Instrukcja przyporządkowania pinów 4mp Med 54f0036mba

Instrukcja przyporządkowania pinów 4MP Med 54F0036MBA to dokument opisujący podłączenie złącza do złącza 4MP Med 54F0036MBA. Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące przypisania pinów i podłączenia złącza. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące konfiguracji i aktualizacji oprogramowania. Ważne jest, aby wszystkie kroki w instrukcji zostały wykonane dokładnie, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub jego nieprawidłowego działania. Instrukcja przyporządkowania pinów 4MP Med 54F0036MBA jest ważnym narzędziem do zapewnienia poprawnego działania sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja przyporządkowania pinów 4mp Med 54f0036mba

Materia�y drukowane

Na oddzia� po�o�niczy powinny by� dostarczone z regionalnego o�rodka bada� przesiewowych:

Czyste bibu�y do pobra�
bibu�y wykonane ze specjalnego papieru o gwarantowanej g�sto�ci i ch�onno�ci oraz pozbawione s� chemicznychzanieczyszcze� mog�cych zaburzy� badanie przesiewowe;
Samoprzylepne etykiety
na etykietach wydrukowane s� kody kt�re po naklejeniu na bibu�� s�u�� do identyfikowania bibu�y od momentu pobraniaa� do zako�czenia bada�;
Ulotki informacyjne na temat bada� przesiewowych
ulotka zawiera podstawowe informacje o przebiegu i celu bada� przesiewowych.

Ulotki, czyste bibu�y i etykiety powinny by� zamawiane w o�rodku regionalnym bada� przesiewowych z wyprzedzeniem, tak abyzapewi� ci�g�� dost�pno�� tych materia��w na oddziale.

Uwaga! Etykiety wykonane s� z papieru termicznego wi�c nie powinny by� nara�one nabezpo�rednie, silne �wiat�o (s�oneczne lub sztuczne). R�wnie� alkohol rozlany na etykiecie powoduje zmian� zabarwieniaetykiet.

Uwaga! Bibu�y do pobra� nale�y chroni� przed wilgoci� i zabrudzeniem.

Etykiety samoprzylepne

Etykiety z kodem paskowym przysy�ane s� zwini�te w rolkach o liczbie sztuk zale�nej od liczby porod�w w oddziale.Na etykietach wydrukowany jest niepowtarzalny kod w postaci kodu paskowego (typu CODE39) i zwyk�ego tekstu.

Etykieta trzycz�ciowa
Etykiety sk�adaj�ce si� z trzech cz�ci wysy�ane s� do szpitali na terenie wojew�dztw:
 • mazowieckiego
 • ��dzkiego
 • podlaskiego
 • lubelskiego
 • warmi�sko-mazurskiego
Szpitale te pobieraj� krew tylko na jedn� bibu�� i wysy�aj� t� bibu�e bezpo�rednio do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Etykieta czterocz�ciowa
Etykiety sk�adaj�ce si� z czterech cz�ci wysy�ane s� do pozosta�ych wojew�dztw. W szpitalach na terenie tych wojew�dztwkrew od noworodka pobierana jest na dwie bibu�y (w tym samym czasie, tzn. jedna za drug� z tego samego nak�ucia stopy):
 • Jedna z bibu�, z etykiet� zawieraj�ca napis „(MS/MS) Instytut Matki i Dziecka” wysy�ana jest bezpo�rednio ze szpitala doInstytytu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie wykonywane s� badania w kierunku wrodzonych wad metabolizmu metod� tandemowej spektrometri mas oraz w kierunkurdzeniowego zaniku mi�ni (badanie SMA dla wojew�dztwa zachodniopomorskiego wykonywane jest w Szczecinie).
 • Druga bibu�a z etykiet� z napisem „Badanie Przesiewowe Noworodka” wysy�ana jest do regionalnego osrodka bada� przesiewowych zale�nie odwojew�dztwa na terenie kt�rego znajduje si� szpital.
 • Materia�y medyczne

  Do pobrania wymagane s� nast�puj�ce materia�y i sprz�ty:

  P�yn do dezynfekcji
  P�yn u�yty do dezynfekcji nie powinien zawiera� w sk�adzie jodu. Jodyna mo�e by� u�yta tylko w absolutnejkonieczno�ci je�li nie jest dostepny inny p�yn dezynfekuj�cy. Zawarto�� jodu w p�ynie dezynfekcyjnym mo�e zaburzy� dzia�anietarczycy u noworodka i spowodowa� podwy�szenie st�enia tyreotropiny (TSH), a tym samym mo�e spowodowa� wynik fa�szywie dodatni.
  Nak�uwacz jednorazowy (2. 4mm lub 1. 8mm)
  Zalecan� metod� nak�ucia stopy noworodka jest u�ycie specjalnego nak�uwacza. Pozwala to na zmniejszenie b�lu podczas nak�uwaniaoraz zmiejszenie rozmiaru rany i lepsz� kontrol� g��boko�ci nak�ucia.
  Ig�a do pobierania krwi (niezalecana)
  Ig�a mo�e by� u�yta do nak�ucia tylko w ostateczno�ci w przypadku braku nak�uwacza.
  Gazik
  U�ywany do pobrania pierwszej kropli krwi oraz do opatrzenia rany po pobraniu.
  Plaster
  Dowolny plaster do przymocowania gazika do stopy po pobraniu.

  Przygotowanie bibu�y

  Identyfikacja bibu�y
  Etykiet� z kodem paskowym naklejamy na bibu�� (lub dwie bibu�y gdy dotyczy to wojew�dztw nie obj�tych przez IMiD)
  Dokumentacja pobrania
  Cz�ci etykiety bez kodu paskowego (z kodem tylko w postaci tekstu) nale�y wklei� po jednej do:
 • Ksi��eczki Zdrowia Dziecka - dow�d pobrania dla rodzic�w
 • szpitalnego rejestru pobra� - dow�d pobrania dla szpitala.
 • Uwaga! W przypadku uszkodzenia etykiety (np. przez zalanie) etykiet� nale�y wyrzuci� i koniecznie poinformowa�o�rodek regionalny o fakcie zniszczenia etykiety podaj�c kod z etykiety i dat�, np. do��czaj�c kartk� z tak� informacj� donajbli�szej przesy�ki z bibu�ami.

  Dane osobowe

  Dane matki
  W celu identyfikacji dziecka na bibu�� wpisujemy podstawowe dane matki:
 • Pesel matki (konieczny w celach rozliczeniowych oraz do udzielania informacji o wynikach bada�)
 • nazwisko i imie matki
 • W przypadku osoby bez polskiego obywatelstwa wpisujemy „Obcokrajowiec”
 • W przypadku noworodka bez znanej matki (noworodek urodzony poza szpitalem) pesel pozostawiamy pusty a jako nazwisko wpisujemy „NN”
 • Dane noworodka
  Na bibu�� wpisujemy dane noworodka
 • wpisujemy dat� i godzin� urodzenia
 • wpisujemy p�e� dziecka
 • „C�rka” lub „C” lub „�e�ska” dla p�ci �e�skiej
 • „Syn” lub „S” lub „m�ska” dla p�ci m�skiej
 • „N” gdy p�e� nieokre�lona
 • W przypadku ci��y mnogiej, obok p�ci dopisujemy kolejno�� urodzenia, np. „S-1” lub „C�rka-3”
 • Wpisujemy mas� urodzeniow�, HBD i punktacj� Apgar
 • Wpisujemy inne dane zgodnie z polami na bibule.
 • Adres do kontaktu
  Aby umo�liwi� o�rodkowi bada� przesiewowych szybki kontakt z rodzicami lub opiekunem prawnymnale�y wpisa� tutaj:
 • Adres przebywania rodzic�w po opuszczeniu oddzia�u
 • Aktualny numer telefonu
 • Uwaga! Podczas wpisywania danych staramy si� nie dotyka� p�l przeznaczonych na pr�bki krwi.Uwaga! Je�li umrze noworodek, kt�rego dane wpisano na bibu��, to tak� bibu�� r�wnie� wysy�amy do o�rodka regionalnegoale bez pobierania krwi (chyba �e lekarz zleci pobranie krwi po zgonie noworodka) i z adnotacj� „Zgon”.

  Zgoda na badania molekularne

  Bezpo�rednio przed pobraniem krwi, matka noworodka powinna mie� mo�liwo�� podpisania na bibule zgody na badania genetycznewykonywane w trakcie bada� przesiewowych. Zgoda powinna by� �wiadoma, tzn. matka powinna przeczyta� ulotk� o badaniach przesiewowych iewentualne w�tpliwo�ci wyja�ni� z lekarzem.

  Zgoda na badania genetyczne wymagana jest aby wykona� badanie mutacji genu CFTR, kt�re jest wykonywane w przypadkupodejrzenia mukowiscydozy (wysokiego wyniku w te�cie enzymatycznym IRT).

  Zgoda na badania genetyczne wymagana jest r�wnie� aby wykona� badanie wykrywaj�ce rdzeniowy zanik mi�ni (SMA). Obecniebadanie to wykonywane jest metod� PCR, czyli szukana jest obecno�� gen�w SMA1 i SMA2 w pr�bce krwi.

  W prypadku braku podpisu na bibule lub �wiadomej odmowy bada� genetycznych na bibule wykonywane s� tylko badania w kierunku chor�b kt�re niekorzystaj� z metod genetyki molekularnej.

  Przygotowanie stopy do nak�ucia

  Stopa powinna by� ogrzana i uchwycona w spos�b zapewniaj�cy napr�enie stopy i jej unieruchomienie.

  Dezynfekcja

  Stopa powinna by� zdezynfekowana i osuszona.

  Obszar nak�ucia

  Optymalny obszar do nak�ucia zaznaczony jest na zdj�ciu obok (kolor zielony): okolice pi�ty, z boku stopy.

  Nak�ucie

  Zalecan� metod� nak�ucia jest u�ycie jednorazowego nak�uwacza.

  Pierwsza kropla krwi

  Po pojawieniu sie pierwszej kropli krwi - usuwamy j�.

  Wyj�tkowo

  W sytuacji gdy stan dziecka jest ci�ki i pobierana jest krew na inne badania wykonywane w szpitalu, dopuszczalnejest pobranie bezpo�rednio z wk�ucia do�ylnego przez przy�o�enie bibu�y do wenflonu lub ig�y (bez po�rednictwa prob�wki, bez stosowaniaantykoagulant�w).

  Przes�czanie bibu�y krwi�Do stopy zawsze przyk�adamy bezpo�rednio tyln� stron� bibu�y.Nie wolno u�ywa� kapilar hematokrytowych.

  Czas przes�czaniaKrew nas�czamy tak d�ugo a� przes�czy si� na stron� przedni� bibu�y i wype�ni ca�kowicie zaznaczony kr��ek.Na przes�czenie jednego kr��ka potrzeba oko�o 50μL (50 mikrolitr�w).Nie nale�y przes�cza� krwi raz z jednej, raz z drugiej strony i nak�ada� kilku warstw, poniewa� mo�e to zaburzy� wyniki bada�.

  Liczba kr��k�w z krwi�

  6 kr��k�w
  W szpitalach gdzie krew pobierana jest tylko na jedn� bibu��
  4 kr��ki
  W szpitalach gdzie krew pobierana jest na dwie bibu�y (po 4 kr��ki na ka�dej bibule)

  Opatrunek stopy

  Po pobraniu krwi zabezpieczamy stop� noworodka opatrunkiem.

  Suszenie bibu�y z krwi�

  Bibu�� suszymy w po�o�eniu pionowym, w miejscu bez bezpo�redniego �wiat�a s�onecznego i z dala od �r�de� ciep�a.

  Bibu�a w temperaturze pokojowej schnie oko�o 2 godzin.

  Pakowanie bibu�Po ca�kowitym wyschni�ciu bibu�, bibu�y pakujemy do kopert z adresem o�rodka do kt�rego je wysy�amy.Bibu� nie zawijamy w foli� ani nie pakujemy w torebki foliowe.

  Przesy�anie bibu�W szpitalach w kt�rych koperty s� odbierane przez firm� kuriersk�, koperty pakujemy do kopert firmowych.W pozosta�ych szpitalach, koperty wysy�amy poczt� lub innym transportem.

  Kontrola przesy�ekKoperty wysy�amy mo�liwie jak najszybciej i jak najcz�ciej, bez przetrzymywania np. w administracji szpitala.O�rodek monitoruje cz�sto�� przesy�ania i ��czenie bibu� w przesy�kach.

  Wycinanie kr��k�w krwi do bada�

  Przedstawione poni�ej zdj�cia dokumentuj� prawdziwe bibu�y pobrane w spos�b nieprawid�owy. Na zdj�ciach widoczne sa otwory powsta�epo wyci�ciu kr��k�w bibu�y do bada� - z pr�bek krwi wycina si� od jednego do czterech kr��k�w bibu�y (zale�nie od testu) o �rednicy 3. 5mm.Do bada� u�ywane s� nawet tak nieprawid�owo pobrane pr�bki krwi, gdy� w cz�ci chor�b st�enie mo�e by� na tyle wysokie, �e pozwoliwykry� chorob�. Dodatkowo do rodzic�w wysy�ana jest czysta bibu�a z pro�b� o ponowne pobranie krwi.

  Brak prawid�owego przes�czenia krwi�

  Na�o�enie kilku warstw krwi i brak przes�czenia

  Bibu�a zalana nieznan� ciecz�

  Pobranie ze skrzepem krwi

  Rozwarstwienie (z�e suszenie? )

  Monitorowanie poziomu Phe

  Dzi�ki uprzejmo�ci firmy Vitaflo i serwisu , zamieszczamy obok link do kr�tkiego filmu, kt�ry mo�e pom�c rodzicom pobieraj�cym krew na badaniemonitoruj�ce st�enie fenyloalaniny w przebiegu leczenia PKU.

  Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
  If you watch the ads, you support portal and users.

  Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

  Miś21 01 Mar 2005 11:18 161941

  • #1Level 11  

   #1

   Szukam pilnie, schematu podłączenia gniazda 13-to pinowego (Niemcy) do przyczepy.
   Proszę o pomoc.

  • #2HerosesLevel 24  #2

   Szczerze mówiąc nie widziałem jeszcze takiego gniazda. Z reguły wszystkie mają takie same opisy wyprowadzeń więc kolejno
   30 > Masa
   58 L > lewe światło postojowe
   58 R > Prawe światło postojowe
   54 > STOP
   L > Lewy kierunkowskaz
   R > Prawy kierunkowskaz
   + lub 54+ > Światło dodatkowe (przeciwmgielne)

   To sa podstawowe światła które uprawiniają do poruszania się po drogach.

  • #3k3048Level 37  

  • #4staszekelLevel 1  #4

   Gniazdo 13 pin podłączenie:
   pin. nr -opis
   1. 44L -kierunkowskaz lewy,
   2. 52 -tylne przeciwmgielne,
   3. 31 -wspólna masa dla zacisków (1-8),
   4. 44R -kierukowskaz prawy,
   5. 58R -światło pozycyjne prawe,
   6. 54 -światło stop,
   7. 58L -światło pozycyjne lewe,
   8. 62 -światło cofania,
   9. (+) -plus z zacisku akumulatora,
   10. (+) -plus po przełączeniu stacyjki,
   11. wolny -rezerwa,
   12. wolny -rezerwa,
   13. 31 -wspólna masa dla zacisków (9-12).Tak powinno być podłączone gniazdo 13 pinowe z pocynowanymi końcówkami przewodów.
   Kolory przewodów stosuje się różne dla danego kraju.
   U nas proponuję czarny lub brąz na masę o większym przekroju niż pozostałe ponieważ masa jest wspólna i tym przewodem płynie większy prąd niż w pozostałych.
   Proponuję (0, 75mm^2) a dla masy 1mm^2. Przy mniejszych przekrojach będą występować większe spadki napięć i przewód będzie pracować jak opór co widać w postaci utlenionych żył tych przewodów. Myślę, że to na temat gniazda wszystko.
   Dobrze jest je zabezpieczyć przed dostawaniem się wody.
   Pozdrawiam serdecznie.

  • #5borbetLevel 13  #5

   staszekel wrote:

   Gniazdo 13 pin podłączenie:
   Pozdrawiam serdecznie.

   Mam 2 pytanka:1. Czy złącza 3 i 13 (masy) można ze sobą zewrzeć w gnieździe? Podpinam 13 pin gniazdo volvo V70 (do fabrycznego złącza) a tam jest tylko 1 gruba masa (na oko 4mm^2) i taki sam przekrój zastosuję do pinu nr 4. Może lepiej wyprowadzić z pinu 13 dodatkowy kabel (np. 2, 5mm^2) i przykręcić gdzieś do masy samochodu?2. Do czego podpiąć pin nr 2a (przeciwmłowe powrót)? Volvo nie przewidziało takiego pinu w kostce do haka więc może nie będzie potrzebne. Zrobić rezerwowy przewód?Z góry dzięki za odpowiedziPZDR

  • #6viper555Level 39  #6

   Oczywiście że mogą być podłączone razem, tylko pytanie czy będziesz jeździł z przyczepą campingową bo piny 9-13 są do tego przeznaczone dlatego taki przekrój masy jeżeli nie to piny te są niepotrzebne. Po drugie jeżeli masz gniazdko bez odłączanego przeciwmgielnego to powrót niepotrzebny będzie świecił na przyczepie i samochodzie. P

  • #7#7

   viper555 wrote:

   Oczywiście że mogą być podłączone razem, tylko pytanie czy będziesz jeździł z przyczepą campingową bo piny 9-13 są do tego przeznaczone dlatego taki przekrój masy jeżeli nie to piny te są niepotrzebne. P

   Poprawiam gniazdo po druciarzach i chcę to zrobić porządnie i rozwojowo. Może kiedyś pociągnę jakiś domek na kółkach...Co do przekroju tej 2. masy to zrobić 2, 5 czy 4mm^2?A co do PM to ono jest jakoś odłączane elektroniką auta, ale musiałbym wgrać jakiś soft w ASO lub nieASO. To się okaże po wpięciu bezpiecznika i próbie z włączonym PM.
  • #8#8

   Jeżeli chcesz oryginalnie to 13- 4mm² natomiast 3- 2. 5mm² to maksimum i najlepiej podłączyć każdą osobno do masy. P

  • #9#9

   viper555 wrote:

   Jeżeli chcesz oryginalnie to 13- 4mm² natomiast 3- 2. P

   A może lepiej odwrotnie? Będę głównie używał przejściówki na 7pin, czyli masa 3 będzie w użyciu. Fabrycznie w złączu do wiązki haka masa ma 4mm^2 i jest tylko jedna.
   A może dla 3 i 13 dać 4mm^2?
  • #10#10

   Po co poprawiać oryginał. P

  • #11#11

   viper555 wrote:

   Oryginał jest do wtyczki z pinami, do które wpina się złącze wiązki haka. Hak mam oryginał, ale gniazdo zostało partacko zrobione.
   Już zrobiłem megawiązkę z plusami i jedną masą 2, 5mm^2 drugą masą 4mm^2 i resztą 1, 5mm^2 (w tym 2 wolne piny). Przekroje na oko są porównywalne z tymi w oryginalnym złączu (nie mylić z gniazdem) haka.
   Teraz trzeba to przeciągnąć przez otwór bagażnika o przymocować do złącza haka.
  • #12Pejter_aggroLevel 10  #12

   w handlu dostępne są kostki, które moźna podpiąć do lamp i wtedy wszystko wygląda elegancko i profesjonalnie. Takie rozwiazanie stosowalem w Sharanie

  • #14

  • #15bjorn1954Level 2  #15

   W Kangoo. bylo wsio ok ale od pewnego czasu zaczelo sie tak dziac, a moze wplyw na to ma swiatlo tylne przeciwmglowe, bo jak wlacze to przod swieci a tyl nie, sprawdzalem zarowke jest ok, gdzie szukac od czego zaczac

   Dodano po 2 [minuty]:

   tak sie dzieje jakby na przelocie pradu brakowalo zarowki bo tak sie zazwyczaj dzieje jak sie przepali zarowka, wtedy inne kierunki swieca z wieksza czestotliwoscia

  • #16#16

   Czy moge prosic, aby ktos znajacy sie na elektryce powiedzial mi czy mozna podlaczyc wiazke przewodow od gniazda hak bezposrednio do przewodow przy lampie bez koniecznosci posiadania przekaznika jaeger. Jest on praktycznie niedostepny, a mam wiazke do haka gdzie powinien byc ten przekaznik.

  • #17Zico63#17

   A jakie to auto?
   W pojazdach bez szyny CAN można prosto a w nowych z taką szyną (magistralą)musi być sterownik, komputer podłączenie dodatkowego obciążenia odczyta jako "awaria"

  • #18#18

   To jest francuz renaut Kangoo z 2000 roku. wiem ze we wiazce miejsce na sterownik jaeger jest, ale czy jest szyna can to nie wiem.

  • #19Przemo9826

   VIP Meritorious for electroda. pl  #19

   W tym roczniku śmiało możesz podłączyć się w instalacje lamp.

  • #20mgen#20

   A ja mam inny drobny problem ale też z kostką 13p

   Auto - OPEL VECTRA C (z fabrycznym modułem)
   W kostce 13 pinowej zanika mi światło STOP. Tzn. po naciśnięciu hamulca i trzymaniu światło w przyczepie pojawia się i po sekundzie znika. Reszta świateł jest ok.
   Ponieważ muszę holować przyczepę zanim zdiagnozuję ten moduł czy Waszym zdaniem bardzo źle będzie jeśli sam STOP wezmę sobie z tylnej lampy ale tylko do wysterowania cewki przekaźnika, który już da + na STOP przyczepy z np. akumulatora?
   Taki samochodowy przekaźnik obciąża instalację w mA więc komputer pojazdu tego nie powinien wykryć.

  • #21#21

   Może być, jak sądzę: 42W STOP-u przyczepy to zaledwie 3, 5A a tyle wytrzyma nawet miniaturowy przekaźnik, biorący właśnie miliampery. A plus jest przecież w gnieździe!

  • #22#22

   Zico63 wrote:

   Może być, jak sądzę: 42W STOP-u przyczepy to zaledwie 3, 5A a tyle wytrzyma nawet miniaturowy przekaźnik, biorący właśnie miliampery. A plus jest przecież w gnieździe!

   Słusznie! Dzięki.

  • #23ziemek56Level 22  #23

   A moje pytanie jest:
   Chcę obok gniazda 13 pin (fabryczne w renault kangoo) doczepić gniazdo "stare" 7 pin, bym mógł ciągnąć zwykłą przyczepkę. Oba układy pinów mam.
   Czy mogę po prostu podpiąć odczepy z tyłu gniazda?
   Czy komputer nie będzie warczał. bo wyczuje "obcego"?Przepraszam za odświeżenie starego tematu ale poco nowy
   Ślicznie dziękuję, Ziemowit.

  • #24#24

   Jeśli jest komputer - gniazdo powinno być podłączone poprzez moduł do systemu CAN (czy też o innej nazwie, lecz separujący gniazdo od instalacji) i wówczas przypięcie kolejnego gniazda będzie komputerowi "ganz egal"; gdy nie ma komputera na pokładzie - jest to tym bardziej obojętne. Do obu przypadków odnosi się jednak uwaga: powinno się przypinać obciążenie (czyt. przyczepkę) równocześnie do jednego tylko gniazdka, ze względów wytrzymałości elektrycznej przewodów.
   Ale mam inną propozycję: tzw. "adapter-przejściówka - 13pin/7pin" - po wrzuceniu tych słów przez Kolegę w Googla, wszystko będzie jasne.

  • #25#25

   O adapterze słyszałem lecz typowa blondynka będzie jeździć i dlatego wolę po chłopsku zrobić. Oczywiście tylko jedna wtyczka na raz.
   Piękne dzięki. Jutro albo w poniedziałek robię. Po sprawdzeniu oczywiście dam wiadomość w temacie. Ziemowit.

  • #26#26

   Ja jeszcze uzupełnię mój poprzedni post. Otóż ktoś może o mym poście pomyśleć: „Zwariował? Co on pisze, jakie dwie naraz przyczepki? ”
   Otóż widziałem niedawno (jechałem obok kilka skrzyżowań) Fiata Doblo ciągnącego przyczepę z ładunkiem zasłaniającym fabryczne lampy przyczepy. Właściciel wpadł na podobny pomysł, założył dwa gniazdka – do drugiego podpiął tzw. „belkę” czyli na belce z deski czy jakiegoś profilu zamontowane lampy, powtarzające fabryczne lampy przyczepy. Pomysł miał dobry ale wykonał tragicznie: prawdopodobnie podpiął się „na żywca” pod przewody do lamp pojazdu, już i tak zasilane niteczkowatymi przewodami Fiata - zamiast wykonać profesjonalnie nowe, grubymi kablami położone, zasilania gniazd i to na przekaźnikach (coś na wzór modułu do CAN). W efekcie nic nie świeciło jak trzeba: lampy samochodu, przyczepy i belki ledwo żarzyły (np. przy hamowaniu + kierunkowskazy) a co działo się z kablami pojazdu – strach myśleć.
   Stąd te moje uwagi.

  • #27#27

   Też często używam "belki", zwłaszcza jak trzeba szybko i... kupa w przyczepie. Ale wtedy tylko belka - dla mnie oczywiste. Jeszcze raz dziękuję.

  • #28PKiLevel 21  #28

   Witajcie, jakimi bezpiecznikami zabezpieczyć obwody stały plus i plus po stacyjce?

  • #29#29

   W zależności od używanego sprzętu i sposobu podłączenia (np. styk 15 czy jest przez przekaźnik; tak właściwie to zawsze tak być powinien! ) - polecałbym nie przekroczyć 20A na 30 - stały plus oraz 15A na 15 plusa po stacyjce. Więcej nie potrzeba i nie zniesie też gniazdo/wtyk!

  • #30goliat777#30

   viper555 wrote:

   po co jest ten szary stycznik z dwoma szarymi kablami. jak włożę wtyczkę to co on załącza.???

  Strona 7

  • tryb tekstowy
  • tryb oryginału

  Wyłączenie

  -

  Wył.

  Mniej niż 0, 5 W

  E2213H:

  Tryby VESA

  Synchr. pozioma

  Synchr.

  pionowa

  Video

  Wskaźnik

  zasilania

  Zużycie energii

  Normalne działanie

  Aktywna

  Niebieski

  28 W (Maksymalne)

  19 W (Typowe)

  Tryb wył. aktywności

  Niektywna

  Pusty

  Bursztynowe

  Wyłączenie

  E2313H:

  30 W (Maksymalne)

  24 W (Typowe)

  OSD działa wyłącznie w trybie normalne działanie. Po naciśnięciu w trybie wyłączenia aktywności, dowolnego innego przycisku oprócz przycisku zasilania, wyświetlone zostaną następujące komunikaty:

  Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do

  OSD

  .

  UWAGA:

  Monitor Dell E2013H/E2213HH/E2313H jest zgodny z ENERGY

  STAR®.

  * Zerowe zużycie energii w trybie WYŁ. można uzyskać wyłącznie poprzez odłączenie kabla sieciowego od monitora.

  ** Maksymalne zużycie energii z maks. luminancją i kontrastem.

  Przypisanie pinów

  Pobierz

  Instrukcja przyporządkowania pinów 4mp Med 54f0036mba

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja przyporządkowania pinów 4mp Med 54f0036mba

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja przyporządkowania pinów 4mp Med 54f0036mba