Instrukcja konserwacji użytkownika Beko Wtl94131w

Instrukcja konserwacji użytkownika Beko Wtl94131w zawiera szczegółowe informacje dotyczące konserwacji i czyszczenia pralki. Zalecenia te dotyczą przede wszystkim ogólnego czyszczenia i konserwacji, a także okresowego sprawdzania i wymiany części. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania pralki, w tym instrukcje dotyczące używania prania i suszenia ubrań, a także bezpiecznego przechowywania i przenoszenia pralki. Instrukcja ta pomaga użytkownikom w utrzymaniu ich pralki w dobrym stanie przez dłuższy czas, dzięki czemu mogą cieszyć się wygodnym i bezpiecznym użytkowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji użytkownika Beko Wtl94131w

Suszarka

Suszarka
Instrukcja obsługi
DTGC10000W – DTLC100051W
EN
2960312007_PL/220420. 1730

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem urządzenia Dziękujemy za wybranie urządzenia Beko. Poświęć trochę czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem urządzenia, aby upewnić się, że wiesz, jak bezpiecznie obsługiwać elementy sterujące i funkcje. Należy uważnie przestrzegać wszystkich instrukcji rozpakowywania i instalacji, aby upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone i zamontowane przed użyciem. Proszę wpisać model produktu i numer seryjny na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi i przechowywać w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia, aby móc z nich skorzystać w przyszłości. Niniejsza instrukcja obsługi może mieć również zastosowanie do kilku innych modeli. Zostaną wymienione różnice między modelami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zadzwoń do naszego centrum kontaktowego lub znajdź pomoc i informacje online na www. beko. co. uk
Wyjaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi
· Przeczytaj instrukcję.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
· Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE!
· Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami.
OSTRZEŻENIE!
· Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem poparzenia.
C UWAGA
· Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.
Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska.
Nie wyrzucaj odpadów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami, wyrzuć je do wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
· Ostrzeżenie przed zagrożeniem pożarowym.
OSTRZEŻENIE!
· Ostrzeżenie o sytuacjach niebezpiecznych dla życia i mienia.

Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najnowszych technologii w przyjaznych dla środowiska warunkach.

2

Suszarka / Instrukcja obsługi

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
C UWAGA
· Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które pomogą chronić przed ryzykiem obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Niezastosowanie się do tych instrukcji powoduje utratę gwarancji.
1. 1 Ogólne bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE!
Suszarka może być używana przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz przez osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe nie zostały w pełni rozwinięte lub nie mają doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i zagrożeń to wydobywa. Dzieci nie powinny bawić się produktem. Prace czyszczące i konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są pod czyimś nadzorem. Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala, chyba że są pod stałym nadzorem. · Regulowane nóżki nie powinny być
oddalony. Nie należy zmniejszać odstępu między suszarką a podłogą za pomocą materiałów takich jak dywan, drewno i taśma. Spowoduje to problemy z suszarką.

OSTRZEŻENIE!
Procedury instalacji i naprawy powinny być zawsze przeprowadzane przez Autoryzowany Serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z zabiegów wykonanych przez osoby nieuprawnione. · Nigdy nie myj suszarki przez spryskiwanie
lub polewanie go wodą! Istnieje ryzyko porażenia prądem!
Dla produktów z
funkcja pary:
OSTRZEŻENIE!
· W programach parowych stosuj tylko wod destylowaną lub skondensowaną w zbiorniku wody urządzenia. Nie używaj wody wodociągowej ani dodatków. Używając skondensowanej wody w zbiorniku na wodę, należy ją przefiltrować i oczyścić z włókien.
· Nie otwieraj drzwi, gdy uruchomione s programy parowe. Gorąca woda może zostać wyrzucona.
· Przed wloeniem prania do programu parowego naley usun plamy.
· W programie parowym (usuwanie zapachów) mona wklada tylko rzeczy, które nie są zabrudzone lub poplamione, ale przesiąknięte nieprzyjemnym zapachem.
· Nie używaj żadnych zestawów do czyszczenia na sucho ani dodatkowych materiałów w programie parowym ani w żadnym innym programie.

Suszarka / Instrukcja obsługi

3

1. 1. 1 Bezpieczeństwo elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
· Instrukcje bezpieczeństwa elektrycznego powinny być przestrzegane podczas podłączania elektrycznego podczas instalacji.
· Urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć.
· Podłączyć suszarkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości określonej na tabliczce znamionowej. Zlecić wykonanie instalacji uziemiającej wykwalifikowanemu elektrykowi. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas użytkowania suszarki bez uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.
· tomtage oraz dopuszczalna ochrona bezpiecznika jest podana na tabliczce znamionowej.
· tomtage podane na tabliczce znamionowej musi być równe objętości sieciowejtage.
· Odlczaj suszark od zasilania, gdy nie jest uywana.
· Odłącz suszarkę od sieci podczas prac instalacyjnych, konserwacyjnych, czyszczących i naprawczych.
· Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma! Nigdy nie odłączaj, ciągnąc za kabel, zawsze wyciągaj, chwytając za wtyczkę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
· Nie uywaj przedluaczy, wtyczek lub adapterów do podlczania suszarki do zasilania w celu zmniejszenia ryzyka poaru i poraenia prdem.
· Wtyczka kabla zasilającego musi być łatwo dostępna po instalacji.
· Uszkodzony kabel sieciowy należy wymienić powiadamiając Autoryzowany Serwis.
· Jeśli suszarka jest uszkodzona, nie wolno jej używać, chyba że zostanie naprawiona przez autoryzowany serwis! Istnieje ryzyko porażenia prądem!
1. 2 Bezpieczeństwo produktu
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
· Przegrzanie ubrań wewnątrz suszarki może wystąpić, jeśli anulujesz program lub w przypadku awarii zasilania podczas pracy suszarki, ta koncentracja ciepła może spowodować samozapłon i pożar, dlatego zawsze włączaj program wentylacji, aby ostygnąć lub szybko wyjmij całe pranie z suszarki, aby je powiesić i rozproszyć ciepło.

4

Suszarka / Instrukcja obsługi

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Punkty, które należy wziąć pod uwagę
uwzględnienie zagrożenia pożarowego: Ze względu na zagrożenie pożarowe nie należy suszyć w suszarce prania lub rzeczy wymienionych poniżej. · Nieprane rzeczy do prania
· Przedmioty zabrudzone olejem, acetonem, alkoholem, olejem opałowym, naftą, odplamiaczami, terpentyną, parafiną lub odplamiaczem parafiny muszą być wyprane w gorącej wodzie z dużą ilością detergentu przed wysuszeniem w suszarce.
Z tego powodu szczególnie rzeczy zawierające wyżej wymienione plamy muszą być bardzo dobrze wyprane, w tym celu należy użyć odpowiedniego detergentu i wybrać wysoką temperaturę prania. Poniżej wymienionego prania lub rzeczy nie wolno suszyć w suszarce ze względu na zagrożenie pożarowe:
· Odzież lub poduszki wzmocnione pianką gumową (pianką lateksową), czepki prysznicowe, tekstylia wodoodporne, materiały wzmocnione gumą i podkładki z pianki gumowej.
Odzież czyszczona chemią przemysłową. Przedmioty takie jak zapalniczka, zapałka, monety, części metalowe, igła itp. mogą uszkodzić zestaw perkusyjny lub mogą prowadzić do problemów funkcjonalnych. Dlatego sprawdź całe pranie, które załadujesz do swojej suszarki.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
· Nigdy nie zatrzymuj suszarki przed zakończeniem programu. Jeśli musisz to zrobić, szybko wyjmij całe pranie i rozłóż je, aby rozproszyć ciepło.
· Ubrania, które są nieodpowiednio uprane, mogą same się zapalić, a nawet mogą zapalić się po zakończeniu suszenia.
· Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się w pomieszczeniu gazów wydobywających się z urządzeń pracujących z innymi rodzajami paliw, w tym otwartego płomienia z powodu efektu ognia wstecznego.
OSTRZEŻENIE!
· Bielizna z metalowymi wzmocnieniami nie powinna być suszona w suszarce. Suszarka może ulec uszkodzeniu, jeśli metalowe wzmocnienia poluzują się i oderwą podczas suszenia.
C UWAGA
· Używaj zmiękczaczy i podobnych produktów zgodnie z instrukcjami ich producentów.
Zawsze czyść filtr kłaczków przed lub po każdym załadowaniu. Nigdy nie używaj suszarki bez zainstalowanego filtra kłaczków.

Suszarka / Instrukcja obsługi

5

OSTRZEŻENIE!
· Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać suszarki. Nie wykonuj żadnych napraw ani wymiany produktu, nawet jeśli znasz lub masz możliwość wykonania wymaganej procedury, chyba że jest to wyraźnie sugerowane w instrukcji obsługi lub opublikowanej instrukcji serwisowej. W przeciwnym razie narażasz swoje życie i życie innych na niebezpieczeństwo.
· W miejscu, w którym ma być zainstalowana suszarka, nie mogą znajdować się zamykane, przesuwne lub na zawiasach drzwi, które mogą blokować otwarcie drzwiczek.
· Zainstalowa suszark w miejscach odpowiednich do uytku domowego. (łazienka, zamknięty balkon, garaż itp. )
· Upewnić się, że zwierzęta nie wchodzą do suszarki. Sprawdź wnętrze suszarki przed jej uruchomieniem.
· Nie opieraj si na otwartych drzwiczkach suszarki, w przeciwnym razie moe si przewróci.
· Wokół suszarki nie mogą gromadzić się kłaczki
· Suszarki bębnowej nie należy używać, jeśli do czyszczenia użyto przemysłowych środków chemicznych.
· Płyny do zmiękczania tkanin lub podobne produkty. należy używać zgodnie z instrukcją zmiękczania tkanin.
· Powietrze wywiewane nie może być odprowadzane do komina, który służy do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.

1. 2 Montaż nad pralką
· W przypadku instalowania suszarki nad pralką, pomiędzy dwiema maszynami należy zastosować urządzenie mocujące. Urządzenie montażowe musi być zainstalowane przez autoryzowany serwis.
· Całkowity ciężar pralki i suszarki - przy pełnym wsadzie - gdy są umieszczone jeden na drugim sięga ok. 180 kilogramów. Umieść produkty na solidnej podłodze o wystarczającej nośności!
OSTRZEŻENIE!
· Pralki nie można stawiać na suszarce. Zwróć uwagę na powyższe ostrzeżenia podczas instalacji na pralce.
Stół instalacyjny do pralki i suszarki
Głębokość pralki
Głębokość suszarki

62 cm 60 cm 54 cm < 50 cm

54 cm 60 cm

Może być zainstalowany

Nie można zainstalować

Może być zainstalowany

Nie można zainstalować

1. 3 Przeznaczenie
· Suszarka została zaprojektowana do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego i nie może być używany niezgodnie z przeznaczeniem.
· Suszarki naley uywa tylko do suszenia bielizny, która jest odpowiednio oznaczona.
· Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego użytkowania lub transportu.
· Żywotność zakupionej suszarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłową obsługę suszarki. 4 Bezpieczeństwo dzieci
· Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj materiały opakowaniowe z dala od dzieci.

6

Suszarka / Instrukcja obsługi

· Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Trzymaj dzieci z dala od pracującego produktu. Nie pozwól im tamper z suszarką. Użyj zabezpieczenia przed dziećmi, aby uniemożliwić dzieciom tamper z suszarką.
C UWAGA
Blokada zabezpieczająca przed dziećmi znajduje się na panelu sterowania. (Patrz Blokada dziecięca)
· Drzwiczki powinny by zamknite nawet wtedy, gdy suszarka nie jest uywana. 5 Zgodność z Dyrektywą WEEE i Utylizacja Produktu Odpadowego:
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19 / UE). Ten produkt jest oznaczony symbolem klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Ten symbol oznacza, że ​​tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi pod koniec jego okresu użytkowania. Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbierania, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego urządzenia zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. 6 Zgodność z dyrektywą RoHS
Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie. 7 Informacje o pakiecie
Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Zanieś je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

Dane techniczne 1. 8

EN Wysokość (min. / maks. )

84, 6 cm / 86, 6 cm*

Szerokość

59, 7 cm

Głębokość

63, 3 cm

Pojemność (maks. )

10 kg**

Waga netto (±%10)

37, 5 kg

Pełnytage

Znamionowy pobór mocy

Zobacz etykietę typu***

Kod modelu

* min. wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami jest zamknięta.
Maks. wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami jest maksymalnie otwarta. ** Waga suchego prania przed praniem. *** Tabliczka znamionowa znajduje się za drzwiami załadunkowymi.
C UWAGA
· Specyfikacje techniczne suszarki podlegają specyfikacji bez powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.
· Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie odpowiadać dokładnie produktowi.
· Wartości podane na znacznikach na suszarce lub w innej opublikowanej dokumentacji dołączonej do suszarki uzyskano w laboratorium zgodnie z odpowiednimi normami. W zależności od warunków pracy i otoczenia osuszacza wartości te mogą się różnić.

Suszarka / Instrukcja obsługi

7

2 Twoja suszarka
2. 1 Ponadview
11

1

10

2

3

9 8

4

7

5

6

1. Panel górny 2. Panel sterowania 3. Drzwiczki 4. Przycisk otwierania płyty nożnej 5. Kratki wentylacyjne 6. Regulowane nóżki 7. W modelach, w których zbiornik jest umieszczony poniżej, zbiornik na wodę znajduje się wewnątrz bortnicy 8. Tabliczka znamionowa 9 Filtr kłaczków 10. Szuflada zbiornika na wodę (w modelach, w których zbiornik jest umieszczony powyżej) 11. Przewód zasilający
2. 2 Zawartość opakowania

1. Wąż spustowy wody *

5. Instrukcja obsługi kosza do suszenia*

2. Zapasowa gąbka do szuflady filtra*

6. Pojemnik do napełniania wodą*

3. Instrukcja obsługi

7. Czysta woda*

4. Kosz do suszenia*

8. Grupa Kapsułek Zapachowych*

*Opcjonalne – może nie być dołączone, w zależności od modelu.

Instalacja 3
Przed wezwaniem najbliższego Autoryzowanego Serwisu w celu zainstalowania suszarki należy upewnić się, że instalacja elektryczna i odpływ wody są prawidłowe, zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli nie są odpowiednie, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem i technikiem w celu dokonania niezbędnych ustaleń.
C UWAGA
· Przygotowanie miejsca suszarni oraz instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej należy do klienta.
OSTRZEŻENIE!
· Przed montażem należy wizualnie sprawdzić, czy suszarka nie ma żadnych wad. Jeśli suszarka jest uszkodzona, nie instaluj jej. Uszkodzone produkty stanowią zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa.
3. 1 Właściwe miejsce instalacji Zainstalować suszarkę na stabilnej i równej powierzchni. Suszarka jest ciężka. Nie ruszaj go samodzielnie.
· Używaj suszarki w dobrze wentylowanym, wolnym od kurzu środowisku.
· Odstęp pomiędzy suszarką a powierzchnią nie powinien być zmniejszany przez materiały takie jak dywan, drewno i taśma.
· Nie zakrywaj kratek wentylacyjnych suszarki.
· Zainstalowana suszarka powinna pozostawać w tym samym miejscu, w którym zostały wykonane jej połączenia. Podczas instalacji suszarki upewnij się, że jej tylna ściana nigdzie nie dotyka (kranu, gniazdka itp. ).
· Umie suszark w odlegoci co najmniej 1 cm od krawdzi innych mebli.
· Suszarka moe pracować w temperaturach od +5°C do +35°C. Jeżeli warunki pracy wykraczają poza ten zakres, działanie osuszacza będzie miało negatywny wpływ i może ulec uszkodzeniu.

8

Suszarka / Instrukcja obsługi

· Tylna powierzchnia suszarki bębnowej powinna być umieszczona przy ścianie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

· Nie umieszczaj suszarki na przewodzie zasilajcym.

3. 2 Demontaż zabezpieczenia transportowego transportation

OSTRZEŻENIE!

· Wyjmij zabezpieczenie transportowe przed pierwszym uyciem suszarki.

· Jeeli istnieje moliwo modyfikacji strony uchylnej drzwi urzdzenia, patrz instrukcja montau odwracalnych drzwi. 3 Podłączanie do odpływu Nagromadzoną wodę można spuścić bezpośrednio przez wąż odpływowy dostarczony z produktem, zamiast okresowo spuszczać wodę zgromadzoną w zbiorniku na wodę.

1-2 Pociągnij wąż w

1

2

tyłeczek

suszarka do

ręka w porządku

rozłączyć

3

4

z którego jest podłączony.

Nie używaj

wszelkie narzędzia do

usuń

wąż gumowy.

3 Podłącz jeden koniec węża spustowego

dostarczany wraz z suszarką do przyłącza

punkt, z którego wyjąłeś wąż

produkt w poprzednim kroku.

4 Podłącz drugi koniec węża spustowego

bezpośrednio do kanalizacji ściekowej lub do

umywalka.

C UWAGA
· Wąż odprowadzający wodę powinien być zamocowany na wysokości maksymalnie 80 cm.
· Upewnić się, że wąż odprowadzający wodę nie jest nadepnięty i nie jest zagięty między odpływem a urządzeniem.
· Jeśli z produktem dostarczono pakiet akcesoriów, zapoznaj się ze szczegółowym opisem. 4 Regulacja nóżek
Obróć nóżki w lewo lub w prawo, aż suszarka stanie poziomo i stabilnie. 5 Transport suszarki Spuść całą wodę, która pozostała w suszarce. Jeśli wykonano bezpośrednie podłączenie odpływu wody, zdejmij połączenia węży.
OSTRZEŻENIE!
· Zalecamy noszenie suszarki w pozycji pionowej. Jeśli nie jest możliwe przenoszenie maszyny w pozycji pionowej, zalecamy przenoszenie jej przechylając ją w prawą stronę patrząc od przodu. 6 Zmiana oświetlenia lamp W przypadku oświetlenia lamp jest używany w Twojej suszarce do prania. Aby wymienić żarówkę/diodę LED służącą do oświetlania suszarki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. amp(s) używane w tym urządzeniu nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych. Zamierzonym celem tego lamp ma pomóc użytkownikowi w wygodnym umieszczeniu prania w suszarce bębnowej. LampUrządzenia używane w tym urządzeniu muszą być odporne na ekstremalne warunki fizyczne, takie jak wibracje i temperatury powyżej 50 °C

Suszarka / Instrukcja obsługi

9

4 Przygotowanie
4. 1 Pranie nadające się do suszenia w suszarce Zawsze przestrzegaj instrukcji podanych na odzieży tags. Suszyć tylko pranie posiadające etykietę informującą, że nadają się do suszenia w suszarce.
4. 2 Pranie nie nadaje się do suszenia w suszarce
Nie suszyć
Rzeczy oznaczone tym symbolem z suszarką nie powinny być suszone w suszarce.
C UWAGA
· Delikatne tkaniny haftowane, wełniane, jedwabne, delikatne i cenne tkaniny, rzeczy hermetyczne i tiulowe zasłony nie nadają się do suszenia maszynowego. 3 Przygotowanie prania do suszenia
· Pranie po praniu może się ze sobą zaplątać. Oddziel rzeczy do prania przed włożeniem ich do suszarki.
· Wysuszyć odzież z metalowymi akcesoriami, takimi jak zamki błyskawiczne, na lewą stronę.
· Zapiąć zamki błyskawiczne, haczyki i sprzączki oraz listwy guzików. 4 Co należy zrobić, aby oszczędzać energię
· Podczas prania wiruj pranie z najwiksz moliwoci prdkoci. W ten sposób skraca się czas suszenia i zmniejsza się zużycie energii.
· Posortuj bieliznę w zależności od rodzaju i grubości. Susz razem ten sam rodzaj prania. Dla example cienkie ręczniki kuchenne i obrusy wysychają szybciej niż grube ręczniki łazienkowe.
· Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika, aby wybrać program.
· Nie otwieraj drzwiczek pralki podczas suszenia, jeli nie jest to konieczne. Jeśli musisz otworzyć drzwiczki, nie zostawiaj ich otwartych przez długi czas.
· Nie dodawaj mokrego prania podczas pracy suszarki

· W przypadku modeli ze skraplaczem: regularnie czyci skraplacz raz w miesiacu lub po kadych 30 operacjach..
· Okresowo czyść filtr. Przeczytaj Konserwację i czyszczenie filtrów, aby uzyskać szczegółowe informacje.
· W przypadku modeli z zespołem spalinowym: przestrzegać instrukcji podłączenia spalin i wyczyścić komin.
· Podczas procesu suszenia dobrze przewietrz pomieszczenie, w którym pracuje suszarka bębnowa. 5 Prawidłowa nośność
Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Tabeli wyboru programów i zużycia”. Nie ładuj więcej niż wartości pojemności podane w tabeli.

Następujące wagi są podane jako exampim.

Pralnia

Przybliżona waga (g)*

Pralnia

Przybliżona waga (g)*

Poszewki na kołdry bawełniane (podwójne)

1500

Poszewki na kołdry bawełniane (pojedyncze)

1000

Pościel (podwójna)

500

Pościel (pojedyncza)

350

Duże obrusy

700

Małe obrusy

250

Serwetki do herbaty 100

Ręczniki kąpielowe 700 Ręczniki do rąk 350

Bluzki

150

Koszule bawełniane 300

Koszulki

250

Sukienki bawełniane

500

Suknie

350

Dżinsy

700

Chusteczki do nosa (10 sztuk)

100

T-Shirty

125

*Suche pranie przed praniem.

10

Suszarka / Instrukcja obsługi

5 Obsługa produktu
5. 1 Panel sterowania 1

1. Przycisk Wł. /Wył. /Wybór programu 2. Przycisk Start/Pauza
5. 2 Symbole

432
3. Przycisk opóźnienia czasowego 4. Przycisk poziomu ostrzeżenia dźwiękowego

Zbiornik pełny

Czyszczenie filtra

Szuflada filtra / Wymiennik ciepła

Blokada wyciszenia przed dziećmi

Zwiększanie głośności Ekspresowe Delikatesy 14′

Koszulki

Sportowe Odświeżanie Bawełny

Mieszać

czyszczenie

Wyłącznik/zapobieganie włączania/wyłączania Opóźnienie/Suszenie Do szafy Do prasowania

bigowanie

Kończąc w

Suchy

Dżinsy BabyProtect Extra dry Szafka dry plus

Rozpocznij pauzę anuluj

Suszarka do tkanin syntetycznych / Express

CzasSuszenia

30 '

Pościel/Kołdra

Bawełna Eko

wyrazić

Poziom wysuszenia+

Suchość Higiena Koszula 30′ Orzeźwienie Niskie

Poziom ++ (BabyProtect+)

temperatura

wybierać

Codzienny poziom suchości odświeżającej wełny

5. 3 Przygotowanie suszarki · Podłącz suszarnię. · Otwórz drzwiczki. · Włóż pranie do suszarki
bez ich zacinania. · Pchnij i zamknij drzwiczki.
OSTRZEŻENIE!
Upewnij się, że pranie nie jest przytrzaśnięte do drzwiczek.

Wybierz żądany program za pomocą pokrętła Wł. /Wyboru programu, urządzenie włączy się.
C UWAGA
· Wybór programu za pomocą przycisku Wł. /Wybór programu nie oznacza, że ​​program został uruchomiony. Naciśnij przycisk Start/Czuwanie, aby uruchomić program.

Suszarka / Instrukcja obsługi

11

Udźwig (kg) Wirowanie
prędkość w pralce
(obr/min) Czas suszenia (minuty)

5. 4 Tabela wyboru programu i zużycia
EN

Programy

Opis programu

Możesz w nim wysuszyć pranie bawełniane do prasowania

Bawełna Suche do prasowania

program, aby je lekko damp dla ulatwienia

10

1000

125

prasowania. (Koszula, T-shirt, obrus itp. )

Możesz w nim wysuszyć całe pranie bawełniane

Bawełna Eko

program. (T-shirt, spodnie, piżama, ubranka dla niemowląt, bielizna, pościel itp. ) Możesz włożyć pranie

10

1000

165

szafa bez prasowania.

Możesz użyć tego programu do dodatkowego wysuszenia w

Bawełna Szafka Suche grube rzeczy, takie jak spodnie, dres. Możesz włożyć

10

1000

175

Twoje pranie w szafie bez prasowania.

Możesz w nim suszyć grubą bawełnianą bieliznę

Program Bawełna Extra Dry, taki jak ręczniki, szlafrok itp. Można 10

1000

185

włóż pranie do szafy bez prasowania.

Możesz wysuszyć syntetyczne pranie do prasowania

Syntetyki do prasowania w tym programie, aby je lekko wysuszyćamp dla

5

800

55

łatwość prasowania. )

Możesz w nim wysuszyć całe swoje syntetyczne pranie

Program Szafka Syntetyczna. (Koszula, T-shirt, bielizna, obrus,

Suchy

itp. ) Możesz umieścić pranie w szafie

5

800

65

bez prasowania.

Sport

W tym programie możesz suszyć ubrania sportowe odpowiednie do suszenia w suszarce bębnowej.

4

1000

92

Po prostu zapewnia wietrzenie przez 10 minut bez żadnych

Odświeżyć

gorące powietrze. Można przewietrzyć pranie bawełniane i lniane, które były przechowywane przez dłuższy czas, i wyeliminować

-

-

-

zapach w nich.

Możesz wybierać spośród programów czasowych między

10 i 30 i 60 minut do osiągnięcia pożądanego

Programy czasowe poziomu suszenia w niskiej temperaturze. W tym programie

-

-

-

praca suszarki trwa ustawiony czas

niezależnie od suchości prania.

Ochrona dziecka

Program do odzieży dziecięcej z atestem do suszenia na etykiecie.

3

1000

75

Dżinsy

W tym programie możesz suszyć jeansowe spodnie, spódnice, koszule lub kurtki.

4

1200

90

Delikatna pielęgnacja

Bardziej wrażliwie wysusza koszule, powoduje mniej zagnieceń i łatwiejsze prasowanie.

1, 5

1200

40

Ekspresowy superkrótki

Delikatniej suszy koszule i dzięki temu powoduje mniej zagnieceń, co ułatwia prasowanie.

0, 5

1200

14

12

Suszarka / Instrukcja obsługi

Wartości zużycia energii

Programy

Pojemność (kg)

Prędkość wirowania w pralce
(Rpm)

Przybliżona kwota
pozostała wilgotność

Zużycie energii
wartość kWh

Bawełna Eko *

10

1000

60%

5, 73

Bawełna Suche do prasowania

10

1000

60%

4, 70

Syntetyki suche do szafy

5

800

40%

2, 10

„Program Bawełna Eco” używany przy pełnym i częściowym załadowaniu to standardowy program suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i karcie, że ten program jest odpowiedni do suszenia normalnej mokrej bielizny bawełnianej i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycie energii dla bawełny.

C

„Jeśli regularnie suszysz bawełnę o maksymalnej masie 10 kg, sugerujemy podłączenie węża spustowego, aby zapobiec zatrzymaniu suszarki w połowie cyklu w celu opróżnienia zbiornika” (patrz rozdział „Podłączenie do odpływu”)

*: Standardowy program etykiety energetycznej (EN 61121:2012) Wszystkie wartości na wykresie są identyfikowane zgodnie z normą EN 61121:2012. Wartości zużycia mogą różnić się od wartości w tabeli w zależności od rodzaju prania, prędkości wyżymania, warunków otoczenia i objętościtage poziomy.

5. 5 Funkcje pomocnicze Ostrzeżenie dźwiękowe Suszarka wydaje dźwiękowe ostrzeżenie po zakończeniu programu. Jeśli nie chcesz, aby wydawał ostrzeżenie dźwiękowe, naciśnij przycisk „Brzęczyk”. Po naciśnięciu przycisku brzęczyka zaświeci się kontrolka i po zakończeniu programu nie będzie słychać żadnego ostrzeżenia dźwiękowego.
C UWAGA
· Funkcję tę można wybrać przed lub
po uruchomieniu programu.
Opóźnienie czasowe Jeśli chcesz wysuszyć ubrania później, dzięki funkcji opóźnienia czasowego możesz opóźnić uruchomienie programu do 3 godzin, 6 godzin lub 9 godzin. Otwórz drzwiczki i włóż pranie. Wybierz program suszenia. Naciśnij przycisk opóźnienia, aby ustawić żądany czas opóźnienia. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku zwłoki czasowej wybierane jest 3-godzinne opóźnienie i zapala się odpowiedni wskaźnik. Po ponownym naciśnięciu tego samego przycisku, 6 godzin; a ponowne naciśnięcie spowoduje wybranie 9-godzinnego opóźnienia.

Jeśli ponownie naciśniesz przycisk opóźnienia czasowego, opóźniony start zostanie anulowany. Po wybraniu opóźnionego startu, naciśnij przycisk „Start/Pauza”, aby rozpocząć opóźniony start dla wybranego programu.
C UWAGA
· Dodatkowe pranie można wkładać/wyjmować w czasie opóźnionego startu. Po zakończeniu odliczania czasu opóźnienia symbol ostrzegawczy znika i rozpoczyna się proces suszenia.
Zmiana czasu opóźnienia Jeśli chcesz zmienić czas podczas odliczania, przekręć pokrętło włączania/wyłączania/wyboru programu, aby anulować program. Wybierz żądany program i powtórz proces opóźnionego startu. Anulowanie funkcji opóźnionego startu Jeśli chcesz anulować odliczanie opóźnionego startu i od razu rozpocząć program, obróć pokrętło wł. /wył. /wyboru programu, aby anulować program. Wybierz żądany program i naciśnij „Start/Pauza”.

Suszarka / Instrukcja obsługi

13

5. 6 Wskaźniki ostrzegawcze
C UWAGA
· Wskaźniki ostrzegawcze mogą się różnić w zależności od modelu suszarki.
Czyszczenie filtra Po zakończeniu programu włącza się wskaźnik ostrzegawczy czyszczenia filtra. Zbiornik na wodę Jeśli zbiornik na wodę napełni się podczas trwania programu, wskaźnik ostrzegawczy zacznie migać, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. W takim przypadku opróżnij zbiornik na wodę i uruchom program, naciskając przycisk Start/Czuwanie. Wskaźnik ostrzegawczy zgaśnie i program zostanie wznowiony. Czyszczenie szuflady filtra/wymiennika ciepła Po zakończeniu programu może zaświecić się symbol czyszczenia wymiennika ciepła lub szuflady filtra.
5. 7 Uruchamianie programu Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby uruchomić program. Zaświeci się wskaźnik suszenia, wskazując, że program się rozpoczął. 8 Blokada rodzicielska Suszarka jest wyposażona w blokadę dostępu dzieci, która zapobiega przerwaniu przebiegu programu w przypadku naciśnięcia przycisków podczas trwania programu. Gdy blokada rodzicielska jest aktywna, wszystkie przyciski na panelu z wyjątkiem pokrętła Wł. /Wyboru programu są nieaktywne. Naciśnij jednocześnie przyciski End Time i Buzzer dla 3 przycisków, aby aktywować blokadę dziecięcą. Blokada rodzicielska musi być dezaktywowana, aby móc uruchomić nowy program po zakończeniu bieżącego programu lub aby móc ingerować w program. Aby wyłączyć blokadę dziecięcą, przytrzymaj te same przyciski przez 3 sekundy.

C UWAGA
· Gdy blokada rodzicielska jest włączona, na ekranie włącza się wskaźnik ostrzegawczy blokady rodzicielskiej.
· Blokada rodzicielska dezaktywuje si, gdy suszarka zostanie wylczona i wlczona pokrtlem Wl. /Wyl. /Anuluj.
Gdy blokada przed dziećmi jest aktywna: Gdy suszarka pracuje lub jest w stanie czuwania, symbole wskaźników nie zmieniają się po zmianie położenia pokrętła wyboru programu.
C UWAGA
· Gdy suszarka pracuje i blokada przed dziemi jest aktywna, po obróceniu pokrtla wyboru programu dwik emituje dwa razy. Jeśli blokada przed dziećmi zostanie wyłączona bez przywrócenia pokrętła wyboru programu do poprzedniego położenia, program zostanie zakończony z powodu zmiany położenia pokrętła wyboru programu. 9 Zmiana programu po jego uruchomieniu Po ​​uruchomieniu suszarki można zmienić program wybrany do suszenia prania na inny program
· Np. wybierz program Extra Dry, obracajc pokrtlo Wl. /Wyboru programu, aby wybra Extra Dry zamiast Iron Dry.
· Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby uruchomić program.
Dodawanie i wyjmowanie ubrań w trybie czuwania Jeśli chcesz dodać ubrania do/z suszarki po uruchomieniu programu suszenia:
· Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby przełączyć suszarkę w stan czuwania. Operacja suszenia zostaje zatrzymana.
· Otwórz drzwiczki w stanie spoczynku i zamknij drzwi po wyjciu lub dodaniu prania.

14

Suszarka / Instrukcja obsługi

C UWAGA
· Dodanie prania po rozpoczęciu operacji suszenia może spowodować, że wysuszone pranie wewnątrz pralki zmiesza się z mokrym praniem i pozostawi pranie damp pod koniec operacji.
· Dodawanie lub wyjmowanie prania podczas suszenia moe by powtarzane tyle razy, ile zechce. Jednak ta operacja stale przerywa operację suszenia, a tym samym wydłuża czas trwania programu i zużycie energii. Dlatego zaleca się dodanie prania przed rozpoczęciem programu.
· Jeli nowy program zostanie wybrany przez obrócenie pokrtla wyboru programu, gdy suszarka jest w stanie spoczynku, trwajcy program zostanie zakoczony. 11 Zakończenie programu Po zakończeniu programu zaświecą się diody LED ostatniego ostrzeżenia/przeciwzmarszczkowego i czyszczenia filtra światłowodowego na wskaźniku śledzenia programu. Drzwiczki załadunkowe mogą zostać otwarte, a suszarka jest gotowa do kolejnego uruchomienia. Ustaw pokrętło wł. /wyboru programu w pozycji
Pozycja On/Off do wyłączenia suszarki.
C UWAGA
· Jeli pranie nie zostanie wyjte po zakoczeniu programu, funkcja zapobiegania zagnieceniom zostanie aktywowana na 2 godziny, aby zapobiec zagnieceniu si prania w pralce. Program przewraca pranie w 10-minutowych odstępach, aby zapobiec ich gnieceniu się.

OSTRZEŻENIE!
· Nie dotykaj wewntrznej powierzchni bębna podczas dodawania lub zdejmowania odziey w trakcie trwania programu. Powierzchnia bębna jest gorąca. 10 Anulowanie programu Jeśli chcesz anulować program i zakończyć operację suszenia z jakiegokolwiek powodu po uruchomieniu suszarki, przekręć pokrętło Wł. /Anuluj, program zostanie anulowany.
OSTRZEŻENIE!
· Wnętrze suszarki będzie bardzo gorące, gdy anulujesz program w trakcie pracy suszarki, więc uruchom program odświeżania, aby pozwolić jej ostygnąć.

Suszarka / Instrukcja obsługi

15

6 Konserwacja i czyszczenie
Żywotność produktu wydłuża się, a często napotykane problemy zmniejszają się, jeśli jest czyszczony w regularnych odstępach czasu.
OSTRZEŻENIE!
· Proszę odłączyć produkt przed wykonaniem instrukcji konserwacji i czyszczenia. (np. panel sterowania, korpus itp. )
6. 1 Filtr kłaczków / Wewnętrzna powierzchnia drzwiczek Włókna i włókna uwalniane z prania do powietrza podczas cyklu suszenia są gromadzone w filtrze kłaczków.
OSTRZEŻENIE!
· Zawsze czyścić filtr kłaczków i wewnętrzne powierzchnie drzwiczek po każdym procesie suszenia.
C UWAGA
· Obudowę filtra kłaczków można czyścić odkurzaczem.
Aby wyczyścić filtr kłaczków:
· Otwórz drzwiczki.
· Wyjmij filtr kłaczków, pociągając go do góry i otwórz filtr kłaczków.
· Czyść kłaczki, włókna i nitki bawełniane ręcznie lub miękką szmatką.
· Zamknij filtr kłaczków i umieść go z powrotem w obudowie.

Na porach filtra może nawarstwiać się warstwa, która może powodować zatykanie filtra po dłuższym korzystaniu z suszarki. Umyj filtr kłaczków ciepłą wodą, aby usunąć warstwę, która gromadzi się na powierzchni filtra kłaczków. Całkowicie osusz filtr kłaczków przed ponownym zainstalowaniem.
· Oczyść całą wewnętrzną powierzchnię drzwi załadunkowych i uszczelkę drzwi załadunkowych miękką damp płótno.
6. 2 Czyszczenie czujników Jest dampczujniki w suszarce, które wykrywają, czy pranie jest suche, czy nie. Aby wyczyścić czujniki:
· Otwórz drzwiczki suszarki. · Pozwól urządzeniu ostygnąć, jeśli jest
nadal gorące z powodu procesu suszenia. · Wytrzyj metalowe powierzchnie czujnika
miękką szmatką, dampzalać octem i wysuszyć.
C UWAGA
· Czyścić metalowe powierzchnie czujników 4 razy w roku.
· Nie używaj metalowych narzędzi do czyszczenia metalowych powierzchni czujników.
OSTRZEŻENIE!
· Nigdy nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników, środków czyszczących lub podobnych substancji ze względu na ryzyko pożaru i wybuchu!

16

Suszarka / Instrukcja obsługi

6. 3 Opróżnianie zbiornika wody DampPranie jest usuwane i skraplane podczas procesu suszenia, a powstająca woda gromadzi się w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

OSTRZEŻENIE!

· Skondensowana woda nie nadaje się do picia!

· Nigdy nie wyjmuj zbiornika na wod podczas trwania programu!

Jeśli zapomnisz opróżnić zbiornik na wodę, urządzenie zatrzyma się podczas kolejnych cykli suszenia, gdy zbiornik na wodę będzie pełny i zacznie migać symbol ostrzegawczy zbiornika na wodę. W takim przypadku opróżnij zbiornik na wodę i naciśnij przycisk Start/Pauza, aby wznowić cykl suszenia. Aby opróżnić zbiornik na wodę:

1.

Wyjmij zbiornik na wodę z szuflady

lub pojemnik ostrożnie.

o wyczyścić skraplacz: ·

Jeśli proces suszenia został przeprowadzony, otwórz drzwi urządzenia i poczekaj, aż ostygnie

· Odblokuj 2 zamki kondensatora po otwarciu płyty stopki

· Wyciągnij skraplacz.

Wyczyść skraplacz, nakładając wodę pod ciśnieniem za pomocą armatury prysznicowej i poczekaj, aż woda spłynie.

2.

Spuść wodę ze zbiornika.

Umieścić skraplacz w jego obudowie. Zamocuj 2 zamki i upewnij się, że są dobrze osadzone.

· Jeśli w lejku zbiornika na wodę nagromadziły się kłaczki, należy go wyczyścić pod bieżącą wodą.
· Umieść zbiornik na wodę na swoim miejscu.
C UWAGA
· Jeśli jako opcja jest używane bezpośrednie spuszczanie wody, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika na wodę. 4 Dla skraplacza;
C UWAGA
· Skraplacz należy czyścić po każdych 30 cyklach suszenia lub raz w miesiącu.

Zamknij osłonę płyty progowej.

Suszarka / Instrukcja obsługi

17

7 Rozwiązywanie problemów
Operacja suszenia trwa zbyt długo.
Pory filtra włóknistego mogą być zatkane. >>> Umyj filtr ciepłą wodą. Szuflada filtra może być zatkana. >>> Wyczyść gąbkę i tkaninę filtracyjną (jeśli jest) w szufladzie filtra. (dla produktów z pompą ciepła) Skraplacz może być zablokowany. >>> Umyj skraplacz. (dla produktów ze skraplaczem) Kratki wentylacyjne z przodu urządzenia mogą być zamknięte. >>> Usuń wszelkie przedmioty przed kratkami wentylacyjnymi, które blokują powietrze. Wentylacja może być niewystarczająca, ponieważ obszar, w którym zainstalowana jest maszyna, jest zbyt mały. >>> Otwórz drzwi lub okna, aby zapobiec bardzo wysokiemu wzrostowi temperatury w pomieszczeniu. Na czujnikach wilgotności lub temperatury mogła nagromadzić się warstwa wapna. >>> Wyczyść czujniki wilgotności lub temperatury. Być może załadowano nadmierną ilość prania. >>> Nie obciążaj nadmiernie suszarki. Pralnia mogła nie zostać odpowiednio wyciśnięta. >>> Wykonaj pranie z większą prędkością na pralce.
Ubrania wychodzą damp po wyschnięciu.
Mógł zostać użyty program nieodpowiedni do danego rodzaju prania. >>> Sprawdź etykiety konserwacyjne na ubraniach i wybierz program odpowiedni do rodzaju ubrań lub użyj programów czasowych jako dodatkowych. Pory filtra włóknistego mogą być zatkane. Kondensator może być zablokowany. (dla produktów ze skraplaczem) Szuflada filtra może być zatkana. (W przypadku produktów z pompą ciepła) Być może załadowano nadmierną ilość prania. >>> Wykonać wyciskanie pralki z większą prędkością.
Suszarka nie włącza się lub nie można uruchomić programu. Suszarka nie działa po skonfigurowaniu.
Wtyczka zasilania może być odłączona. >>> Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony. Drzwiczki mogą być otwarte. >>> Upewnij się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte. Program może nie być ustawiony lub przycisk Start/Standby może nie zostać naciśnięty. >>> Sprawdź, czy program jest ustawiony i nie znajduje się w pozycji gotowości. Może być aktywowana blokada dziecięca. >>> Wyłącz blokadę dziecięcą.
Program zakończył się przedwcześnie bez powodu.
Drzwiczki mogą nie być całkowicie zamknięte. Może być moctagmi. >>> Naciśnij przycisk Start/Stand-by, aby uruchomić program. Zbiornik na wodę może być pełny. >>> Opróżnij zbiornik na wodę.
Ubrania skurczyły się, stwardniały lub zepsuły. >>> Sprawdź metki konserwacyjne na ubraniach i wybierz program odpowiedni dla odzieży.
Oświetlenie wewnątrz suszarki nie włącza się. (Dla modeli z alamp)
Suszarka może nie być włączona przyciskiem Wł. lub program może nie zostać wybrany dla pralek bez przycisku Wł. >>> Upewnij się, że suszarka jest włączona. Lamp może działać nieprawidłowo. >>> Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, aby wymienić lamp.
Symbol ostrzegawczy/dioda LED czyszczenia filtra świeci/miga.

Filtr włóknisty może nie być wyczyszczony. >>> Wyczyść filtr. Szczelina filtra może być zatkana kłaczkami. >>> Wyczyść gniazdo filtra. Mogła nagromadzić się warstwa kłaczków, która zatyka pory filtra kłaczków.
Woda kapie z drzwiczek.
Włókna mogły zebrać się po wewnętrznej stronie drzwi załadunkowych i uszczelce drzwi załadunkowych. >>> Oczyść wewnętrzne powierzchnie drzwiczek i powierzchnie uszczelek drzwi.
Drzwiczki otwierają się same. >>> Popchnij drzwiczki, aż usłyszysz dźwięk zamykania.
Symbol / dioda ostrzegawcza zbiornika wody świeci/miga.
Zbiornik na wodę może być pełny. Wąż odprowadzający wodę mógł się załamać. >>> Jeśli pralka jest bezpośrednio podłączona do odpływu wody, sprawdź wąż odprowadzający wodę.
Miga symbol pary (dla produktów z funkcją pary)
Zbiornik pary może być pusty => Napełnij zbiornik pary wodą destylowaną lub skondensowaną.
Programy parowe nie uruchamiają się (dla produktów z funkcją parową)
Zbiornik pary może być pusty, ikona ostrzegawcza zbiornika pary może zaświecić się na ekranie => Napełnij zbiornik pary, aż ikona pary zgaśnie.
Zmarszczki nie są usuwane za pomocą programu do usuwania zmarszczek. (Dla produktów z funkcją pary)
Być może włożono nadmierną ilość prania => Włóż określoną ilość prania. Czas aplikacji pary można wybrać na niskim poziomie => Wybierz program z dużą ilością pary. Po zakończeniu programu pranie mogło pozostawać w pralce przez dłuższy czas => Wyjmij pranie zaraz po zakończeniu programu i wywieś je.
Zapach prania nie został zmniejszony dzięki programowi usuwania zapachów. (dla produktów z programem usuwania zapachów)
Być może włożono nadmierną ilość prania => Włóż określoną ilość prania.
OSTRZEŻENIE!
· Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu instrukcji zawartych w tej części, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
C UWAGA
· W przypadku wystąpienia problemu z jakąkolwiek częścią urządzenia, można poprosić o wymianę, kontaktując się z autoryzowanym serwisem, podając numer modelu urządzenia.
· Użytkowanie urządzenia z nieoryginalnymi częściami może spowodować jego awarię.
· Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za awarie wynikające z użycia nieoryginalnych części.

18

Suszarka / Instrukcja obsługi

8 Podłączenie elektryczne
Upewnij się, że masz gniazdko z uziemieniem o wartości 13 amps (minimum).
8. 1 Uwaga! Po zainstalowaniu gniazdo musi być dostępne po instalacji lub należy użyć oddzielnego przełącznika (który może rozłączyć dwa bieguny) w instalacji. Sprawdź, czy jest odpowiedni. W celu trwałego połączenia należy użyć wyłącznika głównego z odstępem między stykami co najmniej 3 mm i wartością znamionową co najmniej 13 A. 2 Wymagania elektryczne Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, żetage, a częstotliwość podana na tabliczce znamionowej odpowiada Twojemu zasilaniu energią elektryczną. Zalecamy podłączenie tego urządzenia do zasilania przez odpowiednie gniazdko z wyłącznikiem i bezpiecznikiem w łatwo dostępnym miejscu. Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu lub będzie wymagał wymiany w dowolnym momencie, należy go wymienić na specjalny przewód zasilający, który można nabyć wyłącznie u autoryzowanego agenta serwisowego.
OSTRZEŻENIE!
To urządzenie musi być uziemione Jeśli zamontowana formowana wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy ją odciąć i założyć odpowiednią wtyczkę. Formowana wtyczka tego urządzenia zawiera bezpiecznik 13A. W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika należy użyć bezpiecznika BS1362 o tej samej wartości, zatwierdzonego przez ASTA. Nie zapomnij założyć osłony bezpiecznika. W przypadku zgubienia osłony bezpiecznika nie wolno używać wtyczki, dopóki nie zostanie zamontowana nowa osłona bezpiecznika. Kolor nowej osłony bezpiecznika musi być taki sam jak kolor widoczny na czole wtyczki. Osłony bezpieczników są dostępne w każdym dobrym sklepie elektrycznym. Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilający powinien wymienić producent, jego serwis lub podobnie wykwalifikowana osoba. Montaż pod blatem Urządzenie można zainstalować pod blatem.

OSTRZEŻENIE!
Nie używaj bez zamontowanej górnej pokrywy. Ryzyko zranienia.
WAŻNE!
8. 3 Wkładanie innej wtyczki Ponieważ kolory przewodów w przewodzie zasilającym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorom oznaczeń identyfikujących zaciski na wtyczce, wykonaj następujące czynności: 1 Podłącz zielono-żółty lub zielony (uziemiający) przewód do zacisk we wtyczce oznaczony „E” lub z symbolem lub kolorem zielono-żółtym lub zielonym. 2 Podłącz niebieski (neutralny) przewód do zacisku we wtyczce oznaczonego „N” lub kolorem czarnym. 3 Podłącz brązowy (pod napięciem) przewód do zacisku we wtyczce oznaczonego „L” lub koloru czerwonego. W przypadku alternatywnych wtyczek należy zamontować bezpiecznik 13A we wtyczce lub adapterze albo w głównej skrzynce bezpieczników. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Zielony i żółty lub zielony

N
Niebieski lub czarny

L Brązowy lub czerwony

8. 4 Pralka/suszarka Nie ustawiać pralki na suszarce. Spowodowałoby to uszkodzenie obu urządzeń, a gwarancje wygasłyby. Niebezpieczne jest również ustawianie urządzenia na drugim bez użycia odpowiedniego i zatwierdzonego zestawu do układania otrzymanego od producenta urządzeń. · Wymagany jest specjalny zestaw do sztaplowania jako wyposażenie dodatkowe, prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Suszarka / Instrukcja obsługi

19

KARTA PRODUKTU Zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 392/2012

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Nazwa modelu Udźwig znamionowy (kg)
Rodzaj suszarki bębnowej
Klasa efektywności energetycznej (1) Roczne zużycie energii (kWh) (2)
Rodzaj kontroli
Zużycie energii w standardowym programie do bawełny przy pełnym załadowaniu (kWh) Zużycie energii w standardowym programie do bawełny przy częściowym załadowaniu (kWh) Zużycie energii w trybie wyłączenia dla standardowego programu do bawełny przy pełnym załadunku, PO (W)

Skraplacz wentylowany
Automatyczne Nieautomatyczne

Beko DTGC10000W – 7187842310 DTLC100051W – 7187842360
10. 0 -
B
670, 6
5, 73 2, 99
0, 50

Pobór mocy w trybie czuwania dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym wsadzie, PL (W)

1, 00

Czas trwania trybu czuwania (min)

30

Standardowy program do bawełny (3)

Czas programu standardowego programu do bawełny przy pełnym załadowaniu, Tdry (min)

165

Czas trwania programu standardowego programu dla bawełny przy częściowym załadowaniu, Tdry1/2 (min)

85

Ważony czas programu standardowego programu dla bawełny przy pełnym i częściowym załadowaniu (T t)

119

Klasa wydajności kondensacji (4)

B

Średnia wydajność kondensacji standardowego programu do prania bawełny przy pełnym załadowaniu, C suche

81%

Średnia wydajność kondensacji standardowego programu do bawełny przy częściowym załadowaniu, Cdry1/2

81%

Ważona wydajność kondensacji standardowego programu do prania bawełny przy pełnym i częściowym załadowaniu, Ct

81%

Poziom mocy akustycznej dla standardowego programu dla bawełny przy pełnym wsadzie (5)

66

Wbudowany

-

: Tak nie
(1) Skala od A+++ (najwydajniejsza) do D (najniższa) (2) Zużycie energii na podstawie 160 cykli suszenia standardowego programu prania bawełny przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycia w trybach niskiego poboru mocy. Rzeczywiste zużycie energii na cykl będzie zależeć od sposobu użytkowania urządzenia. (3) „Program suszenia do szafy bawełnianej” stosowany przy pełnym i częściowym załadowaniu to standardowy program suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i karcie, że ten program jest odpowiedni do suszenia zwykłego mokrego prania bawełnianego i że jest najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii dla bawełny
(4) Skala od G (najmniej wydajna) do A (najbardziej wydajna)
(5) Średnia ważona wartość — LWA wyrażona w dB(A) re 1 pW

20

Suszarka / Instrukcja obsługi

STANDARDOWE WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA BEKO UK I IRLANDIA
Twój nowy produkt Beko jest objęty gwarancją dotyczącą wadliwych materiałów, wadliwych komponentów lub wad produkcyjnych.
Gwarancja standardowa rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu produktu i trwa przez okres dwunastu (12) miesięcy, chyba że Beko plc („Producent”) wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie gwarancji na produkt.
W przypadku zakupu lodówko-zamrażarki w stylu amerykańskim standardowa gwarancja rozpoczyna się od daty pierwotnego zakupu produktu i obowiązuje przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy, chyba że Beko plc („Producent”) wyrazi zgodę na przedłużenie gwarancji za produkt na piśmie.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gwarancji na swój produkt (w tym, jak długo jest ona ważna), skontaktuj się ze sprzedawcą lub naszym centrum kontaktowym pod numerem 0333 207 9710 (Wielka Brytania i Irlandia Północna) lub 01 862 3411 (Republika Irlandii)
Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie zmniejsza ani nie wpływa na Twoje prawa ustawowe w związku z produktem. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie Twoich ustawowych praw jako konsumenta. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych praw, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. W pewnych okolicznościach możliwe jest, że Twoje prawa ustawowe mogą oferować dodatkowy lub wyższy poziom ochrony niż ten oferowany zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
Co obejmuje ta gwarancja?
· Naprawy produktu wymagane w wyniku wadliwych materiałów, wadliwych komponentów lub wad produkcyjnych. · Funkcjonalne części zamienne do naprawy produktu. · Koszt wykonania naprawy przez Inżyniera Zatwierdzonego przez Beko.
Czego nie obejmuje?
· Uszkodzenia podczas transportu i dostawy. · Części obudowy lub wyglądu, w tym między innymi pokrętła sterujące, klapki i uchwyty. · Akcesoria i/lub materiały eksploatacyjne, w tym między innymi tacki na lód, skrobaki, koszyki na sztućce, filtry i światło
żarówki. · Naprawy konieczne jako bezpośredni lub pośredni skutek:
– Przypadkowe uszkodzenie, niewłaściwe użycie lub nadużycie produktu. – Próba naprawy produktu przez osobę inną niż Zatwierdzony Inżynier Beko („Inżynier”). – Instalacja lub użytkowanie produktu w przypadku, gdy taka instalacja lub użytkowanie nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym
gwarancji lub Instrukcji obsługi. · Naprawy produktu eksploatowanego w dowolnym momencie w komercyjnych lub niemieszkalnych pomieszczeniach domowych (chyba że posiadamy
wcześniej uzgodniono środowisko instalacyjne).
Niniejsza gwarancja jest ograniczona do kosztów naprawy produktu. W zakresie dozwolonym przez prawo Producent nie akceptuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowym działaniem jakiegokolwiek produktu zgodnie z oczekiwanymi standardami. Taka strata finansowa obejmuje między innymi stratę wynikającą z:
· Czas wolny od pracy. · Uszkodzona żywność, odzież lub inne przedmioty. · Posiłki spożywane w restauracjach lub na wynos. · Ogólne odszkodowanie za niedogodności.
Ważne uwagi
1. Twój produkt został zaprojektowany i zbudowany wyłącznie do użytku domowego. 2. Gwarancja zostanie automatycznie unieważniona, jeśli produkt zostanie zainstalowany lub jest używany w celach komercyjnych lub niemieszkalnych
domowe pomieszczenia gospodarstwa domowego, chyba że wcześniej uzgodniliśmy warunki instalacji. 3. Produkt musi być prawidłowo zainstalowany, zlokalizowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Broszura z instrukcjami użytkownika dołączona do produktu. 4. Profesjonalna instalacja przez wykwalifikowanego instalatora elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego jest zalecana dla wszystkich prań
Maszyny, zmywarki i kuchenki elektryczne (nieprawidłowa instalacja może skutkować koniecznością pokrycia kosztów naprawy produktu). 5. Kuchenki gazowe muszą być profesjonalnie zainstalowane przez zarejestrowanego instalatora gazu Gas Safe (lub Gas Networks Ireland w Republice Irlandii). 6. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 7. Niniejsza gwarancja obowiązuje od początkowej daty zakupu nowego produktu od autoryzowanego sprzedawcy i traci ważność w przypadku odsprzedaży produktu. 8. Niniejsza gwarancja nie dotyczy sprzedaży stopniowanej (gdzie produkt jest kupowany jako „drugi”).

Suszarka / Instrukcja obsługi

21

9. Posiadanie kopii niniejszych warunków nie musi oznaczać, że produkt jest objęty niniejszą gwarancją. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Call Center pod podanym powyżej numerem.
10. Producent zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia gwarancji w przypadku, gdy jego pracownicy lub przedstawiciele w trakcie wykonywania swoich obowiązków zostaną narażeni na nadużycia fizyczne lub słowne.
11. Opcjonalne dodatki, jeśli są dostępne (np. wysuwane nóżki) są dostarczane wyłącznie za opłatą.
Czy Beko oferuje zamienniki?
Jest to gwarancja tylko na naprawę. Czasami Producent może według własnego uznania wymienić produkt na nowy zamiast naprawy. W przypadku, gdy oferowany jest zamiennik, będzie to zwykle identyczny model, ale gdy nie jest to możliwe, dostarczony zostanie model o podobnej specyfikacji. Producent pokryje koszty i zorganizuje dostawę nowego produktu oraz zwrot starego. Wszelkie koszty związane z odłączeniem wadliwego produktu i zainstalowaniem produktu zastępczego nie będą ponoszone przez Producenta, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie. Oryginalna gwarancja będzie nadal miała zastosowanie do produktu zastępczego; nowy produkt nie będzie objęty nową gwarancją.
Kiedy odbędzie się naprawa?
Nasi inżynierowie pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 9. 00:5. 00 do XNUMX:XNUMX. Wizyty poza tymi godzinami mogą być możliwe według wyłącznego uznania Producenta, ale nie można tego zagwarantować. Chociaż nasi Inżynierowie dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności i spełnić prośby o określone spotkania, nie można tego zagwarantować. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości przeprowadzenia naprawy z powodu niemożności ustalenia dogodnego terminu.
Czy za naprawy będą pobierane opłaty?
Twoim obowiązkiem jest dostarczenie Inżynierowi dowodu, że Twój produkt jest objęty niniejszą gwarancją, wraz z dowodem zakupu. Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia uzasadnionych kosztami każdego zgłoszenia serwisowego, jeżeli:
· Nie możesz przedstawić dowodu, że Twój produkt jest objęty tą gwarancją. · W przypadku, gdy wykonano wezwanie serwisu i inżynier stwierdzi, że produkt nie jest wadliwy. · Czy produkt nie został zainstalowany lub obsługiwany zgodnie z instrukcją obsługi. · Czy usterka została spowodowana przez coś innego niż wadliwe materiały, wadliwe komponenty lub wady produkcyjne. · W przypadku nieodebranych terminów.
Zapłata tych kosztów jest należna natychmiast po dostarczeniu przez Inżyniera faktury. Producent zastrzega sobie prawo do zakończenia gwarancji w przypadku nieuregulowania w terminie kosztów wezwania serwisowego.
Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu angielskiemu i sądowi angielskiemu, z wyjątkiem miejsca zamieszkania w innej części Wielkiej Brytanii, w którym to przypadku zastosowanie będzie miało prawo i sądy tej lokalizacji.
Jeśli mieszkasz w Republice Irlandii, niniejsza gwarancja będzie podlegać prawu irlandzkiemu, a jurysdykcję sprawować będą irlandzkie sądy.
Gwarancji tej udziela Beko plc. Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8Q.
Beko plc jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 02415578.

WARUNKI GWARANCJI NA URZĄDZENIA WBUDOWANE BEKO UK I IRLANDIA
Jeśli kupiłeś wbudowane lub zintegrowane urządzenie i zarejestrowałeś je w ciągu 90 dni od zakupu, wypełniając formularz rejestracyjny online, wówczas standardowa 12-miesięczna gwarancja zostanie przedłużona do 24 miesięcy, na tych samych warunkach, co wyszczególnione w naszym Standardowe warunki gwarancji.

22

Suszarka / Instrukcja obsługi

BEKO UK I IRLANDIA PROSMART INVERTER MOTOR WARUNKI GWARANCJI
Ta 10-letnia gwarancja dotyczy produktów Beko wyposażonych w silnik inwerterowy ProSmart.
Warunki gwarancji ProSmart Motor stanowią uzupełnienie naszych standardowych warunków gwarancji wyszczególnionych w poprzedniej sekcji.
Aby aktywować 10-letnią gwarancję, MUSISZ zarejestrować urządzenie w ciągu 90 dni od pierwotnej daty zakupu. Możesz zarejestrować się, najpierw odwiedzając Beko. uk/register i postępując zgodnie z instrukcjami online.
Urządzenia wolnostojące Beko objęte są standardowo 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę,
Urządzenia do zabudowy Beko objęte są standardowo 12-miesięczną gwarancją na części i robociznę. Po rejestracji urządzenia przedłuża się to do 24 miesięcy bezpłatnie. Po zarejestrowaniu urządzenia w celu uzyskania dodatkowej gwarancji, automatycznie aktywujesz 10-letnią gwarancję ProSmart Motor. Nie musisz się dwukrotnie rejestrować. (beko. uk/warunki-gwarancji).
Aby złożyć reklamację w stosunku do gwarancji na silnik falownika Beko ProSmart („Gwarancja”), wszystkie dane klienta i produktu muszą zostać zarejestrowane w Beko plc zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Ta dodatkowa 9-letnia (dla urządzeń wolnostojących) lub 8-letnia (dla urządzeń wbudowanych lub zintegrowanych) gwarancja obowiązuje dopiero po wygaśnięciu standardowej gwarancji producenta.
2. Dotyczy tylko silników ProSmart Inverter wybranych pralek, pralko-suszarek, suszarek bębnowych i zmywarek. Nie obejmuje kosztów robocizny ani żadnych innych składników produktu. Ponadto jest ważna tylko w przypadku jednej wymiany silnika ProSmart w ciągu dodatkowego 9-letniego (dla urządzeń wolnostojących) lub 8-letniego (dla urządzeń do zabudowy) okresu gwarancji. Aby aktywować gwarancję, MUSISZ zarejestrować swoje urządzenie w ciągu 90 dni od pierwotnej daty zakupu, odwiedzając stronę beko. uk/register. Klienci otrzymają pocztą elektroniczną lub pocztową unikalny kod referencyjny jako dowód ważności gwarancji, który należy podać w momencie składania reklamacji. Wszelkie naprawy/wymiany silnika ProSmart Inverter mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego Agenta Serwisowego Beko („Agent Serwisowy”). Prace związane z naprawą/wymianą silnika ProSmart Inverter nie są objęte niniejszą gwarancją i są obciążane bezpośrednio przez Agenta Serwisowego.
7. Wszelkie dodatkowe elementy zamontowane w produkcie w dowolnym momencie nie będą objęte niniejszą gwarancją i będą naliczane bezpośrednio przez Agenta Serwisowego. Gwarancja jest niezbywalna i nie podlega wymianie na gotówkę.
9. Nie ma alternatywnych lub dodatkowych ofert do niniejszej Gwarancji. Gwarancja nie obejmuje standardowej gwarancji producenta
11. Przedstawione powyżej warunki stanowią uzupełnienie standardowych warunków gwarancji na produkt. Prosimy o zapoznanie się z tymi Warunkami i zapoznanie się z nimi podczas zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.
12. Podane przez Ciebie informacje możemy wykorzystywać w celach marketingowych oraz do analizy Twoich preferencji zakupowych. Możemy przechowywać Twoje dane przez rozsądny okres do tych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i ogólnymi przepisami o ochronie danych (RODO). Możesz zdecydować się na tę usługę podczas procesu rejestracji. Dalsze szczegóły są dostępne na stronie http://www. uk/cookie-and-privacy.
13. Niniejszy Regulamin podlega prawu Anglii i Walii; producent: Beko plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, Watford WD18 8QU. Numer rejestracyjny firmy: 02415578.

Suszarka / Instrukcja obsługi

23

JAK UZYSKAĆ ​​SERWIS DLA TWOJEGO URZĄDZENIA
Prosimy o przechowywanie dowodu zakupu lub innego dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu; będziesz musiał mieć dostępną dokumentację, jeśli produkt będzie wymagał uwagi w ramach gwarancji.

Prosimy o poświęcenie kilku chwil na uzupełnienie poniższych informacji, ponieważ będą one potrzebne podczas dzwonienia do nas lub korzystania z naszych usług online. Dzwoniąc do nas, może być konieczne wprowadzenie numeru seryjnego na klawiaturze telefonu. Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę beko. uk/support/model-finder

· Numer modelu produktu jest wydrukowany w Instrukcji obsługi / Instrukcji obsługi · Model produktu i numer seryjny są wydrukowane na etykiecie znamionowej przymocowanej do urządzenia. · Sprzedawca detaliczny (zakup od) i data zakupu zostaną wydrukowane na potwierdzeniu zakupu lub innym dowodzie
zakup dokumentów
Samo zapisanie tych danych nie będzie liczone jako dowód zakupu. Do zgłoszenia serwisu gwarancyjnego wymagany jest ważny dowód zakupu.

Numer modelu

Numer seryjny

Zakupiony od

Data zakupu

Aby uzyskać serwis gwarancyjny lub porady dotyczące produktu, zadzwoń do naszego centrum kontaktowego
Przed wezwaniem serwisu prosimy o zapoznanie się z instrukcją rozwiązywania problemów w broszurze Instrukcja obsługi, ponieważ opłata może zostać pobrana w przypadku braku usterki i nawet jeśli produkt nadal jest objęty gwarancją. Po zorganizowaniu serwisu obszar wokół produktu musi być łatwo dostępny dla Inżyniera, bez konieczności demontażu lub przenoszenia szafek czy mebli. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie naszym Inżynierom czystego i bezpiecznego środowiska do przeprowadzania wszelkich napraw.
Dzwoniąc do nas, przygotuj numer modelu i numer seryjny, ponieważ podczas rozmowy może być konieczne wprowadzenie numeru seryjnego na klawiaturze telefonu.
Wielka Brytania i Irlandia Północna:
0333 207 9710
Połączenia stacjonarne lub komórkowe z numerami 0333 kosztują nie więcej niż połączenia z numerami geograficznymi 01 lub 02 i są naliczane według stawki podstawowej. Połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych są wliczone w bezpłatne pakiety połączeń, ale prosimy o sprawdzenie u dostawcy usług telefonicznych dokładnych opłat za połączenie. Republika Irlandii:
01 862 3411
Serwis po wygaśnięciu gwarancji producenta
W przypadku zakupu gwarancji przedłużonej prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w dokumencie umowy o przedłużoną gwarancję, w przeciwnym razie prosimy o kontakt telefoniczny pod odpowiednim numerem powyżej, gdzie usługa jest odpłatna. W przypadku trudności z uzyskaniem usługi zadzwoń do nas pod numer 0333 207 9710 lub 01 862 3411
Skontaktuj się z nami przez nasz webwitryna internetowa
Wyślij nam bezpieczną wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego online. Zapraszamy do odwiedzenia naszego webstronie, kliknij Skontaktuj się z nami i wybierz temat wsparcia produktu z listy opcji. Uzupełnij wymagane dane i kliknij wyślij wiadomość.
Rejestracje produktów
Rejestracje w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie beko. uk/register, a w przypadku Republiki Irlandii na stronie beko. ie/register.

24

Suszarka / Instrukcja obsługi

Dokumenty / Zasoby

beko suszarka [pdf] Instrukcja obsługi
Suszarka, DTGC10000W, DTLC100051W

Referencje

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja konserwacji użytkownika Beko Wtl94131w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji użytkownika Beko Wtl94131w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji użytkownika Beko Wtl94131w