Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego 3m 20236

Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego 3m 20236 jest dokumentem, który określa wymagania i procedury dotyczące instalacji i odbioru wstępnego urządzenia 3M 20236. Instrukcja wymaga, aby wszystkie elementy zostały właściwie zamontowane i zainstalowane zgodnie z procedurami i instrukcjami producenta, a następnie poddane sprawdzeniu i przetestowaniu, aby upewnić się, że urządzenie działa zgodnie z wymaganiami. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje na temat rodzajów i sposobów testowania urządzenia, wymaganych narzędzi do instalacji i interpretacji rezultatów testów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego 3m 20236

1 Istruzioni ed avvertenze per l installazione e l uso Instructions and warnings for installation and use Instructions et avertissements pour l installation et l usage Instrucciones y advertencias para su instalación y uso Anleitungen und Hinweise zu Installation und Einsatz Instruções e advertências para a instalação e utilização ALT 4/ALT 6 Automazione per barriere stradali con asta 4 e 6 m Barrier raising reduction gear with rod of 4 and 6 m Motoréducteur de Soulèvement de la barrière avec barre de 4 et 6 m Getriebemotor Schrankenöffnung mit Balken 4 und 6 m Motorreductor de elevación de barrera con barra de 4 y 6 m Motorredutor para levantar barreira com haste de 4 e 6 m Redukująca przekładnia unosząca szlaban z ramieniem 4 lub 6 m Management System ISO 9001: ID

2 PL SPIS TREŚCI 1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa str Omówienie produktu Dane techniczne str. 40 str Kontrole wstępne str Instalacja produktu Instalacja Zamknięcie Wyrównanie kąta ramienia Odwrócenie kierunku otwierania Wyrównanie str. 41 str. 41 str Próba techniczna i wprowadzenie do użytku Próba techniczna Wprowadzenie do użytku str. 42 str. 42 str Instrukcje i ostrzeżenia kierowane do użytkownika końcowego str Ilustracje str Deklaracja zgodności WE str

3 PL 1 - ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UWAGA INSTRUKCJA ORYGINALNA ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. W celu zapewniania bezpieczeństwa osób należy stosować się do poniższych zaleceń. Zachować niniejszą instrukcję. Przed przystąpieniem do montażu zapoznać się uważnie z treścią instrukcji. Procesy projektowania i produkcji urządzeń wchodzących w skład produktu, jak też informacje zawarte w niniejszej instrukcji, spełniają wymogi obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Pomimo tego nieprawidłowa instalacja oraz błędne programowanie mogą spowodować poważne obrażenia osób wykonujących montaż lub eksploatujących instalację. Dlatego też podczas wykonywania instalacji należy rygorystycznie stosować się do wszelkich zaleceń podanych w niniejszej instrukcji. Nie kontynuować montażu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. Zwrócić się wcześniej o wyjaśnienia do serwisu technicznego Key Automation. W myśl prawodawstwa europejskiego wykonanie bramy garażowej lub ogrodzeniowej z napędem powinno przebiegać zgodnie z wymogami Dyrektywy 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), a w szczególności zgodnie z wymogami norm EN 12445; EN 12453; EN oraz EN, które umożliwiają wydanie deklaracji zgodności automatyki. Zważając na powyższe, ostateczne podłączenie automatyki do sieci elektrycznej, odbiór instalacji, uruchomienie oraz konserwacja okresowa powinny być wykonywane przez wykwalifikowany i doświadczony personel. Zobowiązany on jest do stosowania się do zaleceń podanych w rozdziale Odbiór techniczny i uruchomienie automatyki. Ponadto wspomniany personel zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich testów, w zależności od występujących zagrożeń, oraz do sprawdzenia, czy spełniane są wymogi odpowiednich przepisów, norm i uregulowań. W szczególności dotyczy to spełniania wszystkich wymogów normy EN 12445, która określa metody badań kontrolnych automatyki bram garażowych i ogrodzeniowych. UWAGA przed przystąpieniem do montażu wykonać następujące analizy i kontrole: Sprawdzić, czy poszczególne urządzenia automatyki są przydatne do danych celów i dostosowane do wykonywanej instalacji. W tym celu sprawdzić dokładnie dane podane w rozdziale Parametry techniczne. Nie przystępować do wykonywania instalacji w przypadku, gdy nawet jeden element nie nadaje się do użycia. Sprawdzić, czy urządzenia obecne w zestawie są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa instalacji oraz jej poprawnego działania. Przeprowadzić analizę zagrożeń, która powinna obejmować również wykaz zasadniczych wymogów bezpieczeństwa, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Maszynowej, wraz ze wskazaniem zastosowanych rozwiązań. analiza zagrożeń jest jednym z dokumentów wchodzących w zakres dokumentacji technicznej automatyki. Dokument powinien zostać wypełniony przez profesjonalnego instalatora. Z uwagi na niebezpieczne sytuacje, które mogą wystąpić podczas montażu oraz używania produktu, produkt należy montować, przestrzegając następujących zaleceń: Zabrania się dokonywania modyfikacji jakiejkolwiek części, jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w niniejszej instrukcji. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może stanowić przyczynę nieprawidłowego działania napędu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku tego rodzaju modyfikacji. w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu elektrycznego, powinien on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis techniczny lub przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, co zapobiegnie powstawaniu zagrożenia; Należy unikać zanurzania elementów układu automatyki w wodzie lub w innego rodzaju cieczach. Podczas montażu zwracać uwagę, aby żadnego rodzaju ciecze nie dostały się do wnętrza urządzeń. W przypadku, gdyby płynne substancje przedostały się do wnętrza elementów układu automatyki, odłączyć niezwłocznie zasilanie elektryczne i skontaktować się z serwisem technicznym Key Automation. Użytkowanie automatyki w powyższej sytuacji stanowi źródło zagrożenia. Nie składować żadnego z elementów układu automatyki w pobliżu źródeł ciepła oraz nie wystawiać na działanie otwartych płomieni. Może to spowodować uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie, pożar bądź sytuację zagrożenia. Wszystkie czynności wymagające otworzenia osłony zabezpieczającej elementy układu automatyki należy wykonywać po odłączeniu centrali od zasilania elektrycznego. Jeżeli urządzenie odłączające nie jest widoczne, umieścić tablicę z napisem: UWA- GA TRWAJĄ PRACE KONSERWACYJNE. Wszystkie urządzenia należy podłączać do linii zasilania elektrycznego wyposażonej w uziemienie zabezpieczające. Produkt nie stanowi skutecznego systemu zabezpieczającego przed włamaniem. W przypadku konieczności takiego zabezpieczenia, automatykę należy poszerzyć o dodatkowe urządzenia. Produkt może być używany wyłącznie po podłączeniu automatyki do uziemienia, zgodnie z instrukcją podana w paragrafie Odbiór techniczny oraz uruchomienie automatyki. W sieci zasilania instalacji zamontować urządzenie odłączające, w którym odległość otwartych styków umożliwiać będzie całkowite odłączenie instalacji w warunkach określonych w III kategorii przepięciowej. Na użytek podłączenia sztywnych lub elastycznych przewodów lub też prowadnic przewodów używać złączy posiadających stopień ochrony IP55 lub wyższy. Instalacja elektryczna znajdująca się przed automatyką powinna spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami sztuki. Zaleca się zamontowanie w pobliżu automatyki przycisku zatrzymania awaryjnego (podłączonego do wyjścia STOP płyty sterowania). Umożliwi to niezwłoczne zatrzymanie w sytuacji zagrożenia. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (również dzieci), o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i mentalnych lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie im bezpieczeństwa, dozoru lub za przekazanie instrukcji dotyczących obsługi umożliwią im takie użytkowanie. przed uruchomieniem automatyki upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne osoby; przed przystąpieniem do czynności czyszczenia i konserwacji automatyki, odłączyć ją od sieci elektrycznej; należy zachować szczególną uwagę, aby uniknąć zgniecenia pomiędzy elementem ruchomym a otaczającymi go elementami stałymi; Dzieci powinny pozostawać pod opieką dorosłych, co wykluczy możliwość niewłaściwej obsługi urządzenia. UWAGA materiał, z którego zostało wykonane opakowanie wszystkich elementów układu automatyki, należy zutylizować, przestrzegając miejscowych przepisów prawa w tym zakresie. UWAGA dane oraz informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulegać zmianom, bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie przez Key Automation S. r. l. 39

4 PL 2 - OMÓWIENIE PRODUKTU Dane techniczne DANE TECHNICZNE 900ALT ALT ALT242K 900ALT624K Moment obrotowy 200 Nm 250 Nm 200 Nm 250 Nm Cykl pracy 80% 80% 80% 80% Czas otwarcia 90 3, 5 sec 6/*12 sec 3, 5 sec 6/*12 sec Centralne Dowództwo CT10224 CT10224 CT10224 CT10224 Dostawa Vac (Vdc) 230 (24) Vac (Vdc) 230 (24) Vac (Vdc) 230 (24) Vac (Vdc) 230 (24) Pobór 1, 3 A 1, 3 A 1, 3 A 1, 3 A Moc silnika 300 W 300 W 300 W 300 W Wbudowane światło - - tak tak Stopień ochrony IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 Wymiary (L - P - H) mm mm mm mm Waga 46 Kg 66 Kg 47 Kg 67 Kg Temperatura robocza -20 C + 55 C -20 C + 55 C -20 C + 55 C -20 C + 55 C Maksymalna długość ramienia 4 m 6*(8 mt) 4 m 6*(8 mt) * z 8 m bar 3 - KONTROLE WSTĘPNE Przed zainstalowaniem produktu należy: - Skontrolować, szlaban nadają się do automatyzacji - Waga i szlaban muszą zawierać się w maksymalnych granicach zastosowania - Skontrolować obecność i solidność mechanicznych ograniczników szlaban - Sprawdzić, czy miejsce zamocowania produktu nie jest miejscem podatnym na zalanie. - Warunki podwyższonej kwasowości lub zasolenia oraz bliskość źródeł ciepła mogą powodować usterki w pracy produktu - W ekstremalnych warunkach klimatycznych (takich jak na przykład śnieg, lód, nagła zmiana temperatury, wysokie temperatury) może dojść do wzmożonego tarcia i tym samym siła potrzebna do poruszania skrzydła oraz początkowa moc rozruchowa mogą być większe niż w normalnych warunkach. - Skontrolować, czy ręczne przesuwanie bramy lub drzwi przebiega płynnie i czy brak jest odcinków o zwiększonym tarciu oraz czy nie ma niebezpieczeństwa wykolejenia się skrzydła - Skontrolować, czy brama lub drzwi są w równowadze i czy przy pozostawieniu ich w dowolnej pozycji, pozostają w bezruchu - Sprawdzić, czy linia elektryczna, do której będzie podłączony produkt, jest wyposażona w odpowiednie uziemienie zabezpieczające i czy jest chroniona przez wyłącznik magnetotermiczny i wyłącznik różnicowoprądowy Sieć zasilającą instalację należy wyposażyć w urządzenie rozłączające o takiej odległości rozwarcia styków, która umożliwi całkowite rozłączenie w warunkach określonych dla kategorii przepięć III. - Sprawdzić, czy wszystkie materiały użyte do instalacji są zgodne z obowiązującymi przepisami 40

5 PL 4 - INSTALACJA PRODUKTU Instalacja Przed rozpoczęciem instalacji, należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony i czy wszystkie jego komponenty znajdują się w opakowaniu. 1. Przygotuj dół fundamentowy oraz kanał na rurę bądź rury kablowe dla okablowania elektrycznego (Rys. 3). 2. Zmontuj 4 kotwy podstawy montażowej na płycie montażowej oraz utwierdź je 4 śrubami. 3. Zalej betonem dół fundamentowy i ustaw płytę montażową 4. Odczekaj do całkowitego związania się cenemtu. 5. Odkręć 4 nakrętki, które przytrzymują podstawę połączoną z kotwami podstawy i ustaw ramę na płycie (Rys. 4). 6. Przymocuj pasek do korpusu bariery. UWAGA: nigdy nie poruszaj ramieniem szlabanu, kiedy jest ono w pozycji poziomej oraz nie podejmuj się żadnych działań i manipulacji, gdy ramię nie jest zamocowane. UWAGA: sprawdź, czy płyta jest doskonale wypoziomowana i równoległa do szlabanu Odblokowanie szlaban Jeżeli ramię ma być poruszane ręcznie, postępuj według wskazówek (Rys. 5): - Odetnij dopływ prądu. - Włóż dostarczony klucz zwalniający i zdejmij zasuwę, następnie umieść klucz do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem, po czym przekręć go o Tym sposobem możesz odłączyć wewnętrzny zespół zwalniający w celu awaryjnej manipulacji. - Wykonaj ręczną manipulację. - By włączyć napęd przekręć klucz do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem do pierwotnej pozycji, po czym zablokuj zamek. - Możesz teraz przywrócić zasilanie i sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie Wyrównanie kąta ramienia Jeżeli potrzebujesz wyrównać uchwyt mocowania ramienia, postępuj wedle wskazówek (Rys. 6): - Zwolnij nakrętkę zabezpieczającą (umieszczoneą na obudowie w przypadku modeli ALT4 bądź na wahaczu w przypadku ALT6). - Ustaw śrubę na pożądanej wysokości. - Zabezpiecz nakrętkę w pierwotnym miejscu Wyrównanie kąta ramienia WERSJA ALT4 - Wyłącz zasilanie i za pomocą ręcznej manipulacji, umieść ramię pionowo, przywróć napęd i wyjmij ramię, aby zapobiec niebezpiecznym warunkom. - Otwórz drzwiczki, poluźnij napięcię systemu sprężynowania, następnie zwolnij go z górnego mocowania. - Odkręć śrubę mocującą, tak by górną część sprężynowania można było ustawić odwrotnie wobec mocującej dźwigni. WERSJA ALT6 - Wyłącz zasilanie i za pomocą ręcznej manipulacji, umieść ramię pionowo, przywróć napęd i wyjmij ramię, aby zapobiec niebezpiecznym warunkom. - Odkręć dźwignię, tak by można było ją obracać i umożliwić mocowanie sprężyn w odwrotnym kierunku. - Przymocuj wszystko wedle wspomnianego położenia i napnij sprężyny (zobacz akapit o wyrównaniu) Wyrównanie - Odetnij dopływ prądu. - Zwolnij ramię. - Umieść ramię pod kątem ok Zwolnij nakrętkę, bądź nakrętki zabezpieczające napinacza, bądź napinaczy sprężyn. - Jeżeli ramię opada, wyreguluj napinacz(e) sprężyn tak by ramię zatrzymało się. - Kiedy wyrównanie jest ukończone, utwierdź nakrętkę, lub nakrętki mocujące. - Przywróć funkcjonowanie napędu poprzez przekręcenie klucza zwalniającego w odwrotnym kierunku. - Przywróć zasilanie i sprawdź czy wszystko działa poprawnie. 41

6 PL 5 - PRÓBA TECHNICZNA I WPROWADZENIE DO UŻYTKU Procedura testowania instalacji musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. Zadaniem technika jest przeprowadzenie prób przewidzianych przepisami dla istniejącego ryzyka, ustalając zgodność instalacji z obowiązującymi normami, a szczególnie z normą EN 12445, określającą metody prób dla systemów automatyki drzwi i bram. 1 Próba techniczna Wszystkie komponenty instalacji muszą zostać poddane próbie technicznej, zgodnie z procedurami określonymi w instrukcjach obsługi Skontrolować, czy przestrzegane są zalecenia Rozdziału 1 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Skontrolować, czy po odblokowaniu systemu automatyki brama lub drzwi mogą poruszać się bez przeszkód, czy są w równowadze i czy pozostają w bezruchu przy zatrzymaniu ich w dowolnym położeniu Skontrolować prawidłowe działanie wszystkich podłączonych urządzeń (fotokomórek, listew zabezpieczających, przycisków awaryjnych i innych), przeprowadzając próby otwierania, zamykania i zatrzymywania bramy lub drzwi za pomocą podłączonych urządzeń sterowania (nadajników, przycisków, przełączników) Zmierzyć siłę uderzenia, zgodnie z postanowieniami normy EN12445, regulując funkcje prędkości, siłę silnika i zwalnianie centrali, a w przypadku, gdy pomiary nie okażą się zadowalające, kontynuować regulację, aż do znalezienia prawidłowych ustawień 5. 2 Wprowadzenie do użytku Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby wszystkich (a nie tylko niektórych) urządzeń będących częścią instalacji, można wprowadzić produkt do użytku Konieczne jest utworzenie i przechowywanie przez 10 lat dokumentacji technicznej instalacji, która musi zawierać schemat elektryczny, rysunek lub zdjęcie instalacji, analizę ryzyka i zastosowane rozwiązania, deklarację zgodności producenta odnośnie wszystkich podłączonych urządzeń, instrukcję obsługi każdego urządzenia i plan konserwacji instalacji Na bramie lub drzwiach należy zamocować tabliczkę z danymi systemu automatyki, imieniem i nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do użytku, numer seryjny, rok produkcji i oznaczenie CE. Zamocować tabliczkę określającą czynności konieczne do ręcznego odblokowania instalacji Przygotować i dostarczyć użytkownikowi końcowemu deklarację zgodności, instrukcje i zalecenia na temat użytkowania kierowane do użytkownika końcowego oraz plan konserwacji instalacji Upewnić się, czy użytkownik zrozumiał sposób prawidłowego działania systemu automatyki w trybie automatycznym, ręcznym i awaryjnym. Należy poinformować użytkownika końcowego, również na piśmie, o istniejących niebezpieczeństwach i zagrożeniach 42

7 PL 6 - INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA KIEROWANE DO UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO Firma Key Automation S. produkuje systemy automatyki dla bram, drzwi garażowych, drzwi automatycznych, okiennic, szlabanów parkingowych i drogowych. Key Automation nie jest jednak producentem Państwa systemu automatyki, który jest rezultatem badań, ocen, wyboru materiałów i wykonania instalacji przeprowadzonych przez Państwa zaufanego instalatora. Każdy system automatyki jest unikalny i tylko Państwa instalator jest w stanie, dzięki posiadanemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, wykonać instalację odpowiadającą Państwa wymaganiom, bezpieczną, niezawodną, trwałą i zgodną z obowiązującymi przepisami. Mimo że posiadany przez Państwa system automatyki spełnia wymogi bezpieczeństwa określone przez przepisy, nie wyklucza to zaistnienia "ryzyka resztkowego", tzn. możliwości zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, zazwyczaj spowodowanych przez nieodpowiedzialne lub nieprawidłowe użytkowanie systemu, w związku z czym pragniemy zamieścić kilka rad, do które warto sie stosować: Przed pierwszym użyciem systemu automatyki, instalator powinien wskazać źródła ryzyka resztkowego. Instrukcję obsługi należy zachować na wypadek przyszłych wątpliwości i przekazać ją ewentualnemu nowemu właścicielowi systemu automatyki. Nieodpowiedzialne i nieprawidłowe użycie systemu automatyki może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji: nie należy uruchamiać systemu, jeśli w jego promieniu działania znajdują się osoby, zwierzęta lub przedmioty. Dzieci: Jeśli instalacja automatyki została prawidłowo zaprojektowana, gwarantuje ona wysoki stopień bezpieczeństwa, uniemożliwiając, dzięki swym systemom wykrywania, ruch skrzydła w obecności osób lub przedmiotów, i gwarantując zawsze bezpieczne i przewidywalne uruchamianie. Dla ostrożności powinno się jednak zabronić dzieciom zabaw w pobliżu systemu automatyki, a w celu uniknięcia przypadkowych uruchomień systemu, nie należy pozostawiać pilota w zasięgu dzieci. Usterki w działaniu: Z chwilą zauważenia jakichkolwiek usterek w działaniu systemu automatyki, należy odłączyć go od zasilania elektrycznego i przeprowadzić odblokowanie ręczne. Nie należy dokonywać napraw na własną rękę, lecz poprosić o interwencję zaufanego instalatora: w międzyczasie instalacja może funkcjonować jako urządzenie niezautomatyzowane, po uprzednim odblokowaniu motoreduktora za pomocą specjalnego klucza znajdującego się w zestawie. W przypadku uszkodzeń lub braku zasilania: W oczekiwaniu na interwencję Państwa instalatora lub na powrót energii elektrycznej, jeśli instalacja nie jest wyposażona w baterię rezerwową, system automatyki może zostać uruchomiony jako urządzenie niezautomatyzowane. W tym celu należy przeprowadzić odblokowanie ręczne. Odblokowanie i przesuw ręczny: przed wykonaniem tej czynności, należy zwrócić uwagę na fakt, iż odblokowanie może mieć miejsce tylko wtedy, gdy skrzydło jest nieruchome. Konserwacja: Jak każde urządzenie, Państwa system automatyki wymaga konserwacji okresowej, celem jak najdłuższego działania w warunkach całkowitego bezpieczeństwa. Należy ustalić z instalatorem plan konserwacji okresowej; Key Automation zaleca interwencję co 6 miesięcy przy zwykłym, domowym użytkowaniu systemu, ale częstotliwość ta może zmieniać się ze względu na intensywność użytkowania. Każda praca kontrolna, konserwacyjna czy naprawcza może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Nie wolno wprowadzać zmian do instalacji i parametrów oprogramowania oraz regulacji systemu automatyki: za to odpowiedzialny jest Państwa instalator. Próba techniczna, okresowe prace konserwacyjne i ewentualne naprawy muszą zostać udokumentowane przez osobę, która je przeprowadza, a dokumenty muszą być przechowywane przez właściciela instalacji. Jedynie czynności, jakich przeprowadzanie Państwu zalecamy to okresowe czyszczenie szybek fotokomórek oraz usuwanie ewentualnych liści czy kamyków, które mogłyby przeszkadzać w prawidłowym funkcjonowaniu systemu automatyki. Aby nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia bramy lub drzwi, przed rozpoczęciem tych prac należy odblokować system automatyki; do czyszczenia należy użyć lekko wilgotnej szmatki. Usuwanie: Po zakończeniu okresu żywotności systemu automatyki, należy upewnić się, że demontaż produktu został przeprowadzony przez wykwalifikowany personel i że materiały zostały poddane recyklingowi lub zostały usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Uruchomić sterowanie bramy lub drzwi (za pomocą pilota, przełącznika kluczykowego, itd. ); jeśli wszystko działa prawidłowo, brama lub drzwi będą się normalnie otwierać i zamykać; w przeciwnym przypadku lampa ostrzegawcza będzie migać, a manewr nie zostanie wykonany. Przy niesprawnych zabezpieczeniach konieczne jest jak najszybsze naprawienie systemu automatyki. Wymiana baterii w pilocie: jeżeli pilot po jakimś czasie gorzej pracuje lub wcale nie działa, może być to spowodowane wyczerpaniem się baterii (w zależności od intensywności użytkowania, żywotność baterii wynosi od kilku miesięcy do ponad roku). Potwierdza to fakt, że kontrolka potwierdzająca nadanie sygnału nie włącza się lub włącza się tylko na chwilę. Baterie zawierają substancje niebezpieczne: nie wolno wyrzucać baterii wraz ze zwykłymi odpadami; należy je usuwać zgodnie z metodami przewidzianymi przez przepisy lokalne. Dziękujemy Państwu za wybranie keyautomation. Dalsze informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 43

8 IMAGES Fig. 1 IT - Dimensioni d ingombro EN - Space dimensions DE - Abmessungen ES - Dimensiones FR - Dimensions d encombrement PT - Dimensões globais PL - Wymiary 900ALT ALT ALT424K 900ALT624K

9 Fig. 2 IT - Installazione tipica EN - Typical Installation DE - Typische Installation ES - Instalación típica FR - Installation type PT - Instalação típica PL - Typowy sposób instalacji Fig. 3 IT - Preparazione della base EN - Preparation of the base DE - Basis der vorbereitung ES - Preparación de la base FR - Préparation de la base PT - Preparação da base PL - Przygotowanie podstawy Fig. 4 IT - Fissaggio barriera EN - Fixing the barrier body DE - Die Festsetzung der Sperrkörper ES - Fijación barrera ALT4 FR - Fixation barrière PT - Fixação barreira PL - Mocowanie korpusu bariery ALT6 45

10 Fig. 5 IT - Sbloco dell asta EN - Release DE - Entriegelung ES - Desbloqueo FR - Déblocage PT - Release PL - Zamknięcie Fig. 6 IT - Regolazione angolatura asta EN - Adjustment of rod angle DE - Einstellung des balkenwinkels ES - Ajuste del ángulo de la barra FR - Réglage de l angle de la barre PT - Ângulo haste de afinação PL - Wyrównanie kąta ramienia Fig. 7 IT - Inversione senso di apertura EN - Inversion of direction of opening and balancing DE - Umkehr der öffnungsrichtung und ausrichtung ES - Inversión del sentido de apertura y equilibrado FR - Inversion du sens d ouverture et d équilibrage PT - Inversão do sentido de abertura PL - Odwrócenie kierunku otwierania i wyważenie ALT4 ALT6 46

11 8 - DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY Il sottoscritto Nicola Michelin, Amministratore Delegato dell azienda The undersigned Nicola Michelin, General Manager of the company Key Automation srl, Via Alessandro Volta, Noventa di Piave (VE) ITALIA dichiara che il prodotto tipo: declares that the product type: Models: Models: ALT Barriera elettromeccanica irreversibile con asta da 4m o 6m Electromechanical irreversible barrier with 4m or 6m rod 900ALT424, 900ALT424K, 900ALT624, 900ALT624K E conforme a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie: Is in conformity with the following community (EC) regulations: Direttiva macchine / Machinery Directive 2006/42/EC Direttiva bassa tensione / Low voltage Directive 2006/95/EC Direttiva compatibilità elettromagnetica / EMC Directive 2004/108/EC Direttiva R&TTE / R&TTE Directive 1999/5/EC Secondo quanto previsto dalle seguenti norme armonizzate: In accordance with the following harmonized standards regulations: EN: A1: A2:2011 EN: A1:2001+ A2:2008 EN: A1 + A2:2009 EN:2008 EN; EN EN:2012; EN:2012 EN:2011; EN:2002 EN 62233:2008 Dichiara che la documentazione tecnica pertinente al prodotto è stata redatta conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE Allegato VII parte B e verrà fornita a fronte di una richiesta adeguatamente motivata dalle autorità nazionali. Declares that the technical documentation is compiled in accordance with the directive 2006/42/EC Annex VII part B and will be transmitted in response to a reasoned request by the national authorities. Noventa di Piave (VE), 05/08/14 Amministratore Delegato General Manager Nicola Michelin Key Automation S. a socio unico Via A. Volta, 30 Capitale sociale i. v Noventa di Piave (VE) Reg. Imprese di Venezia P. IVA C. F REA VE info@keyautomation. it 47

12 Key Automation S. Via A. Volta Noventa di Piave (VE) T F info@keyautomation. it - Instruction version 580ALT Instruction rev. 00 version 580ISBR rev. 01

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 4, 6 kW

Pobierz

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 8, 10 kW

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 12, 14, 16 kW

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 18 kW

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 22 kW

SEVRA ECOs HEAT MONOBLOC Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 30 kW

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 4 kW 190L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 4 kW

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 6 kW 190L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 6 kW 240L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 6, 8, 10 kW

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 8 i10 kW 190L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 8, 10 kW 240L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 12 kW 240L

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 12, 14, 16 kW

SEVRA ECOs HEAT SPLIT Karta produktu Rozp UE 811_2013 − 14, 16 kW 240L

Wyszukiwarka pomoże Ci odnaleźć poszukiwaną instrukcję.
Wpisz poniżej nazwę produktu i/lub użyj filtrów wybierając grupę produktów.

Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego 3m 20236

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego 3m 20236

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego 3m 20236