Instrukcja montażu i uruchomienia Caffini Trend 1000

Instrukcja montażu i uruchomienia Caffini Trend 1000 jest prostym i intuicyjnym procesem, który można wykonać w krótkim czasie. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że wszystkie części są dostępne i w odpowiednim stanie. Następnie należy wykonać następujące kroki montażowe: umieścić dźwignię w rękojeści, zamontować zbiornik z wodą, zamontować głowicę wyciskarki, zamontować zbiornik z kawą, zamontować zbiornik z mlekiem, zamontować obudowę, zamontować zbiornik z wodą, zamontować podstawę, zamontować panel sterowania oraz zamontować przycisk start/restart. Po zakończeniu montażu należy podłączyć urządzenie do prądu i uruchomić go. Przed użyciem należy wykonać kilka testów, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Instrukcja montażu i uruchomienia Caffini Trend 1000 jest prostym i intuicyjnym procesem, który można wykonać w krótkim czasie i pozwoli Ci cieszyć się w pełni funkcjonalną ekspres do kawy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i uruchomienia Caffini Trend 1000

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

(1)

C ENTRALA O DDYMIANIA EMB 8000+ (5A / 10A / 24A / 48A / 72A)

Przebadana elektryczna centrala oddymiania EMB 8000+

z numerem identyfikacyjnym G 512005

Zasilanie zgodne z EN12101-10, centrala zgodna z EN12101-9

Instrukcja montażu

i uruchomienia

(2)

08 07 06 05 04 03 02 01

Skróty

Ostrzeżenie i symbole bezpieczeństwa Przeznaczenie

Instrukcje bezpieczeństwa

Przegląd: P

OŁĄCZENIA

/ O

KABLOWANIE

EMB 8000+ in the installation Przegląd: EMB 8000+ moduły

Dane Techniczne

Przygotowanie do montażu

Informacje o osprzęcie i wersji centrali oddymiania Kolejność montażu modułów na szynie

M

onta

ż K

roK

1: Podłączenie głównego zasilania M

onta

ż K

roK

2: Podłączenie modułów taśmą BUS M

onta

ż K

roK

3: Sieciowanie Central

M

onta

ż K

roK

4: Podłączenie: Power-Module-Extension PME oraz Power-Module PM M

onta

ż K

roK

5 Podłączenie: Control-Module CM

M

onta

ż K

roK

6 Podłączenie: Sensor-Module SM

M

onta

ż K

roK

7 Podłączenie: Drive-Module DM (10 A) / DMX (20 A) / IDM (10 A) M

onta

ż K

roK

8 Podłączenie: Relay-Module RM6 oraz podłączenie: IM-K

M

onta

ż K

roK

9 Podłączenie: Weather-Module WM

M

onta

ż K

roK

10 Podłączenie: BUS-detektory dymu oraz BUS-przyciski oddymiania

Wskaźniki i elementy kontrolne / bezpieczniki Rozwiązywanie problemów, naprawy

Serwis i modyfikacje M

onta

ż K

roK

11: Konfiguracja modułów

M

onta

ż K

roK

12: Rozruch i uruchomienie

Magazynowanie, demontaż i utylizacja Gwarancja i serwis pogwarancyjny Odpowiedzialność

Certyfikat i deklaracja zgodności

3 - 6

7 - 8

9 - 13

14 - 22

23 - 45

46

47 - 51

52

(3)

Skrót kolorów zgodnie z IEC 60757

BK czarny GY szary VT fioletowy

BN brązowy OG pomarańczowy WH biały

BU niebieski PK różowy YE żółty

GN zielony RD czerwony

skróty

Poniższe skróty stosowane są w niniejszej instrukcji obsługi.

Wszystkie wymiary podane w instrukcji sa w mm.

Tolerancje zgodne z DIN ISO 2768-m.

aP montaż nawierzchniowyWxHxD szerokość x wysokość x głębokość

CAN CAN-BUS

CM Control-ModuleCOM Common connection

DIN niemiecki Instytut NormalizacyjnyDM Drive-Module

EN norma europejska

IN wejście

LON Local Operating Network

OUT wyjście

PG grupa cenowa

PM Power-Module

RAL kolor RAL

RM6 karta przekaźnikowa

RWA SHEV – smoke and heat exhaust ventilationSM Sensor-Module

uP montaż podtynkowyWM Weather-Module

WRG czujnik pogodowy wiatr - deszcz

S Króty

O STRZEŻENIA I S YMBOLE B EZPIECZEŃSTWA W I NSTRUKCJI :

Symbole używane w instrukcji powinny być ściśle przestrzegane i mają następujące znaczenie:

USB

Jednostki

°C stopień celsjusza

A amper

Ah amperogodzina

kg kilogram

m metr

min minuta

mm milimetr

s sekunda

V volt

VE opakowanie jednostkowe

Vpp napięcie międzyszczytowe

W watt

Ω / k Ω ohm / kilo ohm

Oznaczenia

AC prąd zmienny (50Hz / 60Hz)

DC prąd stały

I natężenie prądu

L długość

ME szerokość modułu

NC styk zamknięty (normally close)NO styk otwarty (normally open)

P moc elektryczna

R rezystancja

U napięcie elektryczne

Um zmiana przełącznika

Niestosowanie się do wskazówekostrzegawczych grozi nieodwracalny-mi obrażeniami lub śmiercią.

Nieprzestrzeganie wskazówek ostrze-gawczych może skutkować nieodwra-calnymi obrażeniami lub śmiercią.gawczych może prowadzić do niewiel-kich, odwracalnych obrażeń.gawczych może prowadzić do uszkod-zenia mienia.

Przydatna wskazówkadla optymalnego montażuUwaga dotycząca konfiguracji systemu

Opcje ustawień za pomocą oprogra-mowania konfiguracyjnego „Alpha”

!

o

Strze

ż

enie

! NzEńsTwOIEbEzpIEC-

!

U

waga

U

waga

Uwaga/Ostrzeżenie

Zagrożenie porażeniem prądem elektryc-znym.

Ryzyko uszkodzenia / zniszczenia napędów /lub okna.

!

01

(4)

01

P RZEZNACZENIE

Łącząc napęd elektryczny z cen- tralą oddymiania jesteś wykona- wcą kompletnego systemu. Wy- konawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka kompletnego systemu zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/

EG w przypadku, kiedy zastoso- wanie urządzeń różni się od ich przeznaczenia.

Zakres zastosowania / zakres stosowania Centrala jest przeznaczona do zasilania i stero- wania napędów elektrycznych w oknach w ści- anach pionowych oraz dachu.

Głównym zadaniem tego produktu w połącze- niu z oknem i centrala oddymiania jest usuwa- nie dymu oraz gorących gazów powstałych na skutek pożaru w celu ochrony życia ludzkiego i mienia.

Ponadto urządzenie może być wykorzystywane do naturalnej wentylacji budynku.

Zastosowanie według deklaracji zgodności Centrala jest przeznaczona do montażu stacjo- narnego, po podłączeniu do isntalacji elektrycz- nej tworzy część budynku.

Zgodnie z załączoną deklaracją zgodności napęd w połączeniu z centralą firmy Aumüller zostaje dopuszczony do zastosowania w oknie bez do- datkowej oceny ryzyka w poniższych przypad- kach:

• Naturalna wentylacja

wysokość montażu napędu min. 2, 5 m od poziomu podłogi lub

szerokość otwarcia pomiędzy krawędzią HSK i skrzydłem <200 mm, przez prędkości <15 mm / s na krawędzi HSK w kierunku zamknięcia.

• Zastosowanie jako NSHEV (natural smoke and heat exhaust ventilators) dla wentylacji bez podwójnej funkcji zgodnie z EN12101-2.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wyk- walifikowanego personelu oraz specjalistów z dziedziny oddymiania i naturalnej wentylacji.

g roUpa D ocelowa

To urządzenie nie jest przeznac- zone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizy- cznymi lub umysłowymi.

Zalecamy stosowanie wyłącznie elementów systemu produkowa- nych przez firmę a

UMüller

, po- nieważ ich zgodność jest dokład- nie sprawdzona w fabryce. Firma a

UMüller

nie ponosi odpowiedzi- alności za działanie elementów innych producentów. Zastosowa- nia niezgodne z niniejszą instruk- cja wymagają wyrażenia pisem- nej zgodny firmy a

UMüller

.

Wykorzystywanie elementów, które nie zostały zaakceptowane przez firmę a

UMüller

jest niedo- puszczalne, nawet jeśli funkc- jonują prawidłowo i posiadają wymagane dopuszczenia (np.

dopuszczenia zgodnie z lokalny- mi wymaganiami budowlanymi).

i nStrUKcJa B ezpieczeŃStwa

Ważne jest przestrzeganie tej in- strukcji dla bezpieczeństwa ludzi.

Ta instrukcja powinna zostać za- trzymana w bezpiecznym miejs- cu przez cały okres użytkowania produktu.

Obszar zastosowania

Centrala powinna być używany zgodnie z jej pr- zeznaczeniem. W przypadku innych zastosować należy skonsultować się z producentem lub jego autoryzowanym dystrybutorem.

Instalacja

Niniejsza instrukcja adresowana jest do wykwa- lifikowanych elektryków i wykwalifikowanego personelu posiadającego wiedzę z zakresu in- stalacji mechanicznych i elektrycznych.

Materiał montażowy

Wymagany materiał musi zostać zmodyfikowa- ny w celu dopasowania do wymaganego ob- ciążenia.

Prowadzenie przewodów i podłączenia elektryczne

Prowadzenie i instalacja przewodów musi zost-

ać wykonana wyłącznie przez wyspecjalizowaną

firmę. Nigdy nie manipulować przy napędach,

centralach, elementach wykonawczych i senso-

rach będących pod napięciem roboczym i podłąc-

zonych niezgodnie ze specyfikacją producenta.

(5)

01 Za zaplanowanie, obliczenia i

dobór instalacji jest odpowiedzi- alny wykonawca, jego pracownik lub upoważniony konstruktor, instalacja musi zostać wykonana zgodnie z lokalnymi, obowiązu- jącymi przepisami.

Należy przestrzegać wszystkich istotnych inst- rukcji dotyczących instalacji, szczególnie:

• VDE 0100 Konfiguracja układów wysokona- pięciowych do 1000 V

• VDE 0815 Przewody, okablowanie

• Niemieckie wytyczne dotyczące przewodów (MLAR).

Linia energetyczna na budowie musi być zabezpieczona osobno. Po otwar- ciu obudowy wszystkie elementy na- pięciowe musza zostać zabezpieczone.

System musi być niezależny od zasilania i posi- adać swoje niezależne zasilanie.

Typy przewodów, długość przewodów oraz ich przekrój powinien zostać dobrany zgodnie z danymi technicznymi producenta. Jeśli potrzeb- ne, typy przewodów powinny zostać skonsul- towane z lokalnymi właściwymi organami oraz dostawcami energii. Linie niskiego napięcia (24 V DC) powinny być prowadzone osobno z liniami wysokiego napięcia. Przewody gięt- kie nie powinny być montowane podtynkowo.

Wolno zawieszone przewody powinny zostać wyposażone w obciążniki.

Pierwsze uruchomienie, eksploatacja i konserwacja

Po instalacji oraz po każdej zmianie należy wy- konać sprawdzenie działania systemu poprzez próbne uruchomienie. Po instalacji systemu użytkownik musi zostać przeszkolony z podsta- wowych funkcji działania systemu. Jeśli jest to konieczne użytkownik powinien zostać poinfor- mowanych o mogących wystąpić zagrożeniach / Należy sprawdzić punkty montaż, czy przewody nie są narażone na uszkodzenie. Dostęp do pus- zek przyłączeniowych musi być zapewniony dla ekip serwisowych.

Przewody muszą zostać ułożone w taki sposób, aby podczas pracy nie były skręcone lub zgięte. Zalecane jest wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i udokumentowanie pomiaru.

U

waga

Znaki ostrzegawcze!

Przed przystąpieniem do pracy z sys- temem należy go całkowicie odłączyć od zasilania głównego oraz awary- jnego (akumulatory) i zabezpieczyć przed niekontrolowaną aktywacją.

Miejsce pracy należy zabezpieczyć, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. Należy upewnić się, że nieupoważnione osoby nie mają dostępu do centrali.

!

o

Strze

ż

enie

Sprawdzić wszystkie funkcje sys- temu przed uruchomieniem.

Instrukcje montaż komponentów systemu od- dymiania (detektor dymu, NSHEV, napędy, etc. ) są częścią dokumentacji kompletnego systemu i muszą być przechowywane dla autoryzowa- nego, wykwalifikowanego personelu przez cały okres użytkowania systemu.

Warunki korzystania z oprogramowania Centrala oddymiana jest skonfigurowana fa- brycznie zgodnie z jej przeznaczeniem (stan- dardowa konfiguracja). Oprogramowanie de- dykowane do tej centrali umożliwia szybkie dostosowanie ustawień fabrycznych do wyma- gań. Ponadto można zapisać aktualne ustawie- nia systemu i wydrukować.

W niniejszej instrukcji szczególnie wyróżniono modyfikowalne stan- dardowe konfiguracje. Zakres funk- cji wersji nielicencjonowanej można rozszerzyć poprzez płatną aktywację (licencję).

ryzyku. Użytkownik końcowy powinien zostać przeszkolony z zakresu użytkowania napędów i jeśli to konieczne z instrukcji bezpieczeństwa.

Użytkownik końcowy powinien zostać przeszkl-

ony szczególnie, że nie należy powiększać ob-

ciążenia napędu z wyjątkiem sił występujących

podczas otwieranie i zamykania skrzydła w przy-

padku napędów wrzecionowych, łańcuchowych

lub ramieniowych.

(6)

01

Wymagania wstępne systemu (patrz rozdział

‘’Konfiguracja systemu z u życiem oprogramo- wania”) należy sprawdzić przed instalacja sys- tem. Oprogramowanie standardowe jest ele- mentem składowym centrali zaakceptowanym przez ZVEI (Niemieckie Zrzeszenie Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych). Patrz nasza witryna internetowa:

a

UMüller

Aumatic GmbH (www. aumueller-gmbh. de)

Zalecamy ochronę systemu operacyjnego i opro- gramowania przed niepożądanym dostępem (np. za pomocą hasła) i do uczestnictwa w sz- koleniach przeprowadzanych przez producenta.

Części zamienne

Elementy systemu powinny być wymieniane tyl- ko na elementy tego samego producenta. W przypadku zastosowania elementów od innych producentów centrala nie jest objęta gwarancją.

Tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne od producenta muszą być stosowane.

Warunki otoczenia

Produkt nie może być narażony na uderzenia, spadanie, wibracje, wilgoć, agresywne opary lub inne szkodliwe czynniki. Chyba, że producent deklaruje działanie w jednym z tych warunków.

Warunki:

Temperatura otoczenia: -5 °C … +40°C Wilgotność względna: < 90% do 20°C;

< 50% do 40°C;

brak informacji na temat kondensacji

Transport / magazynowanie:

Temperatura magazynowania: 0°C … +30°C Wilgotność względna: < 60%

Zasady bezpieczeństwa

Przy pracy na budynku, w budynku lub jego części należy przestrzegać instrukcji zapobiega- nie wypadkom. Przepisy BHP muszą być stoso- wane i przestrzegane.

Deklaracja zgodności

Centrala oddymiania jest produkowana i kont- rolowana zgodnie z europejskimi wytycznymi.

Deklaracja zgodności jest częścią niniejszej ins- trukcji.

Oprogramowanie central w więks- zości eliminuje szkody związane z nieprawidłowymi ustawieniami.

Firma a

UMüller

jako producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użycia oprogramowania.

W przypadku, gdy zastosowanie centrali oddy- miania lub podłączonego napędu różni się od jego przeznaczenia należy przeprowadzić ocenę ryzyka oraz powinno zostać wystawione oświ- adczenie o zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006 / 42 / EG jako oznaczenie CE.

w ytyczne i n orMy

Najnowszy stan praw, przepisy krajowe, regu- lacje, przepisy i normy muszą być bezwzględnie przestrzegane podczas wykonywania instalacji i połączeń elektrycznych.

Na przykład:

Kodeks budownictwa państwowego ze specjal- nymi przepisami budowlanymi jak np. :

- wytyczne do budynków przemysłowych - regulaminy miejsc itp.

MLAR - Przykładowe wytyczne dotyczące przewo- dów Oznaczenie niemieckie

Postanowienia organów ochrony przeciwpożarowej TAB (warunki połączenia technicznego) firm serwisowych

Niemieckie regulacje ubezpieczeniowe, takie jak:

- ASR A1. 6 i 1. 7 (zamiennik dla BGR 232) Dodatkowe normy i standardy, takie jak:

EN 60335-2-103 Elektryczny sprzęt do użytku domo- wego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien

EN 60730-1 Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wy- magania ogólne

EN 12101-10 / prEN 12101-9 (ISO 21927-9/10) Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła DIN 4102-12 Funkcjonalna integralność przewodów elektrycznych

VDE 0100 Instalacje wysokonapięciowe do 1000V VDE 0298 Zastosowanie przewodów

VDE 0815 Prowadzenie przewodów (do telekomunikacji i danych) VDE 0833 Systemy alarmowe

VdS-Wytyczne: 2593, 2581, 2580, 2592

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, w szczególności:

- VBG 1 „Główne zasady” i

- VBG 4 „Systemy elektryczne i wyposażenie”.

Do wprowadzania na rynek, instalacji i obsługi poza granicami Niemiec odpowiednie przepisy, rozporządzenia, normy i przepisy bezpieczeńst- wa.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłową

instalację oraz dostarczenie deklaracji zgodności

zgodnie z europejskimi wytycznymi.

(7)

p RzEGLĄD : p OŁĄCzENIA / O KAbLOwANIE EMb 8000+

02

Legenda

Wyjście linii napedow -

24V DC oddymianie + wentylacjaWejście linii przyciskow wentylacji(max. 10 przyciskow wentylacji)Obudowa centrali oddymiania

Czujnik wiatru i deszczu (nie działa w przypadkualarmu oraz braku zasilania)

Detektory dymu (max. 10 szt. ), kazdy SMSygnał z systemu alarmu pożaru (lub inny)Przyciski oddymiania (HSE) (max. ),każdy SM

Czujnik temperaturyWyjście sygnałuPołączenie sieciowe

(wymagany dodatkowy moduł)BUS-HSE (max. 30 elementów)

3 Sap

4

5

6

7

8

9

10

1

2

HDGs

min. 3 x 1, 5mm2

HTKSH2 x 2 x 0, 8

YnTKSY4 x 2 x 0, 82 x 2 x 0, 8 (Przycisk bez sygnalizacji)

J-Y (St) Y - 4 x 2 x 0, 8 (Przycisk z sygnalizacją)

HTKSH - 2 x 2 x 0, 8

Napięcie zasilające, głównie230V AC / 400 V AC (50Hz)sprzed wyłącznika głównegoz osobnym zabezpieczeniem!

INFO INFO

NET

5

6789

1011

3412

Uwaga:

Liczba zależy odkonfiguracjimodułów

11

5 x 1, 5 lub 7 x 1, 5 mm, max. 200 m

(8)

p RzEGLĄD : EMb 8000+ MODułY

Kabel połączeniowy CAN-BUS do CMJ-Y (St) Y - 2 x 2 x 0, 8, max. 400 m

Wzór do obliczeń

wymagany przekrój przewodu zasilającego napędy

A = przekrój linii [mm2]L = długość linii [m]

I = pobór prądu podłączonych napędów w [A]

∆U = spadek napięcia na linii = 2 V DC

HDGs min. 3 x 1, 5mm2 HDGs min. 3 x 1, 5mm2

HTKSH 2 x 2 x 0, 8 mm, max. 400 m2 x 2 x 0, 8 mm

max. 400 mmax.

10 sztuk

max.

10 sztuk max.

styk bezpotencjałowy konfigu- rowalny przez oprogramowanie

6x tyk bezpotencjałowy konfigu-rowalny przez oprogramowanie

konfiguracjaprzez

oprogramowaniestyk bezpotencjałowy konfigu-

rowalny przez oprogramowanie

max. 30 elementówHTKSH 2 x 2 x 0, 8 mm,

5 x 1, 5 lub 7 x 1, 5 mm, max. 200 m

YnTKSY 4 x 2 x 0, 8 mm,

max. 400 m YnTKSY 4 x 2 x 0, 8 mm,

max. 10 A max. 20 A max. 10 A

aUMüller S122 x 2 x 0, 8 (Przycisk

bez sygnalizacji)

2 x 2 x 0, 8 mm, max. 400 m

2 x 2 x 0, 8 mm,

2 x 2 x 0, 8 (Przycisk bez sygnalizacji)4 x 2 x 0, 8 (Przycisk z

sygnalizacją)

4 x 2 x 0, 8 (Przycisk z sygnalizacją)

KNX 0 V - 10 V

fire alarm system

„FAS“ fire alarm

system

„FAS“

INFOINFO

BMZ BMZ

EMB 8000+

SD

EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+

IM-KProgEMB 8000+

EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+

(9)

Dane techniczne i możliwe obciążenia

Napięcie zasilające, główne:

Częstotliwość:

Pobór prądu:

Napięcie wyjściowe zasilacza:

Napięcie wyjściowe na napędy:

Tętnienie resztkowe:

Obciążenie napędami

195….. 253 V AC50…. 60 Hz

(w zależności od wersji)26V DC

24V DC nominalnie(19, 3…. 28 V DC)

< 1V

na moduł DM: max. 10 Ana moduł DMX: max. 20 Ana moduł IDM: max. 10 AZasilanie awaryjne:

Akumulatory (napięcie ładowa- nia jest zależne od temperatury):Nominalna pojemność:

Nominalne natężenie prądu(chwilowe):

zasilacz impulsowy 10Azasilacz impulsowy 20AStały pobór prądu:

nominalnego

Liczba detektorów dymu nalinię:

Liczba przycisków oddymianiana linię:

Detektor dymu BUS na CMLiczba detektorów dymu nacentrale oddymiania:na centrale oddymiania:

Napięcie detektorów:

max. 72 godziny2 x 12 V

w zależności od wersji

10 A

20 A / 24 A przez 3 min.

ok. 30% obciążenia

max. 10 szt.

max. 30 szt.

max. 60 szt.

≥ 18, 2 V

Warunki środowiskowe (działanie)

Zakres temperaturpracy:

Maksymalnawilgotnośćwzględna:

-5…+40 °C (zgodnie z EN 12101 klasa 1)75% (średnia wartość w całym okresiedziałania)

90% (dla max. 96 godzin))

Dane mechaniczne

Obudowamontowananawierzchniowo:

Stopień ochrony:

Wymiaryobudowy:

Stal malowana w RAL 7035 zmechanizmem zamykającym (3 mm)IP 40 (testowany)

IP 54 (nietestowany)

konsole montażowe do muru iuszczelnienia.

Podstawowe kroki:

1. Zamontować obudowę centrali na ścianie w solidnysposób, zapewniając dostęp dla obsługi serwisowej.

2. Zamontować wszystkie napędy i elementy kontrolnezgodnie z dokumentacją dostarczoną z urządzeniami.

3. Wprowadzić przewody do obudowy centrali przezdławiki. Na życzenie Klienta producent może przygo-tować specjalne plany połączeń.

D ANE TEChNICzNE

Dostępne zasilanie awaryjne (akumulatory),jeśli są sprawdzane w odstępach czasowychpowinny zapewnić otworzenie podłączonychnapędów co najmniej dwa razy i zamknięcieco najmniej raz po 72 godzinach od zanikugłównego zasilania na obiekcie.

Podczas otwierania w stanie alarmu napę-dy są aktywowane w odstępach 2 minut w czasie 30 minut (zgodnie z VdS 2580).

!

p RzYGOTOwANIE DO M ONTAŻu o

Strze

ż

enie

!

Ważne instrukcje bezpiecznego mon-tażu:

Należy w pełni przestrzegać instrukcji,nieprawidłowy montaż może dopro-wadzić do poważnych uszkodzeń i ob-rażeń.

Przed przystąpieniem do montażu proszę sprawdzić kom-pletność dostawy. Wszystkie reklamacje otrzymane pomontażu nie będą uwzględniane. Należy prowadzić rejestrzdarzeń da centrali EMB 8000+ udostępniony dla osób upo-ważnionych w dowolnym momencie.

Zakres dostawy

centrala oddymiania EMB 8000+

• Instrukcja montażu i uruchomienia(wersja niemiecka i angielska)

• Raport z badania VDE 0113

• Oznakowanie „Oddymianie”

• Naklejki „instrukcja serwisowa”

• Kluczyk

03

(10)

• Liczba czujek dymu na CM / SM 20 sztuk

• Ilość przycisków oddymiania (HSE) na CM / SM 10 sztuk

• Liczba sygnałów wyzwalających na CM 30 sztuk

• Liczba czujników dymu na centralę 60 sztuk

• Liczba przycisków oddymiania (HSE) na centralę 60 sztuk

• Własny pobór mocy przez centralę

(patrz tabela na następnej stronie)

• Pojemność akumulatorów / max. Pobór mocy na centralę(patrz tabela na następnej stronie)

• Rozmiar obudowy

• Wejścia kablowe

Moduł Maksymalnie

na centralę Maksymalnie na sieć central

PME

2 60

PM

1 30

CM+

1 30

SM

20 570

DM

40 570

DMX

10 300

IDM

30 300

230V DM Vent

20 570

RM6

20 570

WM

1 2

IMK

2 5

Następujące kluczowe dane należy wziąć pod uwagę,

doborze centrali oddymiania: Ze względu na sprzęt i oprogramowanie EMB 8000+

jest ograniczone następującymi punktami. Konfigu- racja za pomocą oprogramowanie jest objęte gwa- rancją w ramach tych ograniczeń.

1. Maksymalnie 50 modułów na centralę (w tym CM, z wyłączeniem PM i PME).

Następująca maksymalna liczba modułów tego sa- mego typy są obsługiwane przez centralę (w sieci).

Wszystkie wartości w tabelach odnoszą się do maksymalnego przypisania wejścia / wyjścia modułu.

Bieżące wartości podano dla utrzymania zasilania awaryjnego przez okres 72 godziny. Inne podstawy obliczeniowe na zamówienie.

Suma poboru prądu własnego wszystkich modułów w centrali nie może przekraczać maksymalnego do- puszczalnego prądu na centralę. W celu obliczenia całkowitego poboru prądu, indywidualne zużycie zainstalowanych modułów musi być zsumowane.

Szczegóły dotyczące średnicy zewnętrznej przewo- dów odnoszą się do typów przewodów stosowanych w Niemczech. Przekroje przewodów podane są w mm². Aby zachować klasę ochrony elektrycznej cen- trali, dozwolony jest tylko jeden przewód na wejście kablowe.

Do celów kontrolnych całkowita liczba wymaga- nych przewodów należy określić zgodnie z tabelą 1 i skoordynować z liczbą wejść kablowych w centrali z tabeli 4.

2. Maksymalnie 30 central w sieci.

3. Maksymalnie 600 modułów w sieci (w tym CM, z wyłączeniem PM i PME) np. : 30 central z 20 modułami lub 12 central z 50 modułami.

4. 150 napędów CAN, jest obsługiwanych jed- nocześnie czas bez blokowania wyzwalają- cego CM. Każdy dodatkowy napęd CAN powo- duje opóźnienie rejestracji o wartości 9 ms.

Napęd CAN jest siłownikiem w innej centrali niż centrala, w której znajduje się czujnik.

O GRANICZENIA R OZBUDOWY / O GRANICZENIA S YSTEMOWE

(11)

Maksymalny wewnętrzny pobór prądu dla wszystkich central oddymiania

akumulatory

(2 szt. ) 7 AH 12 AH 17 AH 24 AH 38 AH42 mA 120 mA 140 mA 240 mA 350 mA

70 mA 120 mA 200 mA 300 mA80 mA 170 mA 300 mA100 mA 300 mA

10 A 24 A 48 A 72 A

Z uwagi na wewnętrzny pobór prądu przezmoduły ich maksymalna liczba zależna jest odwersji centrali.

Przy doborze akumulatorów do zasilaniaawaryjnego należy rozważyć poniższe punkty.

Typ akumulatorów oraz moduł PME musi być skonfigurowany przy pomocy oprogra-mowania.

Wielkość obudowy zależy od liczby moduły iich układ, liczby zasilaczy i rozmiaru akumu-latorów. Należy zwrócić uwagę również naprzewody wewnątrz centrali, których liczbazależy od rozmiaru obudowy.

Maksymalna dopuszczalna ilość modułówmoże być łatwo określona przy użyciu poniżs-zej tabeli. Należy zsumować łączne zużycieprądu przez moduły.

Suma nie może przekraczać maksymalnejwartości. Jeśli suma przekracza dopuszczalnąwartość należy zmniejszyć liczbę modułówlub zastosować większą centralę.

Używać tylko akumulatorów z atestem VdS!

Ile jest grup wentylacji?

Moduł DM przewiduje maksymalne obciążenie 10A (DMXmax. 20A).

Ile jest stref oddymiania?

Moduł CM (pierwsza strefa oddymiania) jest wymagany tylko raz. Każda kolejna strefa oddymiania wymagamodułu SM. Maksymalnie 10 detektorów dymu/przyciskówoddymiania może być podłączonych do jednej linii.

Czy jest wymagana automatyka pogodowa do wentylacji lub kontrola kierunku wiatru przy oddymianiu?

Jeśli tak, wymagany jest jeden moduł pogodowy WM.

Czy wymagane jest sieciowanie kilku central przez CAN-BUS?

Jeśli tak, wymagana jest instalacja modułu CAN. Konfigu-racja wymaga licencjonowanego oprogramowania pro-ducenta.

Dobór odpowiednich elementów do centrali oddymiania

W celu doboru odpowiednich elementów centrali zalecasię wykonanie następującej analizy:

Jaki jest maksymalny pobór prądu napędów?

Maksymalny pobór prądu napędów decyduje o ilości zasi-laczy oraz ilości modułów PME. Jeden PM lub jeden PME zapewnia zasilanie dla maksymalnie 24 A.

Ważne informacje dotyczące wyboru akumulatorów do zasilania awaryjnego:

• Maksymalny pobór prądu przez napędy

• Ilość i typu modułów

• Ilość i typu detektorów dymu / przycisków oddymiania

Obliczanie maksymalnej ilości modułów

W celu zagwarantowania dużej elastyczności adaptacji wzależności od wymagań projektowych centrala oddymia-nia EMB 8000+ została zaprojektowana, jako modułowaz funkcja wentylacji oraz cyfrowym systemem BUS. Dziękitemu strefy oddymiania, strefy wentylacji można optymal-nie dostosować do wymagań przez odpowiednie wykorzy-stanie modułów.

Jednakże ilość modułów na centralę jest ograniczona przezwymogi bezpieczeństwa określone w normie EN 12101-10w odniesieniu do pojemności i zasilania awaryjnego.

W przypadku pożaru system musi również niezawodniedziałać podczas awarii zasilania i gwarantować niezawod-ne oddymianie dróg ewakuacyjnych.

Ponieważ moduły posiadają wewnętrzne zużycie prądu (zwyjątkiem PME) ich ilość jest zależna od wersji centrali od-dymiania oraz akumulatorów do zasilania awaryjnego.

I NFORMACJE O O spRzĘCIE I w ERsJI C ENTRALI O DDYMIANIA

Wartości poboru prądu przez moduły z akumulatorami 24V

Moduł: Power-Module PM = 16, 0 mA

Moduł: PM-Extension PME = 0, 0 mA

Moduł: Control-Module CM+ = 34, 1 mA

Moduł: Sensor-Module SM = 12, 6 mA

Moduł: Drive-Module DM = 5, 3 mA

Moduł: 230-Drive-Module Vent 230V DM = 7, 0 mA

Moduł: Drive-Module DMX = 5, 3 mA

Moduł: Drive-Module IDM = 6, 0 mA

Moduł: Relay-Module RM6 = 5, 3 mA

Moduł: KNX-Module IM-K = 6, 0 mA

Moduł: Weather-Module WM = 13, 0 mA

Wartości poboru prądu elementów zewnętrznych

Przycisk oddymiania HSE = 1, 2 mA

Przycisk oddymiania dodatkowy HSE-N = 0, 0 mA

Detektor dymu ORM = 0, 1 mA

Detektor wiatru WRG = 7, 1 mA

BUS Przycisk oddymiania BUS-HSE = 2, 8 mA

BUS detektor dymu BUS-RM = 1, 0 mA

(12)

Przykład obliczenia

03 Wymagana ilość miejsca na moduły

2 ME / ~ 46 mm 1 ME / ~ 23 mmPower-Module

(moduł zasilający)Power-Module-Extension

(moduł rozszerzający zasilanie)Drive-Module

(moduł napedów)

Control-Module(moduł kontrolny (pierwszy)Sensor-Module(moduł kontrolny)(moduł napędów)Relay-Module(moduł przekaźnikowy)KNX-Module(moduł KNX)Weather-Module(moduł pogodowy)

Wymagana ilość miejsca na moduły

W zależności od wymaganej liczby modułów można łatwoskalkulować wymaganą ilość miejsca do montażu modułówna szynie:

Główne funkcje modułów:

• Moduł zasilający PM dostarcza – w zależności od wersji zasilacza - 5 A, 10 A lub 24 A.

• Jeden moduł rozszerzający zasilanie PME dostarcza dodatkowo 24 A.

• Moduł kontrolny (pierwszy) CM lub SM posiada możliwość podłączenia trzech linii detektorów dymu,przycisków oddymiania lub sygnału zewnętrznego zmaksymalna ilością elementów na linii 10 sztuk imożliwość podłączenia linii przycisków wentylacji.

• Moduł napędów DM posiada możliwość podłączenia jednej linii napędów do max. 10 A (DMX max. 20A), wyzwolenie generatorów gazu lub trzymaczy magne-tycznych jest możliwe w stosownych przypadkach przezkonfigurację oprogramowania. Podłączenie przyciskówwentylacji i wyświetlacz.

• Moduł pogodowy WM do podłączenia detektorów wiatru, deszczu i kierunku wiatru. Moduł jest wymaganytylko raz (zwykle).

Różnica pomiędzy modułem CM i modułem SM jest taka, że moduł CM musi być zainsta-lowany tylko raz w pierwszej strefie oddymia-nia. Dodatkowo moduł CM posiada port USBoraz przyciski wentylacji obsługujące wszy-stkie grupy wentylacji (kompleksowe zamy-kanie).

PM

PME

DMX

CM

SM

DM / IDM230V DMRM6

IM-K

WM

34, 0

Całkowity pobór prądu przez moduły wynosi 107, 4 mA.

Odpowiednią wersję centrali należy dobrać z tabeli pow-yżej. Łączne zapotrzebowanie na prąd przez napędy wy-nosi 60A (4 x DM i 1 x DMX). Odpowiednią centralą wtym przypadku jest EMB 8000+ / 72 A z akumulatorami2 x 38 Ah. Centrala EMB 8000+ / 72 A z akumulatorami2 x 24 Ah jest za mała z uwagi na wewnętrzne zużycieprądu przekraczające 100 mA.

(13)

K OLEJNOŚĆ M ONTAŻu M ODuŁÓw NA s zYNIE

Połączenia modułów

Przy podłączeniu modułów należy rozróżnić trzy rodzajepołączeń:

Połączenie do głównego zasilania

• Power-Module PM,

• Power Modul Extension PME,

• Drive-Module DM / DMX / IDM

Wszystkie moduły podłączone do głównego zasilania są za-bezpieczone bezpiecznikami. Połączenie BUS (taśma) wszy-stkich modułów od spodu z wyjątkiem Power-Module-Ex-tension PME. Komunikacja pomiędzy PME i PM odbywa sięprzez taśmę połączona od góry modułów.

W przypadku rozmieszczenia modułów na różnych szynachwymagany jest specjalny przewód BUS (długa taśma), któryłączy moduły zainstalowane na różnych szynach.

Połączenie elementów zewnętrznych (detektory, przyciski,napędy etc. ) wykonywane jest przez wyciągane zaciski nagórze modułu.

Kolejność montażu modułów na szynie

Moduły są montowane na standardowej szynie jeden obokdrugiego.

Należy bezwzględnie przestrzegać następującego układu modułów:

• Power-Module PM and Power-Module-Extension PME muszą być zamontowane maksymalnie z lewej strony,jako pierwsze elementy na szynie. Power-Module-Extension PME jest zawsze montowany po lewej stronie Power-Module PM.

• Po prawej stronie Power-Module PM instalowany jestControl-Module CM (po którym montowany jestDrive-Module DM lub DMX lub IDM).

Kolejność modułów na szynie 03

IDM IDM IDM

EMB 8000+ EMB 8000+USB

SD

Reset

EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+

USB USB

SD SD

Reset Reset

Minimum: Z jednym

Power-Module-Extension PME: Z dwoma

Power-Module-Extension PME:

Kolejność modułów na szynie – podział na strefy oddymiania

EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+USB

Reset Reset Reset

Strefa oddymiania 1

CM DM (X)IDM SM SM

DM (X)IDMDM (X)IDM

Strefa

oddymiania 2 Strefa oddymiania x

Wszystkie inne podziałymodułów zależą od zasto-sowania. Dla jasności możebyć podzielone na strefyoddymiania (Control Mo-dule CM, a następnie Sen-sor Module SM)

z wymaganą liczbą grupwentylacji (= Napęd Modu-les DM / DMX / IDM).

Jeśli wykorzystywany jestWeather Module WM na-leży zainstalować go nakońcu.

(14)

p

ODŁĄCZenie

g

ŁÓwnegO

Z

asiLania

M onta ż K roK 1: p ODŁĄCzENIE G ŁÓwNEGO z AsILANIA

Podłączać tylko przy odłączonym zasilaniugłównym! Odłączyć zasilanie i zabezpieczyć

przed podłączeniem! Odłączyć akumulatory!

!

Maksymalny pobór prądu na Napęd ModuleDM / DMX / IDM, który może zostać podłącz-ony do PM lub PME zależy od zastosowanegozasilacza (5 A, 10 A, 24 A).

np. Zasilacz 10 A z jednym DM z maksymalnym obciąże-niem 10 A. Możliwe jest również zastosowanie dwóch DM w przypadku dwóch grup wentylacji z obciążeniem max. 5 A.

np. Zasilacz 24 A z dwom DM z maksymalnym obciąże-niem każdy 10 A. Możliwe jest również zastosowanie czte-rech DM, jeśli obciążenie nie przekroczy 10 A na pojedynczy moduł DM i 24 A łącznie (analogiczna sytuacja przy wykorzystaniu modułu DMX).

Należy wykonać połączenia wewnętrzne, podłączenieakumulatorów i zasilanie wewnętrzne, które nie zostałypodłączone w fabryce. Zasilanie Power Module PM i jeśli wymagane PME. Należy zainstalować w obudowie akumu-latory i je podłączyć. Wszystkie Napęd Module DM / DMX /IDM muszą zostać podłączone do zasilania. Wszystkie inne moduły nie wymagają podłączenia do głównego zasilania.

04

Podłączenie głównego zasilania:

Power Module pM z dwoma Power Modul Extension pMe z trzema zasilaczami 72 A

Drive-ModuleDM / DMXPower-Module

pM

Power-Module- Extension

pMe1

pMe2

Wskaźnik zasilania (GN)

Wskaźnik zasilania (GN)

Wskaźnik zasilania (GN)

Wskaźnik status (GN)

Wskaźnik uszkodzenie (YE)Wskaźnik

uszkodzenie (YE) Wskaźnik alarm (RD)

Wskaźnik alarm (RD)wskaźnik otwieranie (RD)

wskaźnik otwieranie (RD)wskaźnik zamykanie (GN)

wskaźnik zamykanie (GN)przyciski

przyciskiotwieranie

otwieranie

BezpiecznikBezpiecznik

zamykanieBUS

BUS

do następnego

DM(X)Uwaga na max. dopusz-

czalny pobór prądu!

Uwaga na max. dopusz-czalny pobór prądu!

Uwaga na max. dopus-zczalny pobór prądu!

Uwaga na prawidłowe połączenia!

Uwaga na prawidłowe połączenia!

Zwrócić uwagę na polaryzację!

ZasilaczZasilacz

BURD

RD10 a lub 24 a

z 24 az 10 a

BUS doCMBU

ZasilanieZasilanieZasilanie ZasilanieZasilanieZasilanie AkumulatoryAkumulatoryAkumulatory AkumulatoryAkumulatoryAkumulatoryDrive-Module DMDrive-Module DMDrive-Module DM Drive-Module DMDrive-Module DMDrive-Module DM

Należy zwrócić uwagę, że typ baterii rezerwowej i ewentualnie używanych roz-szerzeń modułów mocy PME należy skonfigurować za pomocą oprogramowania systemowego. Używaj tylko akumulatory z atestem VdS!

akumulator USB

212 V

akumulator 1

przód przód przód przód przód przód

(15)

Podłączenie głównego zasilania:

Power Module pM z jednym zasilaczem 10 a lub 24 a

Power Module pM z jednym Power Module Extension pMe i dwoma zasilaczami

24 A 10 A

p

ODŁĄCZenie

g

ŁÓwnegO

Z

asiLania

04 48 A

Power-ModulepM

pMeBUS do

CMWskaźnik zasilania (GN)

Wskaźnik status (GN) Wskaźnik uszkodzenie (YE)

Wskaźnik

10 a or 24 a

Zasilanie ZasilanieAkumulatory AkumulatoryDrive-Module DM Drive-Module DMWskaźnik zasilania (GN)

Wskaźnik zasilania (GN)Wskaźnik status (GN)Wskaźnik uszkodzenie (YE)

uszkodzenie (YE)Wskaźnik alarm (RD)zamykaniedo

BU RD

ZasilanieZasilanie ZasilanieZasilanieAkumulatoryAkumulatory AkumulatoryAkumulatoryDrive-Module DMDrive-Module DM Drive-Module DMDrive-Module DM2akumulator

1

przód przód

przód przód przód przód

(16)

p

OŁĄCZenie

M

ODUŁÓw

t

AśMĄ

BUs

Połączenie modułów taśma BUS na spodzie

Połączenie modułów taśma BUS na górze PME – PME – PM

Połączenia wykorzystują cyfrową magistrale BUS, modułyłączone są między sobą za pomocą taśmy od spodu nieza-leżnie od ich funkcji. Wyjątkiem jest moduł PME, który jestłączony z modułem PM wąską taśmą na górze.przed podłączeniem! Odłączyć akumulatory!

Po wyłączeniu zasilania i odłączeniu aku-mulatorów należy odczekać co najmniej 20sekund zanim będzie można podłączyć lubwyjąć moduły.

M onta ż K roK 2: 5 A

p OŁĄCzENIE M ODuŁÓw T AŚMĄ bus

PMEPMCMDM(X)

DM(X)etc.

etc.

Po PM zawsze następny CM

Wszystkie pozostałe połączenia na spodziez 1 x PME

z 2 x PME

Połączenie modułów od PM na spodzie (do prawej):

Połączenie modułów na górze tylko PM z PME 1 (i PME 2):

Brak połączenia z PM do PME 1 (i PME 2) na spodzie

(17)

04 Schemat topologii magistrali

Użycie repeaterów

Ustawienie przełączników DIP switch w modułach CM

Informacje podstawowe:

Do 30 central EMB 8000+ można połączyć w sieć poprzez inter-fejs magistrali CAN „OnBoard”. Maksymalna długość kabla dlacałego segmentu magistrali 400 metrów (kabel typu Y-ST-Y 2 x2 x 0, 8 mm). Dla innych przewodów maksymalna długość kablamoże się znacznie różnić. W przypadku dłuższych segmentówmagistrali należy zastosować repeater CAN.

W celu połączenia w sieć central, wymagane jest licencjonowa-ne oprogramowanie konfiguracyjne Alpha. Topologia magistralimusi być zawsze budowana szeregowo, linie odgałęzione lub

EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+

EMB 8000+ EMB 8000+ CAN Repeater

100 kbits

EMB 8000+ EMB 8000+

pierścieniowe są niedozwolone. Ekran przewodu magistrali moż-na łączyć tylko z jednej strony (asymetrycznie), uziemienie dwóchcentral nie może być połączone za pomocą kabla magistrali wcelu uniknięcia zakłóceń.

Należy aktywować zintegrowany rezystor obciążeniowy (120)poprzez użycie przełącznika DIP w pierwszej i ostatniej centraliEMB 8000+ w sieci; wbudowany rezystor należy dezaktywowaćza pomocą przełącznika DIP na wszystkich pozostałych cent-ralach w sieci.

S

ieciowanie

c

entral

M onta ż K roK 3: S IECIOWANIE C ENTRAl

W samym repeaterze musi być również rezystor 120 używanyw każdym segmencie magistrali CAN, jako repeater galwa-nicznie oddziela dwa segmenty magistrali!

U

wAgA

CM CM CM

ON 4645 OFF ON

47

464547

DIP switch ONekran

przewodu:

ekran przewodu:

tak

nienieCentrala 1

Centrala 1

Centrala 2

Centrala N Centrala 29

Centrala 29

Centrala 30DIP switch OFF

DIP switch OFF

Maksymalnie 400 m (Y-St-Y 2 x 2 x 0, 8)

Maksymalnie 400 m (Y-St-Y 2 x 2 x 0, 8) Maksymalnie 400 m (Y-St-Y 2 x 2 x 0, 8)

pierwsza centrala

DIP

switch DIP

switch

centrala ostatnia

centralaWidok z tyłu CM

(18)

Schemat połączeń: sieci CAN

Długość przewodu pomiędzy listwą zaciskową a modułem CM nie może przekraczać 2 metrów i przewódmusi być YV 3 x 0, 8 mm (skrętka) (wstępnie okablowane w fabryce).

Schemat połączeń: sieci CAN

474546

CM

Procedura konfiguracji systemu CAN:

• Zainstalować wszystkie jednostki centrale.

• Ułożyć i podłączyć przewody magistrali między systemem.

• Połącz się z pierwszym systemem.

• Uruchom oprogramowanie konfiguracyjne Alpha i wybierzEMB 8000+ podłącz.

• Ustaw i zapisz adres CAN w „Opcjach startu” (np. 1 z 3).

• Powtórz ten proces dla wszystkich innych central (np. 2 z 3 i3 z 3).

• Gdy wszystkie adresy CAN zostaną ustalone, całą sieć możnaw całości odczytać i rozpocząć programowanie.

pierwsza centrala centrala ostatnia centrala

Pozycja przełącznika:

Suwak w kierunkuzłącza LANzłącza CAN-BUS

Podłącz ekranowanie po jednej stro-nie kabla z metalową obudową!

Rodzaj używanego prze-wodu:

Y-ST-Y 2x2x0, 8mm,Skrętka z ekranemzaciski

EMB8000+ Virtuelle Zentrale

Zentrale konfigurierenWerkseinstellung

FormatierenBackup einspielen

Zenrale

CAN Adressen

Wifi-EinstellungenWartungFirmware Updatelokale Adressenletzte Adresse

(19)

S

ieciowanie

c

entral

Lista kontrolna CAN

Pomiar testowy okablowania magistrali CAN

Co zdecydowanie powinieneś sprawdzić przed konfigu-racją.

❐ Czy wszystkie centrale są włączone / pod napięciem?

(Sieć i akumulator)

❐ Czy wszystkie centrale są poprawnie zaadresowane?

(nie brakuje adresu, żaden adres nie jest zduplikowany)

❐ Czy okablowanie zostało wykonane prawidłowo?

(Okablowanie liniowe, bez odgałęzień lub pierścieni)

❐ Czy użyto właściwego kabla?

Y-(St)-Y 2 x 2 x 0, 8

❐ Czy przestrzegano maksymalnej długości przewodu?

(400 metrów, od pierwszej do ostatniej jednostki steru-jącej)

❐ Czy przełączniki DIP dla rezystorów są ustawione prawidło-wo? (pierwsza i ostatnia jednostka sterująca ON, wszystkiepozostałe OFF)

❐ Czy ekran przewodu Bus jest prawidłowo połączony?

(asymetryczny, tylko jeden koniec na metalowej obudowiecentrali, nigdy nie podłączaj uziemienia kilku central zapośrednictwem przewodu BUS)

❐ Czy jest zachowana maksymalna odległość między blo-kiem zacisków CAN a CM 2 metry długości i YV 3 x 0, 8mm (skrętka)?

❐ Czy pomiar rezystancji okablowania się powiódł? (patrzpomiar testowy, oczekiwany wynik między 60 a 90)

Jeśli używany jest repeater (ze względu na długość kabla), należy również sprawdzić:

❐ Czy repeater jest prawidłowo ustawiony za pomocąprzełącznika DIP? (100 kbits)

❐ Czy dwa rezystory końcowe zostały aktywowane zworkamina repeaterze? (120)

❐ Pomiar okablowania należy wykonać dla każdego segmen-tu, jeśli wszystkie pomiary zakończyły się powodzeniem(patrz pomiar testowy, oczekiwany wynik między60 a 90)

Wszystkie podane wartości (długość kabla, rezystancja na repe-aterze, wyniki pomiarów itp. ) zawsze odnoszą się do typów pr-zewodów zalecanych przez Aumüller Y-(St)-Y 2 x 2 x 0, 8 mm.Jeśli używasz innego typu kabla (np. JE-H (St) H FE 180 / E902x2x0, 8mm) w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt naetapie projektowania w celu uwzględnienia możliwych odchyleńdługości kabli, rezystancji itp. na etapie planowania.

Struktura i wynik pomiaru

Wymagania: Oczekiwany wynik pomiaru:

• Wszystkie elementy są wolne odnaprężeni.

• Wszystko prawidłowo zamocowane.

• Rezystory końcowe skonfigurowaneprawidłowo.

• około 60... 90

EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+ EMB 8000+

45

46 47

CAN_H CAN_L Shield

Ekran Ekran Ekran Ekran

Centrala 2 Centrala N Centrala 30

Finale AKTIV Finale INAKTIV Finale AKTIV

Ohm metr

Finale INAKTIV

(20)

!

Instalacja przewodów musi być zgodna zobowiązującymi przepisami i wymaganiami.

p RzEGLĄD p OŁĄCzEN K OMpONENTÓw 5 A

z EwNĘTRzNYCh

Długość linii i przekrój przewodu A do napędów zależąod typu zastosowanych napędów i ich ilości. Długość liniii przekrój przewodu może zostać obliczony wykorzystującponiższą formułę:

Wzór do obliczeń

wymagany przekrój przewodu zasilającego napędy

A = przekrój linii [mm2]L = długość linii [m]

I = pobór prądu podłączonychnapędów w [A]

∆U = spadek napięcia na linii = 2 V DC

Dopuszczalne wartości połączeń:

Przekroje zacisków:

min. 0, 14 mm2 / max. 1, 5 mm2 dla a / B / c / D / e / F / g / H / J / l / Mmin. 2, 5 mm2 dla K (napędy)

(total) (długość lini)(spadek napięcia)a = Wyświetlacz, max. 0, 1 A

długość przewodu: max. 400 m

B = równoległe podłączenie max. 10 przycisków oddymia-nia

c = równoległe podłączenie max. 10 detektorów dymudługość przewodu: max. 400 m

D = równoległe podłączenie max. 10 przycisków wentylacji

e = styk bezpotencjałowy, max. 42 V, 0, 5 AF = czujniki, 24 V DC, 0, 5 A

g = wejścia analogowe, 24 V DC, 4…20mA

H = inne wejścia / wyjścia, 24 V DC, max. 0, 5 AJ = czujnik deszczu,

długość przewodu: max. 200 m

K = Prąd i długość przewodu zależą od napędówl = wejścia analogowe czujników

max. 24 V, 0, 5 AM = max. 30 elementów

(BUS-HM / BUS-RM)

Instrukcje montaż i uruchomienia szlabanów Came serii GARD w języku polskim.G4040-(PL) -automatyczny szlaban drogowyG4000-(PL)-automatyczny szlaban drogowy(fundament)G12000-(PL)-szlaban drogowyG6000-(PL)-szybka bariera drogowaG2500-(PL)-szybka bariera drogowa

Seria GARD
Dokumentacja
techniczna

G6000 / G6001

26
rev. 6. 1
12 / 2002

119G26

Systemy automatyczne do szybkich barier drogowych

Instalacja typowa

1.

Jednostka centralna bariery GARD G6000/6001

9.

Wyłącznik kluczykowy SET-E

2.

Panel sterujący ZL 37

10. Bateria awaryjnego zasilania

Akcesoria

11. Kolumny DOC-L na fotokomórki

3.

Ramię aluminiowe

12. Fotokomórki bezpieczeństwa DOC-E

4.

Nalepki ostrzegawcze G0461

13. Kolumna CLM czytnika magnetycznego

5.

Antena

14. Czytnik magnetyczny SEM 2

6.

Gumy ochronne G0603 na ramię G0601

15. Podpora stała G0462

7.

Zestaw lampek sygnalizacyjnych G0460 do ramienia G0601

16. Pętla indukcyjna

8.

Lampa sygnalizacyjna KIARO

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
o

Bariera automatyczna do kontroli dostępu o skrajni do 6 m. - z akcesoriami (do 6, 5 - bez akcesoriów);

Zaprojektowana i zbudowana całkowicie przez CAME S. A., spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa UNI 8612 i ma stopień
ochrony IP 54.

Objęta jest 12-miesięczną gwarancją, z wyjątkiem naruszenia warunków przez osoby nieuprawnione.

1

MODELE

G6000
Bariera z napędem samohamownym zasilanym napięciem 24 V D. C., z obudową stalową, cynkowaną i malowaną, z wbudowanym
wewnętrznym panelem kontrolno-sterowniczym ZL 37F

G6001
Wersja z obudową ze stali nierdzewnej.

AKCESORIA

G0601
Ramię prostokątne z aluminium malowanym na biało, o wymiarach 100x40x6850 mm.

G0602 + G0605
Ramię okrągłe z rury aluminiowej malowane na biało, o wymiarach? 100 x 6850 mm + uchwyt mocujący do ramienia okrągłego.
Alternatywnie (dla stref z silnymi wiatrami):

AKCESORIA OPCJONALNE
G0603
Guma ochronna czerwona, wraz z zaślepkami, do ramienia G0601.
G0460
Zestaw lampek sygnalizacyjnych 24 V do ramion G0601 z kartami sygnalizacji przerywanej
G0461
Nalepki ostrzegawcze na ramię bariery (24 szt).
G0462
Podpora stała.
G0463
Podpora ruchoma.
G0465
Firanki z malowanego aluminium mocowane do ramienia w odcinkach dł. 2 m.
G0467
Łącznik ramienia łamanego do G0601.
G0468
Wspornik do mocowania fotokomórki do korpusu bariery.
G0469
Wspornik do mocowania lampy ostrzegawczej KIARO.
Uwaga! Sprawdzić, czy aparatura sterowania, bezpieczeństwa i akcesoria są oryginalnymi produktami CAME; gwarantuje to i czyni
urządzenie łatwym w montażu i eksploatacji.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Typ

Ciężar

Zasilanie

.....
Pobór prądu

G6001

72 kg

Maks.

230 V

24 V

1, 3 A

15 A

A. C.

D.

(230 V)

300 W

(24 V)

2

Cykl roboczy

Praca
intensywna

Przełożenie

1/202

Moment

Czas

obrotowy
Moc silnika

otwierania

600 Nm.

4÷8 s

WYMIARY GABARYTOWE

.

OPIS TECHNICZNY

.

A - Obudowa z blachy stalowej 2, 5 mm, cynkowana i malowana(G6000) lub
ze stali nierdzewnej satynowanej 2 mm (G6001), przystosowana do
zamontowania wszystkich niezbędnych akcesoriów.
Drzwiczki kontrolne, mocowane do obudowy kluczem.
B - Podstawa montażowa ze stali cynkowanej, kompletna z 4 zakotwieniami i
odpowiednimi śrubami do mocowania bariery na posadzce.
C - Uchwyt ze stali cynkowanej do mocowania ramienia; pozwala na szybkie i
pewne mocowanie ramienia, z możliwością stosowania różnego rodzaju
ramion.
D

-

Odblokowanie

napędu,

które

dzięki

specjalnemu

systemowi

mechanicznemu następuje za pomocą klucza.
E - Silnik na prąd stały 24 V. Reduktor samohamowny, w odlewanej
ciśnieniowo obudowie aluminiowej; wewnątrz znajduje się ślimakowa
przekładnia redukcyjna z trwałym smarowaniem smarem płynnym. Wszystkie
wewnętrzne elementy obrotowe są na łożyskach z trwałym smarowaniem lub
samo smarnych przegubach kulowych.
F - 2 sprężyny, jako przeciwwaga i do wyważania ramienia.
G - Wewnętrzne mechaniczne ograniczniki bezpieczeństwa.
H - Zespół wyłączników krańcowych.
I - Regulowana dźwignia przeniesienia napędu (do regulacji położenia
ramienia)
L - Panel sterujący ZL37.
MONTAŻ

.

1)

Wykonać,

odpowiedni

fundament

z

do

wymiarów

zabetonowanymi

zespołu,

zakotwieniami

betonowy
i

płytą

fundamentową, pozwalającymi na zamocowanie zespołu. Płyta
fundamentowa musi być dokładnie wypoziomowana, czysta na
Płyta
fundamentowa

całej powierzchni, a gwint śrub winien całkowicie wystawać nad

Wyprowadzenie
kabli

powierzchnię.

3

Z płyty muszą wystawać kable do podłączenia elektrycznego.

2) - Ustawić zespół: zaleca się ustawić barierę drzwiczkami kontrolnymi
skierowanymi do wewnątrz obszaru chronionego (patrz rys. 8).
Ramię o odpowiedniej długości zamocować w uchwycie A za pomocą 4
dostarczonych śrub.
Poziome i pionowe ustawienie ramienia wyregulować za pomocą
odpowiednich wewnętrznych ograniczników mechanicznych B i C.

.

WYWAŻENIE RAMIENIA

Bariera G6000 jest seryjnie dostarczana z obydwiema sprężynami
zamontowanymi w położeniu B.
Jeśli końcowe ustawienie Waszego ramienia tego wymaga (patrz
rysunki), odblokować napęd i zmienić położenie sprężyn (zachować
ewentualnie niewykorzystaną sprężynę).
Ewentualne dokładne wyważanie przeprowadzić zgodnie z opisem na
następnej stronie.

Zamocowanie
sprężyn

4

.

200 max.

Cięgno z gwintem
prawym M12 z
przegubem

Precyzyjne wyważanie ramienia:
Nakrętka
-
Poluzować nakrętki blokujące B cięgien A;

M12

Odblokować napęd (strona 5, część D);
Ręcznie ustawić sprężyny, zwiększyć lub zmniejszyć

Naciąg

naciąg, tak aby ramię ustabilizowało się w położeniu
45°;
Dokręcić następnie nakrętki blokujące i zablokować
80 max.

napęd.

Cięgno oczkowe
z gwintem lewym
M12

...........................

SZLABAN LEWY / PRAWY.

Strona wejściowa

Strona wejściowa
Bariera prawa

Bariera lewa

Strefa wewnętrzna

Bariery G6000 są na żądanie dostarczane jako prawe lub lewe. Jeśli w późniejszym czasie konieczna jest zmiana kierunku obrotu,
zażądać odpowiedniej dokumentacji.

5

OPIS TECHNICZNY PANELA STERUJĄCEGO ZL37

.

Panel sterujący jest zasilany napięciem zmiennym 230 V podawanym na zaciski L1 i L2, i jest chroniona na wejściu bezpiecznikiem
3, 15 A. Układy sterowania są niskonapięciowe (24 V) i są chronione bezpiecznikiem 2 A. Łączny pobór mocy przez akcesoria na
napięcie 24 V nie może przekraczać 40 W.
Bezpieczeństwo
Fotokomórki można podłączyć i nastawić na:
a)

Ponowne otwieranie w fazie zamykania;

b)

Całkowite zatrzymanie: stop, z następnym wyłączeniem ewentualnego cyklu zamykania automatycznego. W celu ponownego
uruchomienia należy wcisnąć przycisk lub posłużyć się nadajnikiem radiowym;

c)

Natychmiastowe zamknięcie: ramię automatycznie opuszcza się, po tym jak pojazd przekroczy strefę działania urządzeń
zabezpieczających, podłączonych do zacisków 2-C5;

urządzenie amperometryczne: patrz UWAGA;

stały czas pracy 20 s.
FUNKCJE

Automatyczne zamykanie. Wyłącznik czasowy zamykania automatycznego aktywuje się automatycznie z końcem cyklu
otwierania. Zadany, nastawiany czas automatycznego zamknięcia jest jednak podporządkowany działaniu ewentualnego osprzętu
bezpieczeństwa, i nastawa czasowa jest anulowana przez impuls całkowitego zatrzymania lub w razie braku energii elektrycznej;

Wykrywanie przeszkód. Przy nieruchomym silniku (bariera zamknięta, otwarta lub po sygnale całkowitego zatrzymania),
uniemożliwiony jest jakikolwiek ruch, o ile urządzenia bezpieczeństwa, np. fotokomórki, ujawniają przeszkodę;

Działanie z "obecnością człowieka";

Miganie wstępne przy otwieraniu i zamykaniu;

Aktywowanie wyjścia 24 V w fazach ruchu i w położeniu zamknięcia;

Działanie z podporządkowaniem w przypadku użycia kombinacji 2 silników (tryb MASTR -SLAVE);

Funkcja wzmocnienia hamowania ramienia;

Typ sterowania:
otwarcie - zamknięcie - odwrócenie kierunku;
tylko otwarcie.
AKCESORIA PODŁĄCZANE

karta LB35, pozwalająca na zasilanie automatyki z baterii w przypadku braku prądu elektrycznego. Po przywróceniu napięcia
sieciowego doładowuje także baterie (patrz odpowiednia instrukcja);

lampa sygnalizacyjna ruchu;

odbiornik radiowy, wtykowy.
REGULACJE

Trymer TCA - czas pauzy: od 0 do 120 s;

Trymer SENS. - czułość amperometryczna: min. /maks.

Uwaga: Przed pracami wewnątrz aparatury, wyłączyć napięcie sieciowe i odłączyć baterie (jeśli są założone).
W obecności przeszkody, urządzenie amperometryczne powoduje:
zatrzymanie bariery, o ile jest w fazie otwierania;

odwrócenie kierunku ruchu, o ile jest w fazie zamykania.

w przypadku b), po 3 kolejnych wykryciach przeszkody bariera zatrzymuje się w fazie otwierania i jest wyłączane automatyczne
zamykanie; w celu ponownego uruchomienia, należy nacisnąć przycisk lub posłużyć się pilotem.

6

GŁÓWNE ELEMENTY

.

Opis rysunku

Listwy zaciskowe połączeń

Bezpiecznik sieciowy 3, 15 A

Bezpiecznik osprzętu 2 A

Przełącznik dip-switch wyboru funkcji

Gniazdo karty odbiornika radiowego (patrz tabela)

Trymer TCA: automatyczna regulacja czasu otwarcia

Trymer SENS: regulacja czułości amperometrycznej

Przycisk pamięci kodów

LED sygnalizacyjna automatycznego zamykania

10. Złącza zasilania silnika
11. Złącza do podłączenia ładowarki (LB35)
12. Zwora do wybierania typu sterowania dla zacisku 2-7

WYBÓR FUNKCJI

.

1 ON

Włączone zamykanie automatyczne

2 ON

Aktywowane działanie "tylko otwieranie", przy sterowaniu przyciskowym
lub radiowym (z wstawioną kartą odbiornika radiowego);

2 OFF

Włączone działanie "otwieranie-zamykanie-odwrócenie kierunku",
przy sterowaniu przyciskowym lub radiowym (z wstawioną kartą
odbiornika radiowego);

3 ON

Włączone wyjście 24 V, podczas ruchu i w położeniu zamknięcia;

3 OFF

Włączone wyjście 24 V podczas ruchu;

4 ON

Włączone działanie "człowiek obecny";

5 ON
6 ON
7 ON
8 OFF

Włączone miganie wstępne podczas otwierania i przy zamykaniu;
Włączone wykrywanie przeszkody (z silnikiem w położeniu krańcowym);
Włączone działanie z podporządkowaniem (silnik podporządkowany);
Włączona funkcja natychmiastowego zamykania; włączyć urządzenie
bezpieczeństwa do zacisków(2-C5);
Aktywny zacisk "stop"; włączyć urządzenie bezpieczeństwa (1-2);
Aktywna funkcja wzmocnienia siły hamowania ramienia;

9 OFF
10 ON

ZL37
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

L1 L2

E +10 -11 1

7 C1 C5

7
INTERBLOCCO

220V

FA FC F PT

M

N

L1, L2

Zasilanie prądem zmiennym 230 V

M, N

Silnik na prąd stały 24 V

10, E

Wyjście 24 V

podczas ruchu (np. lampa)

Dip - switch 3 OFF (Wył. )

podczas ruchu i w położeniu zamknięcia

Dip - switch 3 ON (Włącz. )

10, 5

Lampka sygnalizacyjna 24V - maks. 3W "bariera nie jest zamknięta"

10, 11

Zasilanie osprzętu (maks. 40 W):
- 24 V (prąd zmienny) z zasilaniem bariery 230 V (prąd zmienny)
- 24 V (prąd stały) z zasilaniem bariery 24 V (prąd stały)

1, 2

Przycisk stop (normalnie zwarty)

Uwaga. Przy podłączaniu fotokomórek
(nadajnik TX i odbiornik RX) przestrzegać
biegunowości

2, 3

Przycisk otwierania (normalnie rozwarty)

2, 7

Podłączenie radia i/lub przycisku (normalnie rozwarty).

zwora

Działanie przycisku: tylko zamykanie

2, C1

Zestyk (normalnie zwarty) "ponownego otwarcia podczas zamykania"

Jeśli nie jest stosowany

2 - C1
2, C5

Zestyk (normalnie rozwarty) "natychmiastowego zamknięcia"

DIP 8 -- ON

F, FA
F, FC

Podłączenie wyłącznika krańcowego zwalniania podczas otwierania
Podłączenie wyłącznika krańcowego zwalniania podczas zamykania
Podłączenie anteny

8

ZL37
PROGRAMOWANIE STEROWANIA RADIOWEGO

Aby korzystać ze sterowania radiowego, należy:
A)

Włożyć kartę częstotliwości radiowej AF. Patrz s. 11

B)

Wprowadzić kod do nadajnika(*). Patrz odpowiednia
instrukcja.

C) Wprowadzić kod do pamięci karty w następujący
sposób:
Trzymając wciśnięty przycisk "CH" miga dioda (led)
sygnalizacyjna, wprowadza się kod przyciskiem na
nadajniku: wprowadzenie do pamięci, dioda (led)

(*) Dla nadajników o częstotliwości 433, 9 AM

sygnalizuje przez ciągłe świecenie.

(seria TOP i TAM) należy, na odpowiedniej

UWAGA: wprowadzanie kodu do pamięci na karcie

karcie AF43S, ustawić zwieracz (ang. jumper) w

musi być przeprowadzane wyłącznie przy zamkniętej

pokazany sposób.

barierze.

Dioda LED
sygnalizacyjna
kodu
radiowego

UWAGA: W razie konieczności zmiany w
Karta
odbiornika
przyszłości kodu posiadanych nadajników,
wystarczy powtórzyć opisane czynności.

REGULACJA SZYBKOŚCI ZAMYKANIA/OTWIERANIA I SPOWALNIANIA

W celu wyregulowania szybkości ramienia i fazy
spowalniania ramienia, przełożyć łączniki "faston" "A" i
"B" do pokazanych zacisków.
szybkość

spowalnianie

Np. : maksymalna szybkość otwierania i zamykania -
maksymalne zwalnianie (patrz rysunek obok)

"A"

"B"

POŁĄCZENIE 2 SPRZĘŻONYCH BARIER Z WSPÓLNYM STEROWANIEM
Skoordynować kierunek ruchu obu barier, zmieniając kierunek obrotu jednego z silników;

Na jednej z dwóch paneli sterujących ustawić dip - switch 7 na ON (włącz. ), celem uczynienia silnika, silnikiem
podporządkowanym.

9

Listwa zaciskowa 2. silnika (podporządkowanego)

Listwa zaciskowa 1. silnika (głównego)

Normalnie przewidziane połączenia elektryczne wykonać jedynie do listwy zaciskowej silnika głównego

Oba panele sterujące połączyć jak na rysunku poprzez zaciski sprzęgające

Wszystkie dane przytoczone w niniejszej instrukcji są orientacyjne. CAME S. A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia
ewentualnych zmian wiążących się z rozwojem technologicznym produktów.

10

Instrukcja montażu i uruchomienia Caffini Trend 1000

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i uruchomienia Caffini Trend 1000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i uruchomienia Caffini Trend 1000