wózek może spowodować obrażenia ciała. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się wózka z kamerą. Kamerę należy montować według instrukcji dostarczonych przez producenta, używając wyłącznie akcesoriów mocujących do urządzeń serii MIC. Przed rozpoczęciem przewożenia urządzenia, należy obrócić kulę kamery wizjerem do podstawy. W ten sposób wycieraczka oraz wizjer urządzenia będą chronione podczas transportu. 8. Nie należy kierować obiektywu kamery w stronę słońca. Firma Bosch Security Systems nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku skierowania kamery bezpośrednio w stronę słońca. 9. Nie wolno ręcznie wspomagać napędów obracania i pochylania. Taka czynność spowoduje uszkodzenie zespołu kół zębatych napędu i unieważnienie gwarancji. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w miejscach publicznych. Prawo Stanów Zjednoczonych wyraźnie zabrania potajemnego nagrywania komunikacji odbywającej się drogą werbalną. 5 Dyrektywy WE Kamera MIC612 spełnia wymogi następujących dyrektyw WE: Dyrektywa EMC (89/336/WE z późniejszymi zmianami) Dyrektywa maszynowa (98/37/WE) Dyrektywa niskonapięciowa (73/23/WE) Dyrektywa RoHS Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych (2002/95/WE) Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/ WE) Niniejszy sprzęt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, które należy utylizować zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2002/96/WE Unii Europejskiej dotyczącej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Informacje na temat procedur utylizacji tego sprzętu można uzyskać od lokalnego sprzedawcy.

9 Kamera termowizyjna MIC612 Bezpieczeństwo pl 9 Oświadczenie dotyczące środowiska Symbol ten oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wycofanych z eksploatacji wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione. Miejsca zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych są zwykle wyznaczone przez lokalne władze. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE urządzenia takie powinny być utylizowane w odpowiednich zakładach przetwórczych. Firma Bosch zwraca szczególną uwagę na ochronę środowiska. Kamera została zaprojektowana i wytworzona z zastosowaniem materiałów o wysokiej jakości oraz składników, które mogą być przetworzone i ponownie wykorzystane. 6 Ważne uwagi Zimny start W przypadku włączania kamery w skrajnie niskich temperaturach (na przykład - 40 C) należy przed rozpoczęciem korzystania umożliwić jej rozgrzanie przez 30 minut. W niektórych przypadkach przed uzyskaniem użytecznego sygnału wideo może wystąpić konieczność zresetowania kamery (poleceniem Aux ON 911) lub wyłączenia i włączenia zasilania. Wentylacja Kamera jest całkowicie szczelną jednostką. Nie określono nadzwyczajnych wymagań dotyczących wentylacji urządzenia. Wnikanie ciał obcych i płynów Za wyjątkiem złącza w podstawie kamera może być bezpiecznie wystawiana na działanie płynów niekorozyjnych. Nie wolno wciskać ciał obcych w złącze w podstawie, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu styki połączeniowe, co uniemożliwi prawidłowe działanie kamery. Wyładowania atmosferyczne W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i systemu przewodów; postąpić podobnie, jeśli nieużywane urządzenie pozostaje przez dłuższy czas bez nadzoru. Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez wyładowania atmosferyczne i skoki napięcia w sieci energetycznej. Źródła zasilania Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła podanego na etykiecie. Przed instalacją należy upewnić się, że kabel zasilający kamery jest odłączony od urządzenia. W razie korzystania z zasilania zewnętrznego stosować tylko zalecane lub zatwierdzone zasilacze sieciowe. W przypadku urządzeń zasilanych ze źródła z ograniczeniem prądowym, źródło to musi być zgodne z normą EN Użycie innego źródła może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. W przypadku urządzeń przeznaczonych do zasilania napięciem 18 VAC, znamionowe napięcie wejściowe nie może przekraczać ±10% tej wartości. Okablowanie, które nie zostało dostarczone przez producenta, musi być zgodne z obowiązującymi przepisami (poziom zasilania klasy 2). Nie uziemiać zasilania na zaciskach w urządzeniu lub w zasilaczu sieciowym. W przypadku wątpliwości odnośnie rodzaju źródła zasilania należy się skontaktować ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. Zanik sygnału wizyjnego Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym zjawiskiem przy cyfrowym zapisie obrazu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem określonych danych wizyjnych. Aby ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych cyfrowych, firma Bosch Security Systems zaleca stosowanie kilku nadmiarowych systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych całości danych analogowych i cyfrowych. Sygnał wizyjny Jeśli długość kabla wizyjnego z kamery przekracza 43 m, zabezpieczyć kabel za pomocą ochronnika przeciwprzepięciowego, zgodnie z normą NEC 800 (CEC Section 60). 01U

10 10 pl Bezpieczeństwo Kamera termowizyjna MIC612 Uziemienie kamery W przypadku montażu kamery w środowiskach potencjalnie wilgotnych należy uziemić system, wykorzystując przewód uziemiający złącza zasilacza (patrz rozdz. Podłączanie zasilania zewnętrznego). Uziemienie kabla koncentrycznego: Jeśli do urządzenia dołączony jest zewnętrzny system kablowy, należy go uziemić. Sprzęt do zastosowań zewnętrznych powinien być dołączany do wejść urządzenia po podłączeniu wtyczki uziemiającej tego urządzenia do uziemionego gniazda lub po połączeniu zacisku uziemienia z uziomem. Złącza wejściowe urządzenia muszą być odłączone od sprzętu do zastosowań zewnętrznych przed odłączeniem wtyczki z uziemieniem lub zacisku uziemienia. W przypadku każdego rodzaju sprzętu do zastosowań zewnętrznych dołączonego do urządzenia należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie uziemienia. Uziemienie i polaryzacja Urządzenie może być wyposażone w polaryzowaną wtyczkę przewodu zasilania napięciem przemiennym (wtyczkę z jednym bolcem szerszym niż drugi). To zabezpieczenie sprawia, że wtyczkę można włożyć do gniazda zasilania tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę przestarzałego gniazda. Polaryzacja wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować. Tylko modele sprzedawane w Stanach Zjednoczonych: w punkcie 810 przepisów NEC (ANSI/ NFPA nr 70) znajdują się informacje na temat prawidłowego uziemienia mocowania i konstrukcji nośnej, uziemienia kabla koncentrycznego do odgromnika, przekrojów przewodów uziemiających, umiejscowienia odgromnika, dołączenia do uziomów i wymagań stawianych uziomom. Parametry bezpieczników W celu ochrony urządzenia odgałęzienie obwodu musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o maks. wartości 16 A. Zabezpieczenie musi być zgodne z normą NEC800 (CEC Section 60). Urządzenie może być wyposażone w 3-żyłową wtyczkę z obwodem ochronnym (wtyczkę z trzecim stykiem służącym jako uziemienie). To zabezpieczenie umożliwia włożenie wtyczki wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy zlecić elektrykowi wymianę przestarzałego gniazda. Uziemienie wtyczki jest zabezpieczeniem, które należy stosować. Urządzenia dołączone na stałe W instalacji elektrycznej budynku musi być zamontowany łatwo dostępny odłącznik. Urządzenia odłączane Gniazda zasilające instalować w pobliżu urządzeń tak, aby były one łatwo dostępne. Przeciążenie Nie przeciążać gniazd energetycznych i przedłużaczy. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Regulacje Regulacji należy dokonywać tylko przy użyciu elementów sterujących opisanych w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja przy użyciu innych elementów sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia. Dodatki, zmiany lub modyfikacje Należy stosować tylko dodatki / akcesoria zalecane przez firmę Bosch. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia niezatwierdzone przez firmę Bosch mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z gwarancji lub w przypadku umowy licencyjnej uprawnienia do używania produktu.

11 Kamera termowizyjna MIC612 Bezpieczeństwo pl Zgodność z wymaganiami FCC i ICES INFORMACJE FCC ORAZ ICES (zastosowania komercyjne) (dotyczy modeli przeznaczonych na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady, KLASA A) Produkt jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia użytkownik może zostać zobowiązany do podjęcia określonych działań zapobiegawczych. Urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Praca urządzenia warunkowana jest dwoma poniższymi wymaganiami: urządzenie nie może powodować zakłóceń radiowych, a także urządzenie musi tolerować odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi spowodować niewłaściwe działanie. Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy A, według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i emituje fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. W przypadku eksploatacji na terenach mieszkalnych urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia. Użytkownik jest zobowiązany wyeliminować je na własny koszt. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek celowych bądź niecelowych zmian lub modyfikacji bez zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z przepisami. Wszelkie tego typu zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia. W razie potrzeby użytkownik powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. Pomocna może okazać się również następująca broszura wydana przez Federalną Komisję ds. Łączności (FCC): How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Sposoby ustalania przyczyn i eliminowania zakłóceń radiowych i telewizyjnych). Broszura jest dostępna w wydawnictwie U. S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, nr kat INFORMATIONS FCC ET ICES (applications commerciales) (modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement, CLASSE A) Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences. Le cas échéant, l utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour y remédier. 01U

12 12 pl Bezpieczeństwo Kamera termowizyjna MIC612 Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. la mise en service est soumises aux deux conditions suivantes: cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement. Suite à différents tests, cet appareil s est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L utilisation de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais. Au besoin, l utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s avérer utile: «How to Identify and Resolve Radio- TV Interference Problems» (Comment identifier et résoudre les problèmes d interférences de radio et de télévision) Cette brochure est disponible auprès du U. Government Printing Office, Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n Uwagi firmy Bosch Oświadczenie Organizacja Underwriter Laboratories Inc. ( UL) nie przetestowała parametrów, niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. Organizacja UL przetestowała tylko aspekty związane z ryzykiem pożaru, porażenia i/lub zagrożenia związane z niebezpieczeństwem wypadku, zgodnie z normą UL Standard(s) for Safety for Closed Circuit Television Equipment, UL 2044 (Standardy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń w systemach telewizji dozorowej, UL 2044) oraz dokumentem Safety for Information Technology Equipment, UL (Standardy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń teleinformatycznych, UL). Certyfikat UL nie obejmuje parametrów, niezawodności lub sposobów emisji sygnałów w niniejszym urządzeniu. ORGANIZACJA UL NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI ANI CERTYFIKATÓW ODNOŚNIE PARAMETRÓW, NIEZAWODNOŚCI LUB SPOSOBÓW EMISJI SYGNAŁÓW W NINIEJSZYM URZĄDZENIU.

13 Kamera termowizyjna MIC612 Bezpieczeństwo pl Obsługa klienta i serwis Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch Security Systems w celu uzyskania wskazówek dotyczących dostawy urządzenia. Centra serwisowe USA Centrum napraw Telefon: / Faks: repair@us. bosch. com Biuro obsługi klienta Telefon: / Faks: security. sales@us. com Pomoc techniczna Telefon: / Faks: lub technical. support@us. com Kanada Telefon: / Faks: Europa, Bliski Wschód, Afryka Centrum napraw Telefon: 31 (0) / Faks: 31 (0) RMADesk. STService@nl. com Azja Centrum napraw Telefon: / Faks: rmahelpdesk@sg. com Biuro obsługi klienta Telefon: 86 (0) lub 86 (0) / Faks: 86 (0) customer. service@cn. com Informacje na temat gwarancji i inne Dodatkowe informacje lub informacje na temat gwarancji można uzyskać u przedstawiciela firmy Bosch Security Systems lub na stronie internetowej pod adresem: Bosch Security Systems, Inc. 01U

14 14 pl Rozpakowanie Kamera termowizyjna MIC612 2 Rozpakowanie 2. 1 Lista części Podczas przenoszenia lub podnoszenia kamer MIC612 należy zachować ostrożność ze względu na ich ciężar (10, 66 kg). Urządzenie cechuje się wzmocnioną konstrukcją, ale mimo to należy je rozpakowywać i obsługiwać z należytą ostrożnością. Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Jeśli jakikolwiek element zestawu wygląda na uszkodzony podczas transportu, należy niezwłocznie powiadomić o tym firmę spedycyjną. Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się elementy wymienione na poniższej liście. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy powiadomić pracownika działu handlowego lub działu obsługi klienta firmy Bosch Security Systems. Jeśli którykolwiek element zestawu wygląda na uszkodzony, nie należy używać produktu. W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru należy skontaktować się z firmą Bosch Security Systems. Opakowanie fabryczne jest najlepszym zabezpieczeniem urządzenia na czas transportu i musi być używane w przypadku odsyłania urządzenia do serwisu. Opakowanie warto zachować na przyszłość. Opakowanie z kamerą serii MIC 612 powinno zawierać następujące elementy: Ilość Element 1 Kamera termowizyjna serii MIC Instrukcja instalacji kamery serii MIC 612 (niniejszy dokument) 4 Śruby M8 i podkładki ze stali nierdzewnej 1 Uszczelka Nebar 2. 2 Dodatkowe niezbędne elementy W poniższej tabeli wyszczególniono elementy niezbędne do obsługi kamer serii MIC 612, które można nabyć oddzielnie od firmy Bosch lub innych producentów: Ilość Produkt Numer katalogowy Rozmiar MIC-THERCBL-2M 2 m 1 na kamerę Ekranowany kabel kompozytowy do kamer MIC-THERCBL-10M 10 m MIC612 termowizyjnych MIC MIC-THERCBL-20M 20 m MIC-THERCBL-20M 25 m (Informacje o niezbędnych długościach dla poszczególnych modeli zamieszczono po prawej stronie) 1 na kamerę MIC612 Zasilacz do kamer termowizyjnych MIC-240PSU-2, MIC-115PSU-2, MIC-24PSU-2 -- Akcesoria do mocowania 2. 3 Dodatkowe niezbędne narzędzia W poniższej tabeli wymieniono potrzebne dodatkowe narzędzia (nie dostarczane przez firmę Bosch): Ilość Element 1 Klucz 13 mm do stopy PCD, śruby mocujące 1 Wkrętak 3 mm do bloków zacisków w zasilaczu serii MIC 1 Wkrętak 8 mm do śrub mocujących obudowę zasilacza serii MIC 1 Uszczelniacz silikonowy do zapewnienia wodoszczelności [jeśli nie jest używana uszczelka Nebar] F.

15 Kamera termowizyjna MIC612 Instalacja pl 15 3 Instalacja Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany personel serwisowy zgodnie z zasadami kodeksu NEC oraz zgodnie z lokalnymi przepisami. Kamery serii MIC zostały zaprojektowane w sposób zapewniający łatwość instalowania na różnego rodzaju standardowych elementach montażowych. Najczęściej spotykanym rodzajem mocowania jest dedykowany maszt do kamer CCTV. W przypadku montażu na tym maszcie kamerę przykręca się bezpośrednio na jego szczycie za pomocą typowego 4-calowego mocowania. Ten typ masztu do kamer stanowi solidną platformę montażową, która minimalizuje ruch kamery i zazwyczaj posiada u podstawy dużą szafę umożliwiającą zamocowanie wyposażenia pomocniczego, takiego jak zasilacze. Kamerę można również mocować na słupach oświetleniowych, korzystając ze wspornika do montażu na maszcie (MIC-PMB). Jednak użytkownicy systemu powinni pamiętać, że słupy oświetleniowe często są podatne na poruszenia i w przypadku niektórych zastosowań oraz rodzajów warunków atmosferycznych mogą nie nadawać się do użycia. Firma Bosch Security Systems produkuje także szereg wsporników do montażu bezpośrednio na budynkach. Nadają się one do wszystkich typowych sposobów instalowania i pozwalają zamocować kamerę pionowo (90) lub w pozycji odwróconej. Illustracja 3. 1 Położenie montażowe kamery MIC: pionowo, odwrócona Możliwość dostosowania położenia kamery sprawia, że łatwo zintegrować ją z różnymi instalacjami mobilnymi i demontowalnymi. Dotyczy to między innymi szalup ratunkowych i innych statków nawodnych oraz podwodnych, pojazdów służb ratowniczych, pojazdów zarządu dróg, pojazdów miejskich i wynajętych służb parkingowych oraz pojazdów służących do tłumienia zamieszek. 01U

16 16 pl Instalacja Kamera termowizyjna MIC Typowe konfiguracje montażu Poniżej przedstawiono przykłady typowych konfiguracji montażu kamer serii MIC. 2 Typowy montaż na maszcie (na ilustracji: wspornik do montażu na maszcie (MIC-PMB) z adapterem płytkiego przepustu kablowego (MIC-SCA) i wspornikiem do montażu na ścianie (MIC-WMB) Numer Opis 1 Śruby mocujące do adaptera płytkiego przepustu kablowego 2 Opaska 90 mm ze stali nierdzewnej do masztów 3 Blokady wspornika do montażu na maszcie 4 Płytka wspornika do montażu na maszcie 5 Śruby mocujące do płytki wspornika do montażu na maszcie 6 Adapter płytkiego przepustu kablowego 7 Pierścień typu o-ring 8 Wspornik do montażu na ścianie 9 Śruby mocujące do wspornika do montażu na ścianie Illustracja 3. 3 Wspornik do montażu na ścianie z adapterem płytkiego przepustu kablowego (MIC-SCA) i rozpórką (MIC-SPR) F.

17 Kamera termowizyjna MIC612 Instalacja pl 17 Illustracja 3. 4 Typowy montaż w narożniku (od lewej do prawej: wspornik do montażu na ścianie (MIC- WMB), adapter płytkiego przepustu kablowego (MIC-SCA) i wspornik do montażu narożnego (MIC-CMB) 3. 2 Pozycje mocowania Urządzenie w położeniu pionowym można zamontować z kulą kamery w górze lub w dole. Aby uzyskać prawidłowo zorientowany obraz przy instalacji z kulą kamery skierowaną w dół, należy obrócić kamerę o 180 w osi pochylania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Punkt 5. 6 Konfigurowanie kamery do pracy w pozycji odwróconej, Strona 43. Jeśli kamera jest zamontowana z kulą zwróconą w dół, jest niezwykle ważne, aby złącze i podstawa kamery były całkowicie zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci i wody. Przeniknięcie nawet nieznacznej ilości wody do złącza może spowodować korozję styków, która prowadzi do niestabilnej pracy kamery. Aby zapobiec wnikaniu wody przez gwinty złącza kabla całkowitego sygnału wizyjnego, w końcowej fazie instalacji należy uszczelnić 25- milimetrowy gwint za pomocą taśmy PTFE. Można też przed ostatecznym dokręceniem gwintu nałożyć na niego odpowiednią ilość odpowiedniego środka uszczelniającego. Kamery serii MIC 612 zostały zaprojektowane do montażu w pozycji pionowej (skierowane prosto w górę, pod kątem 90) lub odwróconej (skierowane prosto w dół, pod kątem 90). Prawidłowe sposoby zamontowania kamery przedstawiono na poniższej ilustracji. 5 Diagram instalacji: poprawne sposoby (lewo) i niepoprawne sposoby (prawo) Numer Opis 1 Prawidłowo, pionowo 2 Prawidłowo, w pozycji odwróconej 3 Nieprawidłowo, w pozycji odwróconej i ukośnie 4 Nieprawidłowo, w pozycji odwróconej na szczycie masztu Bosch Security Systems, Inc. 01U

18 18 pl Instalacja Kamera termowizyjna MIC Informacje o ekranowanym kablu kompozytowym MIC Ekranowane kable kompozytowe MIC są przewodami wielożyłowymi dostępnymi w różnych długościach (oraz średnicach, od 14 do 18) oraz umożliwiają zasilanie i przesyłanie sygnałów obrazu oraz telemetrii między zasilaczem MIC a kamerą MIC. Kable są zakończone z jednej strony żeńskim, 14-stykowym złączem pasującym do złącza męskiego zamontowanego w podstawie kamery. Drugi koniec kabli jest zakończony odizolowanymi (niezakończonymi) żyłami przeznaczonymi do połączenia z zaciskami w zasilaczu MIC. 6 Kabel kompozytowy przed podłączeniem do kamery MIC612 Illustracja 3. 7 Kabel kompozytowy podłączony do kamery MIC612 Firma Bosch nie zaleca łączenia kamery i zasilacza MIC kablem kompozytowym dłuższym niż 25 m. Aby zapobiec wnikaniu wody przez gwinty złącza kabla całkowitego sygnału wizyjnego, w końcowej fazie instalacji należy uszczelnić 25-milimetrowy gwint za pomocą taśmy PTFE. 4 Informacje o wyjściach i wejściach alarmowych W poniższej tabeli wyszczególniono wyjścia i wejścia alarmowe, które są dostępne bez zamontowanej 8-wejściowej karty alarmowej oraz po zamontowaniu tej karty w zasilaczu MIC. Czy zainstalowano kartę Liczba Liczba alarmową? wejść alarmowych wyjść alarmowych Tak 8 2 Nie 1 0 F.

19 Kamera termowizyjna MIC612 Instalacja pl 19 4 Instalacja Instalację musi przeprowadzić wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami kodeksu ANSI/ NFPA 70 (kodeks National Electrical Code (NEC)), Canadian Electrical Code, Part I (nazywany również Kodem CE lub CSA C22. 1), a także z wszystkimi lokalnymi przepisami. Firma Bosch Security Systems Inc. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe na skutek nieprawidłowej lub niezgodnej z instrukcją instalacji. Należy upewnić się, że podczas montażu kamery MIC ramię prowadzące kamerę zostało solidnie zamocowane do powierzchni montażowej, aby uniknąć niebezpieczeństwa upadku produktu podczas instalacji. Podczas przenoszenia lub podnoszenia kamer MIC612 należy zachować ostrożność ze względu na ich ciężar. 1 Typowe konfiguracje instalacji Przykład 1: Konfiguracja z połączeniem obsługującym protokół Bosch Biphase, wymagająca zastosowania elementów MIC-BP3 lub MIC-BP4 (sprzedawanych oddzielnie). Illustracja 4. 1 Kamera MIC612 podłączona do zasilacza MIC, który z kolei został podłączony skrętką ekranowaną (STP) do końcowego systemu sterującego obsługującego protokół Biphase. Numer Opis 1 Połączenie Biphase między zasilaczem MIC i końcowym systemem sterowania 2 Połączenie sygnału wideo między zasilaczem MIC i końcowym systemem sterowania 3 Ekranowany kabel kompozytowy między kamerą MIC i zasilaczem MIC 4 Końcowy system sterowania (z rejestratorem Divar 700 lub podobnym) z odpowiednimi połączeniami Bosch Security Systems, Inc. 01U

20 20 pl Instalacja Kamera termowizyjna MIC612 Przykład 2: Konfiguracja z połączeniem obsługującym protokół RS-485 Illustracja 4. 2 Kamera MIC612 podłączona do zasilacza MIC, który z kolei został podłączony kablem RS-485 do końcowego systemu sterowania. Numer Opis 1 Połączenie Biphase między zasilaczem MIC i końcowym systemem sterowania 2 Połączenie sygnału wideo między zasilaczem MIC i końcowym systemem sterowania 3 Ekranowany kabel kompozytowy między kamerą MIC i zasilaczem MIC 4 Końcowy system sterowania (z rejestratorem Divar 400, Divar 600 lub podobnym) z odpowiednimi połączeniami 4. 2 Omówienie kolejnych czynności podczas instalowania Aby zainstalować kamerę MIC612 należy wykonać podane czynności z zachowaniem kolejności. Uwaga: W zależności od pożądanej pozycji i miejsca montażu, a także wybranych akcesoriów, wykonanie niektórych czynności może nie być konieczne. Montowanie kamery. Patrz Punkt 4. 3 Montowanie kamery, Strona Montaż zasilacza. Patrz Punkt Instrukcja instalacji, Strona Wykonanie niezbędnych połączeń zasilania, telemetrii i sygnału wizyjnego. Patrz Punkt Instrukcja instalacji, Strona Podłączenie kamery do komputera. Patrz Punkt 5 Rozpoczęcie pracy. Skonfigurowanie kamery do pracy w pozycji odwróconej (dotyczy kamer montowanych w pozycji odwróconej). Patrz Punkt 5. 6 Konfigurowanie kamery do pracy w pozycji odwróconej, Strona Montaż opcjonalnej osłony przeciwsłonecznej. 5 Instalacja opcjonalnej osłony przeciwsłonecznej (MIC612), Strona 33.

21 Kamera termowizyjna MIC612 Instalacja pl Montowanie kamery Elementy mocujące nie są dostarczane wraz z kamerami MIC612, ponieważ należy dobrać rodzaj elementu mocującego do materiału powierzchni montażowej. Materiał powierzchni montażowej musi wytrzymać siłę wyrywającą min. 275 kg. Urządzenie można mocować za pomocą pierścieniowych kotew stalowych, kołków rozporowych, kotew jedno- lub dwurozporowych, lub śrubowych łączników rozporowych z nakrętką. Wszystkie elementy mocujące muszą być wykonane ze stali nierdzewnej typu 303 (A2) i muszą mieć średnicę 8 mm. Wszystkie śruby muszą być w pełni wkręcone w powierzchnię montażową i powinny być zabezpieczone podkładką płaską, podkładką zabezpieczającą i nakrętką. Wszystkie kołki gwintowane muszą być zakotwiczone w betonie lub przyspawane do stalowej płyty. W przypadku braku dostępu do tylnej powierzchni można zastosować śruby kotwowe. Aby zamontować kamerę serii MIC, należy wykonać następujące czynności: 1. Wyznaczyć bezpieczne miejsce do montażu mocowania i samej kamery. Wybrać taką pozycję zamontowania kamery, w której jej praca nie będzie zakłócana (przypadkowo ani umyślnie). Sprawdzić, czy miejsce montażu jest odpowiednio oddalone od przewodów obwodów zasilających i oświetleniowych, zgodnie z normami NEC725, NEC800 (CEC Rule oraz CEC Section 60). Nie należy instalować kamery w pobliżu: Źródeł ciepła. Napowietrznych linii energetycznych, obwodów zasilających lub oświetleniowych, bądź w miejscach, w których urządzenie mogłoby stykać się z takimi liniami, obwodami, bądź oświetleniem. Należy upewnić się, że powierzchnia montażowa jest w stanie utrzymać łączną masę kamery i elementu montażowego przy przewidywanych drganiach, temperaturze i warunkach obciążeniowych. Kamery MIC612 należy montować wyłącznie do następujących powierzchni: Beton, lany lub stały Betonowy moduł budowlany (masyw betonowy) Cegła (dowolna) Metal (stal / aluminium, o grubości minimum 1/8 cala) Uwaga: Jeżeli kamera jest umiejscowiona w odsłoniętym obszarze, który jest wyjątkowo narażony na uderzenia piorunów, zaleca się zainstalowanie przewodu odgromowego w promieniu 0, 5 m od kamery i co najmniej 1, 5 m wyżej od kamery. Konstrukcja obudowy kamery jest zdolna wytrzymać wtórne uderzenia pioruna. Jeżeli jest zastosowane prawidłowe zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, nie powinny występować żadne uszkodzenia wewnętrznych układów elektronicznych i całej kamery w wyniku uderzeń piorunów. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami w wyniku wtórnych uderzeń pioruna pełni również funkcję połączenia uziemiającego z obudową kamery (patrz krok 8). Kamery MIC 612 są wyposażone w wewnętrzny bezpiecznik. Bezpiecznik (XF4001) nie jest przeznaczony do wymiany przez użytkownika. W przypadku jego awarii należy przekazać kamerę do autoryzowanego centrum serwisowego Bosch w celu jego wymiany. Nie wolno otwierać obudowy kamery. Pewnie zamocować uchwyty montażowe, przestrzegając wszystkich ostrzeżeń i przepisów budowlanych. Ostrożnie podnieść kamerę do punktu montażu. 01U

22 22 pl Instalacja Kamera termowizyjna MIC Podłączyć żeńskie, 14-stykowe złącze ekranowanego kabla kompozytowego do męskiej wtyczki umieszczonej w podstawie kamery. Nakręcić tuleję złącza przewodu na wtyk, aż do uzyskania prawidłowego połączenia (około cztery (4) obroty od uchwycenia gwintu). Uziemić kamerę za pomocą jednej ze śrub mocujących dołączonych do zestawu. Kamerę należy uziemić wyłącznie w jednym punkcie. W przeciwnym razie wystąpią pętle uziemienia i na ekranie w sterowni będą widoczne zniekształcenia (paski tętnienia) sygnału wizyjnego spowodowane zakłóceniami elektrycznymi. Uwaga: Moduł i obudowa kamery są od siebie odizolowane elektrycznie, więc obudowa powinna zostać osobno uziemiona. Uziemienie zabezpieczające powinno być podłączone do zewnętrznej części kamery, (np. do jednej ze śrub mocujących) oraz do kołka uziemienia w podstawie PCD kamery. Jeżeli układ jest miedziany na całej długości, a obraz z kamery jest przesyłany do sterowni miedzianym kablem koncentrycznym, kamera powinna być uziemiona tylko w punkcie wyjścia sygnału wizyjnego w sterowni. W takim przypadku złącze uziemienia w płytce PCB powinno zostać wyłamane. Patrz Punkt Złącze uziomowe na płytce drukowanej, Strona 23. Jeśli sygnał wizyjny jest przesyłany do sterowni poprzez jakikolwiek nośnik nieelektryczny, np. światłowód, fale radiowe lub łącze mikrofalowe, kamera powinna być uziemiona przy nadajniku w zasilaczu. Można w tym celu użyć złącza uziemienia w zasilaczu. Jeżeli nie można uniknąć podwójnego uziemienia, pomiędzy dwoma złączami uziemienia powinien być zamontowany transformator izolujący sygnału wizyjnego. W celu zamocowania podstawy PCD kamery do wspornika montażowego kamery należy użyć nakrętek, podkładek i śrub M8 x 20 mm ze stali nierdzewnej. W celu zabezpieczenia połączenia pomiędzy podstawą a powierzchnią montażową przed wilgocią można użyć dodatkowej uszczelki Nebar lub odpowiedniego silikonowego środka uszczelniającego. Wszystkie śruby należy dokręcić z odpowiednią siłą. Zabezpieczyć wszystkie przewody i przepusty. OSTRZEZENIE! Jeśli kamera jest zamontowana z kulą zwróconą w dół, jest niezwykle ważne, aby złącze i podstawa kamery były całkowicie zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci i wody. OSTRZEZENIE! Aby zapobiec przenikaniu wody przez gwinty złączy kabla sygnału całkowitego, podczas ostatniej fazy montażu należy uszczelnić gwint 25-milimetrowy za pomocą taśmy politetrafluoroetylenowej PTFE (dostępna osobno). Alternatywnie przed ostatecznym dokręceniem należy nałożyć na gwint odpowiednią ilość odpowiedniego środka uszczelniającego.

23 Kamera termowizyjna MIC612 Instalacja pl Montaż jednostki zasilacza MIC. Każdy zasilacz sieciowy serii MIC (PSU) jest wyposażony we wszystkie złącza potrzebne do zasilania oraz przesyłania sygnałów wizji i telemetrii dla pojedynczej kamery MIC. Każdy zasilacz MIC PSU posiada atest CE i FCC oraz jest wyposażony w obudowę z odlewu aluminiowego, odporną na warunki atmosferyczne (zapewniającą stopień ochrony IP65). Charakterystyka: Wyposażenie do obsługi różnych opcjonalnych kart interfejsu montowanych wewnątrz obudowy zasilacza serii MIC (na przykład, 8-wejściowa karta alarmowa (MIC-ALM)) Wyposażenie do obsługi kart interfejsu sygnału (MIC-BP4) umożliwiających podłączenie telemetrii do urządzeń działających w standardzie Bosch Biphase Zaciski śrubowe do wszystkich kabli (koncentrycznych, telemetrycznych i pomocniczych) wewnątrz i na zewnątrz obudowy Izolacja doziemna i dopasowanie impedancyjne wewnątrz modułu, umożliwiające prawidłowe sterowanie uziemieniem obwodu wideo i zapobiegające powstawaniu pętli uziomowych Każdy zasilacz MIC PSU jest dostarczany z następującymi częściami: Trzy (3) dławiki kablowe M12 do podłączenia urządzeń telemetrycznych, wizyjnych i pomocniczych Jeden (1) dławik M16 do podłączenia ekranowanego kabla koncentrycznego do kamery serii MIC Jeden (1) dławik kablowy 1/2 cala z gwintem NPT do podłączenia kabla zasilającego Jeden (1) dławik kablowy 1/2 cala z gwintem NPT i jedna (1) zaślepka M12 Kamery MIC612 współpracują z następującymi modelami zasilaczy: MIC-240PSU-2 (230 VAC), MIC-115PSU-2 (115 VAC) lub MIC-240PSU-2 (24 VAC). Wymiary obudów (wys. x szer. x głęb. ) każdego z zasilaczy wynoszą 90 x 260 x 160 mm. Ciężar zasilacza to 3, 2 kg. Do kamery MIC612 nie należy podłączać innych zasilaczy niż te określone przez producenta Złącze uziomowe na płytce drukowanej Na płytce drukowanej (PCB) znajduje się punkt do podłączenia złącza uziomowego obok zespołu zacisków HD1, dzięki czemu możliwe są różne konfiguracje uziemienia: Jeśli istnieje oddzielne połączenie pomiędzy ekranem wizyjnym a masą, to złącze uziomowe powinno zostać wyłamane. Taka sytuacja ma zwykle miejsce w systemach opartych na połączeniach miedzianych, gdzie wszystkie miedziane kable koncentryczne do przesyłania sygnału wizyjnego są prowadzone do sterowni i podłączone do centralnego punktu uziemienia. Jeśli do przesyłania danych oraz sygnału wizyjnego do i ze sterowni wykorzystywane są światłowody lub inne połączenia typu pośredniego, wówczas złącze uziomowe powinno pozostać nienaruszone, o ile dla danej kamery jest to jedyny punkt odniesienia uziemienia. 01U

24 24 pl Instalacja Kamera termowizyjna MIC Parametry bezpieczników Zasilacze MIC dla kamer MIC612 są wyposażone w cztery (4) bezpieczniki 20 mm (numery w Rysunek 4. 3) w oprawkach. Parametry tych bezpieczników są stałe w przypadku dodatkowego obwodu niskiego napięcia, ale zmieniają się wraz z napięciem wejściowym w przypadku głównego obwodu wysokiego napięcia. W poniższej tabeli przedstawiono parametry bezpieczników, które należy montować w celu właściwego zabezpieczenia zasilaczy MIC-240PSU-2 i MIC-115PSU-2. Uwaga: FS 4 nie istnieje. Identyfikator bezpiecznika Funkcja bezpiecznika Typ Parametry bezpiecznika 240 V Główny Parametry bezpiecznika 115 V Główny Parametry bezpiecznika 24 V Główny FS 1 Zabezpieczenie kamery MIC Szklany Przeciwprzepięciowy 1, 6 A (T) Przeciwprzepięciowy 1, 6 A (T) Przeciwprzepięciowy 1, 6 A (T) FS 2 Zabezpieczenie Szklany Bezzwłoczny 200 ma Bezzwłoczny 500 ma Bezzwłoczny 2, 5 A główne FS 3 Zabezpieczenie grzejnika 1 Szklany Przeciwprzepięciowy 1, 6 A (T) Przeciwprzepięciowy 1, 6 A (T) Przeciwprzepięciowy 1, 6 A (T) FS 5 Zabezpieczenie grzejnika 2 Szklany Przeciwprzepięciowy 1, 6 A (T) Przeciwprzepięciowy 1, 6 A (T) Przeciwprzepięciowy 1, 6 A (T) F.

25 Kamera termowizyjna MIC612 Instalacja pl Układ zasilaczy MIC dla kamery MIC612 Poniższy rysunek przedstawia układ płytki drukowanej w zasilaczach sieciowych MIC dla kamer bez promiennika podczerwieni, z numerami referencyjnymi z boku lub pod identyfikatorem połączenia/zacisku lub zaciskiem, oraz na bezpiecznikach. Tabela pod rysunkiem zawiera identyfikację połączeń. 3 Układ zasilaczy MIC-240PSU-2 i MIC-115PSU-2 Numer Identyfikator połączenia / zacisku na płytce drukowanej Opis / funkcja połączenia / zacisku Typ połączenia / zacisku 1 HD1 Gniazdo zasilania AC Zacisk śrubowy 2 HD3 Kabel koncentryczny ekranowany Zacisk śrubowy (połączenia z kamerą) 3 HD5 Sterowanie RS-485 Zacisk śrubowy 4 HD4 Wyprowadzenie do urządzeń telemetrycznych Złącze Molex 5 HD8 Konwerter USB do RS-485 Złącze Molex 6 HD6 [Opcjonalny] pomocniczy, grzejnik Zacisk śrubowy 7 HD7 Obraz (kabel koncentryczny) Zacisk śrubowy 8 HD2 Zabezpieczenie antysabotażowe Zacisk śrubowy 9 CN3(przełączanie obrazu) Połączenie zbiorcze Złącze BNC (przełączany sygnał wyjścia wizyjnego światła widzialnego / termowizyjnego) 10 CN1(wyjście wizyjne) Połączenie zbiorcze Złącze BNC (sygnał wyjścia wizyjnego światła widzialnego) 11 CN2 Zacisk wtykowy pomocniczej karty Gniazdo wtykowe 12 Złącze uziomowe Złącze uziomowe FS2 Bezpiecznik 2 zabezpieczenie główne FS1 Bezpiecznik 1 zabezpieczenie kamery MIC FS3 Bezpiecznik 3 zabezpieczenie grzejnika FS5 Bezpiecznik 5 zabezpieczenie grzejnika 2 -- Bosch Security Systems, Inc. 01U

26 26 pl Instalacja Kamera termowizyjna MIC Instrukcja instalacji NIEBEZPIECZENSTWO! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, przed otwarciem lub rozpoczęciem pracy przy module zasilacza należy odłączyć źródło zasilania. Aby wymienić bezpiecznik w zasilaczu MIC, zasilanie musi być odłączone. Moduł zasilacza jest zasilany od chwili podłączenia kabla zasilającego do źródła zasilania. Zasilacze sieciowe MIC posiadają oddzielną osłonę wewnętrzną chroniącą blok zacisków wejścia kabla zasilania (HD1). Jedynie odpowiednio wykwalifikowani technicy mogą zdjąć tę osłonę i podłączyć kabel zasilania sieciowego. Przed podłączeniem zasilania osłona MUSI zostać umieszczona na swoim miejscu i zamocowana. Maksymalny rozmiar żył kabla zasilania powinien wynosić 12 AWG. Wymagane jest odgałęzienie obwodu zawierające 15-amperowy, 2-biegunowy wyłącznik automatyczny lub odpowiednie bezpieczniki. Należy zastosować łatwo dostępne, 2- biegunowe urządzenie odłączające z co najmniej 3-milimetrową separacją styków. OSTRZEZENIE! Aby spełnić wymagania norm UL, wszystkie przewody instalacyjne muszą być poprowadzone przez stale uziemione metalowe przepusty kablowe. Poza złączem uziomowym, złączami grzejnika i odpowiednimi bezpiecznikami zasilacze sieciowe MIC nie zawierają elementów przeznaczonych do samodzielnego dostosowania przez użytkownika. Kamery MIC nie zawierają elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Firma Bosch zaleca korzystanie z zasilacza bezprzerwowego (UPS) w połączeniu z kamerą MIC / instalacją zasilacza sieciowego. Aby zachować stopień ochrony IP obudowy, należy instalować jedynie takie przepusty lub łączniki o tym samym stopniu ochrony co obudowa. Przepusty lub łączniki należy montować zgodnie z ich instrukcją instalacji. Instrukcja instalacji zasilacza serii MIC dołączona do zasilacza zawiera kompletny zbiór szczegółowych informacji dotyczących instalacji zasilacza serii MIC oraz podłączania zasilacza do kamery serii MIC612.

27 Kamera termowizyjna MIC612 Instalacja pl 27 Aby zainstalować zasilacz, należy wykonać następujące czynności: 1. Należy wybrać położenie montażowe zasilacza sieciowego MIC tak, aby nie był on narażony na celowe lub przypadkowe działanie osób postronnych. Firma Bosch zaleca zamykaną na zamek szafkę. Należy użyć czterech (4) otworów montażowych w obudowie zasilacza (Rysunek 4. 4 przedstawia jeden z otworów). Umiejscowienie otworów jest przedstawione na rysunku wymiarowym w załączniku. Pokazane wymiary dotyczą tylko otworów montażowych. Pozostałe 4 pokazane otwory służą do zabezpieczenia pokrywy i mają charakter poglądowy. Wywiercić w powierzchni montażowej cztery (4) otwory na kołki mocujące, odpowiednie dla wkrętów M6 (nie znajdują się w zestawie). Poluzować cztery (4) wkręty mocujące z łbem z gniazdem krzyżowym na górze pokrywy obudowy zasilacza (element 2, Rysunek 4. 4). Unieść pokrywę i odłożyć ją spodem do góry obok obudowy. Nie naciągać, nie przecinać, ani nie naruszać żyły uziemienia (przedstawionej na poniższej ilustracji) biegnącej do środka pokrywy i do kołka uziemienia. 4 Otwory na wkręty do mocowania obudowy; otwory na wkręty pokrywy obudowy Numer Opis 1 Otwór do mocowania wkrętu w obudowie 2 Otwór na wkręt do pokrywy w obudowie 5. Przymocować obudowę do powierzchni montażowej za pomocą czterech (4) wkrętów M6 i podkładek ze stali nierdzewnej (nie znajdują się w zestawie), które przechodzą przez duże otwory w obudowie, jak pokazano na Rysunek 4. W przypadku montowania obudowy zasilacza w pozycji pionowej (na przykład na ścianie) jedna osoba powinna trzymać pokrywę obudowy, a druga przytrzymywać korpus obudowy na miejscu w celu uniknięcia uszkodzenia jakiejkolwiek części obudowy i/lub obrażeń instalatorów. 01U

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody

Tronic 5000

Łatwe i komfortowe przygotowanie ciepłej wody

  • Sterowanie elektroniczne
  • Komfort stabilnej temperatury wody
  • Dwie moce w jednym urządzeniu
  • CLICKFIX plus - szybki montaż w 3 krokach

Oszczędność wody i energii elektrycznej

Elektroniczne sterowanie urządzeniem to najbardziej oszczędne i efektywne wykorzystanie urządzenia, które pozwala zaoszczędzić do 30%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie.

* ekspertyza TU Berlin

CLICKFIX plus® – montaż w 3 krokach

Szybki montaż w 3 krokach CLICKFIX plus® oszczędza czas i pieniądze. Instalacja podgrzewacza jest niezwykle szybka, łatwa i wygodna.

Zabezpieczenie przed zalaniem wodą

Ochrona przed strugą wody zapewnia łatwość instalacji oraz możliwość montażu w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z wodą, np. wewnątrz kabiny prysznicowej lub nad wanną (stopień ochrony IP25).

Sprawdzone bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem zostało potwierdzone przez niezależną instytucję kontrolną VDE.

Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza

Dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza nie trzeba martwić się o przypadkowe zmiany temperatury wody, ciesząc się komfortem stabilnej temperatury wody. Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność urządzenia.

Wskaźnik optymalnych ustawień

Tronic 5000 posiada lampkę LED, która, gdy świeci na zielono, informuje o optymalnych ustawieniach, a gdy zaczyna migać, informuje o osiągnięciu górnej granicy mocy.

Elastyczność wyboru mocy

Większa elastyczność wyboru mocy dzięki zintegrowanemu przełącznikowi mocy 2w1 oraz płynna regulacja temperatury w zakresie od ok. 30° do ok. 60°C, wybór ustawień za pomocą symboli.

Dane techniczne i dokumenty

Typ produktu, dla danego rynku

TR5000 11/13 EB

ERP

Etykieta efektywności energetycznej

Pobierz

Karta danych produktu

Roczne zużycie energii elektrycznej

471 kWh

Zabezpieczenie elektryczne

20 A

Max. ciśnienie po stronie wody pitnej

10 bar

Stopień ochrony (EN 60529)

IP25

Przyłącze/podłączenie elektryczne

400 V

Instrukcja montażu

Instrukcja obsługi

Instrukcja montażu/obsługi

Numer katalogowy

7736504696

Znajdź Autoryzowanego Partnera w Twojej okolicy

Szukasz urządzenia najlepszego dla siebie? Skontaktuj się ze sprawdzonym profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji Bosch Calais Usb80

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dotyczące instalacji Bosch Calais Usb80

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dotyczące instalacji Bosch Calais Usb80