Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Ge Jbs360r

Aby wyłączyć produkt Ge Jbs360r po zakończeniu eksploatacji, należy postępować zgodnie z następującą instrukcją demontażu:

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Ge Jbs360r

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8156)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz. U. UE L z dnia 1 grudnia 2020 r. )

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 1, w szczególności jego art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 66/2010 oznakowanie ekologiczne UE można przyznawać produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 stanowi, że określone kryteria oznakowania ekologicznego UE należy ustalać według grup produktów.

(3) Decyzją Komisji 2009/300/WE 2 ustanowiono kryteria i związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji dla grupy produktów "odbiorniki telewizyjne". Decyzją Komisji (UE) 2019/1134 3 okres ważności tych kryteriów i wymogów wydłużono do dnia 31 grudnia 2020 r.

(4) Aby lepiej odzwierciedlić najlepszą praktykę na rynku dotyczącą tej grupy produktów oraz uwzględnić innowacje wprowadzone w okresie przejściowym, należy ustanowić nowy zestaw kryteriów dla grupy "telewizory".

(5) W sprawozdaniu z kontroli sprawności dotyczącej oznakowania ekologicznego UE 4 z dnia 30 czerwca 2017 r., w ramach której dokonano przeglądu wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 66/2010, stwierdzono konieczność opracowania bardziej strategicznego podejścia do oznakowania ekologicznego UE, w tym, w stosownych przypadkach, powiązania ze sobą pokrewnych grup produktów.

(6) Zgodnie z tymi konkluzjami i po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego należy zmienić kryteria dla grupy produktów "telewizory", w tym rozszerzyć jej zakres na zewnętrzne wyświetlacze komputerowe i wyświetlacze przeznaczone do przekazu treści, które są objęte zakresem rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2021 5 i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2013 6. Aby nazwa grupy produktów odzwierciedlała ten szerszy zakres, należy zmienić ją na "wyświetlacze elektroniczne".

(7) W nowym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy 7 przyjętym w dniu 11 marca 2020 r. przewidziano bardziej systematyczne uwzględnianie trwałości, zdolności do recyklingu i zawartości materiałów z recyklingu w kryteriach oznakowania ekologicznego UE.

(8) Zmienione kryteria oznakowania ekologicznego UE dla wyświetlaczy elektronicznych mają na celu w szczególności propagowanie produktów, które są energooszczędne, nadają się do naprawy, które można łatwo rozmontować (co ułatwia odzyskiwanie zasobów z recyklingu pod koniec ich okresu użyteczności), które mają określoną minimalną zawartość materiałów z recyklingu i mogą zawierać jedynie ograniczoną ilość substancji niebezpiecznych.

(9) Nowe kryteria oraz związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji dla przedmiotowej grupy produktów powinny pozostać ważne do dnia 31 grudnia 2028 r. przy uwzględnieniu cyklu innowacji dla tej grupy produktów.

(10) Ze względu na pewność prawa należy uchylić decyzję 2009/300/WE.

(11) Należy przewidzieć okres przejściowy dla producentów wytwarzających produkty, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE dla telewizorów oparciu o kryteria określone w decyzji 2009/300/WE, tak aby zapewnić im wystarczający czas na dostosowanie produktów do nowych kryteriów i wymogów. Po przyjęciu niniejszej decyzji przez ograniczony czas możliwe powinno być również składanie wniosków w oparciu o kryteria ustanowione decyzją 2009/300/WE albo w oparciu o nowe kryteria ustanowione niniejszą decyzją. Stosowanie oznakowania ekologicznego UE przyznanego zgodnie z kryteriami określonymi w poprzedniej decyzji powinno być dozwolone przez 12 miesięcy po dacie przyjęcia niniejszej decyzji.

(12) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2020 r.

W imieniu Komisji
Virginijus SINKEVICIUS
Członek Komisji

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz. L 27 z 30. 1. 2010, s. 1).

2 Decyzja Komisji 2009/300/WE z dnia 12 marca 2009 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (Dz. L 82 z 28. 3. 2009, s. 3).

3 Decyzja Komisji (UE) 2019/1134 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/300/WE i decyzję (UE) 2015/2099 w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (Dz. L 179 z 3. 7. 2019, s. 25).

4 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat przeglądu wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (COM(2017) 355).

5 Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 (Dz. L 315 z 5. 12. 241).

6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2013 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010, (Dz.

7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy (COM (2020) 98 final).

8 W 2 najwyższych klasach efektywności energetycznej musi być zarejestrowanych łącznie co najmniej 25 modeli, aby miały zastosowanie do określonej rozdzielczości i rodzaju wyświetlacza (telewizory, monitory lub wyświetlacze przeznaczone do przekazu treści). Jeżeli w odniesieniu do określonej rozdzielczości i rodzaju wyświetlacza nie zarejestrowano co najmniej 25 modeli, do tej konkretnej rozdzielczości i rodzaju wyświetlacza zastosowanie mają 2 najwyższe klasy efektywności energetycznej, w których zarejestrowano modele (niezależnie od liczby zarejestrowanych modeli).

9 https://ec. europa. eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE (Dz. L 198 z 28. 2017, s.

11 W 2 najwyższych klasach efektywności energetycznej musi być zarejestrowanych łącznie co najmniej 25 modeli, aby miały zastosowanie do określonej rozdzielczości i rodzaju wyświetlacza (telewizory, monitory lub wyświetlacze przeznaczone do przekazu treści).

12 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. L 396 z 30. 2006, s.

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. L 353 z 31. 2008, s.

14 Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry (Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego), http://std. ch/iec62474.

15 ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation (Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, oczekujących na pozwolenie), http://www. eu/candidate-list-table.

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. L 312 z 22. 11.

17 Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www. org.

Dokumentacja techniczna

Instrukcje montażu i serwisu urządzeń Viessmann, wytyczne projektowe, karty produktów - wszystkie dokumenty w jednym miejscu

ViBooks

W naszej bazie znajdą Państwo dokumentację Viessmann w formacie PDF:

- instrukcje i wskazówki montażu
- instrukcje obsługi
- instrukcje serwisu
- dane techniczne
- karty produktu
- wytyczne projektowe

Wyszukiwanie za pomocą numeru artykułu/produkcji

Wyszukiwanie dokumentów można także przeprowadzić za pomocą numeru artykułu/produkcji danego urządzenia Viessmann. Znajduje się on na tabliczce znamionowej produktu.


Bateria jednouchwytowa: najlepsi producenci + instrukcja demontażu kranu

Od dziesięcioleci zlewozmywaki i umywalki tradycyjnie wyposaża się w baterie dwuzaworowe. Ostatnio jednak w kuchniach i łazienkach coraz częściej można spotkać bardziej nowoczesny dodatek sanitarny – baterię jednouchwytową, która przyciąga praktycznością i łatwością obsługi.

Urządzenie modeli jednouchwytowych

Charakterystyczną cechą tego typu miksera można uznać dźwignię, która jednocześnie pełni funkcje dwóch głowic. Za jego pomocą regulowana jest temperatura i ciśnienie dostarczanego strumienia.

W pierwszym przypadku uchwyt dźwigu przesuwa się w prawo lub w lewo, w drugim – w górę lub w dół. Zwykle procesy te są łączone, co pozwala użytkownikowi ustawić dla niego najbardziej wygodną opcję.

Konstrukcja akcesoriów jednouchwytowych jest niezwykle prosta. Zazwyczaj takie urządzenie składa się z następujących części:

 • obudowa – mogą być wykonane z różnych materiałów;
 • rynna – w zależności od przeznaczenia żurawia może być niski, wysoki lub średni;
 • przełącznik – dźwignia, za pomocą której ustawia się temperaturę i siłę przepływu;
 • nabój – do regulacji przepływu wody, która jest odpowiednikiem skrzyni dźwigowej.

Ponadto elementy serwisowe, takie jak uszczelki, znajdują również zastosowanie w urządzeniach jednozaworowych. Często akcesoria te wyposażone są również w dodatkowe węzły zwiększające komfort użytkowania. Wśród nich są aeratory, które nasycają powietrzem strumień, wbudowane dozowniki na detergenty i wiele innych.

Baterie jednouchwytowe mogą być wykonane z różnych materiałów. Szczególnie popularne są modele chromowane, ale na rynku można znaleźć również akcesoria wykonane z miedzi, mosiądzu czy imitacji granitu.

Opcje blokowania

W modelach z jedną dźwignią można zastosować dwa rodzaje węzłów regulujących przepływ wody. Rozważ bardziej szczegółowo ich urządzenie.

Dźwignia z mechanizmem kulkowym

Taki zespół to kula wykonana ze stali nierdzewnej, w której znajdują się specjalne otwory i łączniki, za pomocą których tuleja z umieszczoną wewnątrz kulą jest mocowana do konstrukcji.

Po przekręceniu dźwigni otwory na kuli są przemieszczane, blokując lub uwalniając ścieżkę dla ruchu zimnej i gorącej wody, dzięki czemu regulowana jest temperatura i ciśnienie przepływu.

Schematyczne przedstawienie zaworu jednodźwigniowego z kulowym zespołem funkcjonalnym, ze szczegółowym omówieniem wszystkich elementów mocujących, bezpieczeństwa i innych elementów serwisowych

Zawory dźwigniowe z mechanizmem kulowym doskonale tolerują wstrząsy hydrauliczne.

Jednak takie modele mają szereg wad, do których należą:

 • stosunkowo wysoki koszt;
 • szybkie gromadzenie się kamienia na elemencie kulkowym;
 • intensywne zużycie gumowych uszczelek.
 • złożoność naprawy, dlatego często konieczny jest demontaż starego i wybór nowego miksera.
 • Ze względu na wymienione wady miksery o podobnej konstrukcji są coraz rzadziej używane w życiu codziennym i produkcyjnym. W przeciwieństwie do tego, zawory kulowe montowane przed hydrauliką na rurach doprowadzających wodę do sterowania dopływem wody prawie całkowicie zastąpiły modele zaworów.

  Tarczowe modele żurawi

  Takie akcesoria są preferowane przez konsumentów i profesjonalistów. Mechanizmem działania takich mieszadeł są ceramiczne wkłady dyskowe, podobne do ceramicznych mechanizmów dyskowych stosowanych w urządzeniach dwuzaworowych.

  Mikser tarczowy, którego schematyczne przedstawienie pokazano na rysunku, jest uważany za bardziej praktyczny model funkcjonalny, ponieważ umożliwia wymianę wkładu

  Zewnętrznie ten element wygląda jak plastikowy cylinder, zwykle niebieski. Pod obudową kryją się jednak dwie płytki, wykonane ze śnieżnobiałej, starannie wypolerowanej ceramiki. Jeden z tych dysków może się poruszać w zależności od zmiany położenia dźwigni.

  Aby woda mogła dostać się do dziobka, konieczne jest, aby otwory w górnej i dolnej części pokrywały się. Jeśli tak się nie stanie, przepływ jest zablokowany i nie dostaje się do kranu.

  Modele dysków mają kilka zalet:

 • umiarkowany koszt;
 • możliwość wymiany wkładów, co ułatwia naprawy;
 • odporność na tworzenie się kamienia, który prawie nie odkłada się na powierzchniach ceramicznych.
 • Słabym punktem takich konstrukcji jest ich wrażliwość na wtrącenia obce w przepływie wody, a także nagłe skoki ciśnienia w sieci wodociągowej.

  Krążki wkładów wykonane są z dobrze wypolerowanej ceramiki, co gwarantuje dobre dopasowanie. Żywotność mikserów w dużej mierze zależy od jakości tych części.

  Jak zdemontować urządzenie dźwigniowe?

  Demontaż produktu dyskowego

  Do demontażu akcesorium potrzebny będzie zestaw następujących narzędzi – śrubokręt i klucz imbusowy.

  Stosowany jest następujący algorytm działań:

 • Przede wszystkim konieczne jest zablokowanie rur gorącą / zimną wodą.
 • Należy pozbyć się zaślepki, którą wyjmuje się śrubokrętem.
 • Klucz imbusowy odkręca część śrubową, która łączy dźwignię z trzpieniem, gdzie woda jest regulowana.
 • Po wykonaniu tej czynności możesz ręcznie usunąć dźwignię dźwigu. Następnie należy odkręcić nakrętkę ceramiczną oraz nakrętkę mocującą płytę górną.
 • Następnie wszystkie operacje są wykonywane w odwrotnej kolejności. Po zamontowaniu kranu i zakończeniu manipulacji możesz odkręcić wodę, aby sprawdzić poprawność montażu.

  Idąc do sklepu po nową kasetę, wskazane jest złapanie uszkodzonego dysku. Modele mogą różnić się średnicą dostępnych otworów i zatrzaskami, które znajdują się na dolnej krawędzi produktów. Lepiej jest dawać pierwszeństwo wkładom z uszczelką silikonową, ponieważ są one lepiej odporne na wodę.

  Demontaż miksera kulowego

  Podobny proces odbywa się w taki sam sposób, jak opisano powyżej, ale są pewne niuanse. Przede wszystkim musisz także zakręcić wodę. Następnie za pomocą śrubokręta zdejmuje się ozdobną nasadkę, odkręca się śrubę mocującą i odkręca nakrętkę, która utrzymuje mechanizm dźwigu we właściwej pozycji.

  Należy pamiętać, że w przypadku poważnej awarii akcesorium kulowego będziesz musiał wymienić cały mikser. Naprawa urządzenia kulowego jest możliwa tylko wtedy, gdy problemy są spowodowane zużytą gumową uszczelką lub zatkaniem kranu materiałami ściernymi.

  W niektórych modelach mikserów uchwyt jest wystarczająco dobrze dopasowany do drążka sterującego. Aby zwolnić część, zaleca się delikatnie podważyć ją końcówką śrubokręta

  Ciągle kapiąca woda z kranu zwykle wskazuje na problemy z uszczelką.

  Aby rozwiązać problem, musisz wykonać następujące kroki:

 • Jak opisano powyżej, śruba jest odkręcana, dźwignia jest usuwana.
 • Połączenie jest usuwane z gwintu, po czym śruba jest odkręcana śrubokrętem. Jeśli znajdzie się na nim płytka nazębna, należy ją ostrożnie usunąć miękką szmatką.
 • Kula jest usuwana z konstrukcji, po czym zużyte uszczelki są ostrożnie usuwane, które są zastępowane nowymi częściami.
 • Pod koniec procesu kulka jest umieszczana z powrotem na miejscu, a uszczelki są mocowane plastikową nakrętką.
 • Dźwignię ponownie umieszcza się, a następnie wkręca się śrubę, aby zamocować tę część.
 • Po wykonaniu tych operacji żuraw jest sprawdzany.

  Problemy z zapychaniem się baterii kulowej sygnalizuje cienki strumień wody nawet przy maksymalnym ciśnieniu kranu.

  W takim przypadku musisz postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:

 • odkręć nakrętkę z dziobka miksera;
 • wyciągnąć siatkę i dokładnie spłukać wodą;
 • włóż część z powrotem, a następnie ponownie dokręć nakrętkę.
 • Jeśli opisane powyżej manipulacje nie pomogły rozwiązać problemu, konieczna jest wymiana urządzenia i zainstalowanie nowego kranu w kuchni lub łazience.

  Należy zachować szczególną ostrożność podczas odkręcania i dokręcania nakrętek mocujących. Nadmierna siła może łatwo uszkodzić elementy

  Zapobieganie awariom modeli jednodźwigniowych

  Ponieważ wymiana żurawia jest dość kosztowna, należy pomyśleć o prostych środkach zapobiegawczych, które mogą wydłużyć okres pracy tej ważnej części.

 • regularna kontrola mikserów w celu wykrycia najmniejszych oznak wycieku;
 • instalacja sprzętu filtrującego w celu poprawy jakości wody;
 • eliminacja wysokiej wilgotności w miejscach, w których znajduje się instalacja wodno-kanalizacyjna.
 • Przed samodzielnym montażem lub demontażem, a tym bardziej przed przeprowadzeniem napraw, należy dokładnie zapoznać się z urządzeniem miksera i instrukcjami oraz ściśle przestrzegać instrukcji. Wszystkie węzły łączące muszą być uszczelnione specjalnymi środkami lub taśmą fum, aby uniknąć przecieków.

  Na stan kranu pozytywnie wpływa aerator, który miesza wodę z powietrzem. Jeśli model nie ma wbudowanego urządzenia, możesz go kupić osobno i zainstalować na mikserze

  Ważne jest również odpowiedzialne podejście do wyboru modeli do łazienki lub kuchni. Kupując kran, lepiej unikać produktów siluminowych wykonanych ze stopu aluminium i krzemu. Chociaż te modele są niedrogie, szybko zawodzą.

  Lepiej jest preferować modele wykonane z mosiądzu, miedzi lub stali chromowej, produkowane przez znane marki.

  Najlepsi producenci na rynku

  Nowoczesne modele jednouchwytowe cieszą się dużą popularnością, dlatego prezentowane są w kolekcjach wiodących firm zajmujących się produkcją akcesoriów sanitarnych. Wśród najbardziej znanych marek należących do różnych kategorii cenowych możemy wymienić następujące.

  GROHE – szeroka funkcjonalność i wysoka jakość

  Żadna z ocen baterii nie jest kompletna bez modeli niemieckiej marki Grohe. Pomimo dość wysokich kosztów, przyciągnęły uwagę konsumentów nowoczesnym rozwiązaniem konstrukcyjnym, trwałością i niezawodnością.

  Akcesoria tej marki często wyposażone są w wiele dodatkowych opcji, co zapewnia wygodną obsługę. Wśród szerokiej gamy jednouchwytowych urządzeń kuchennych użytkownicy najczęściej zwracają uwagę na model Concetto 32663001 z wysuwaną wylewką 45 cm, która praktycznie zastępuje wysuwaną konewkę.

  W baterii zastosowano praktycznie bezgłośny aerator i trwały wkład ceramiczny SilkMove. Popularnym modelem wanny jest bateria Euroeco 32743000 z perlatorem i specjalnym regulatorem oszczędzania wody.

  Baterie i akcesoria Grohe mają klasyczny design, który idealnie komponuje się z każdym wystrojem pomieszczenia.

  LEMARK – autorskie rozwiązania

  Czeska firma Lemark produkuje głównie produkty jednouchwytowe z wysoką wylewką, które są wygodne w użyciu w kuchni. Czasami mają też dozownik wpuszczany, do którego wlewa się płynne detergenty. Modele dostępne są w szerokiej gamie odcieni, co pozwala na dopasowanie baterii do koloru zlewu.

  Jednocześnie w katalogu znajdują się również tradycyjne produkty chromowane, które stanowią uniwersalną opcję. Wśród najlepszych modeli, według użytkowników, znalazła się bateria kuchenna Comfort LM3061C, a także urządzenie prysznicowe Pramen LM3318C.

  Właściciele tych urządzeń zwracają uwagę na efektowny design urządzeń, przemyślany design i wysoką jakość wykonania. Niektórzy twierdzą, że od kilku lat używają akcesoriów firmy Lemark bez żadnych napraw.

  Baterie jednouchwytowe Lemark są często wyposażone w dodatkowe akcesoria i mocowania, takie jak wysuwana konewka, które zapewniają dodatkową wygodę użytkowania.

  OMOIKIRI – Japońska technologia

  Akcesoria hydrauliczne japońskiej marki „Omoikiri” zachwycają niepowtarzalnym designem, a także najwyższą jakością i długą żywotnością. Producent udziela na wszystkie produkty pięcioletniej gwarancji. Wiele modeli posiada podwójną wylewkę, dzięki czemu woda z kranu dostarczana jest oddzielnie od wody pitnej.

  Jednouchwytowa bateria Tonami-C, wykonana z bezołowiowego chromowanego mosiądzu, znalazła się w rankingu najlepszych modeli do kuchni. Akcesorium posiada podwójną wylewkę o kącie obrotu 360° oraz wbudowany aerator. Jednocześnie użytkownicy zwracają uwagę na niezawodność i trwałość żurawia.

  Chociaż koszt produktów Omoikiri jest dość wysoki, użytkownicy uważają to za uzasadnione. Modele wyróżnia niezawodność, długoletnia eksploatacja, a także oryginalny wygląd.

  IDDIS to najlepszy rosyjski producent

  Produkty rosyjskiej firmy cieszą się dużą popularnością ze względu na różnorodny asortyment i przystępną cenę. Mają również akceptowalną jakość i przy odpowiedniej pielęgnacji mogą obejść się bez naprawy nawet przez 5-7 lat.

  Wśród akcesoriów, które zdobyły wysokie recenzje użytkowników, można zauważyć uniwersalną baterię jednouchwytową IDDIS Vane VANSBL0i10 z obrotową wylewką, chowaną konewką z kwadratowym prysznicem i dyszą napowietrzającą.

  Popularna jest również niezawodna i prosta bateria kuchenna Alborg K56001C. Ze względu na niską wylewkę model ten najlepiej sprawdzi się w płytkich zlewozmywakach.

  Modele IDDIS są zwykle wykonane w klasycznym stylu i mają chromowane wykończenie, dzięki czemu idealnie pasują do zwykłych zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.

  KAISER – niemiecka jakość w przystępnej cenie

  Pod marką Kaiser produkowana jest szeroka gama mieszadeł, które posiadają różnego rodzaju wylewki – wysuwane, stacjonarne, obrotowe, elastyczne. Produkty świetnie się prezentują i są w rozsądnej cenie.

  Wśród prezentowanych modeli użytkownicy szczególnie zwrócili uwagę na baterię kuchenną Kaiser 13044 z korpusem wykonanym z wysokiej jakości mosiądzu.

  Oprócz doskonałego wyglądu to akcesorium łazienkowe ma dwa wbudowane aeratory i filtr do wody. Wysoka wylewka posiada możliwość obrotu o 360 stopni, co gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich zakamarków zlewu.

  Katalogi Kaiser zawierają nie tylko tradycyjne opcje chromowane, ale także stylowe dodatki wykonane w optyce brązu lub granitu.

  Baterie jednouchwytowe to nowoczesny rodzaj armatury, który zyskał popularność ze względu na doskonałe właściwości użytkowe. Zaletami takich urządzeń jest długa żywotność i łatwość konserwacji.

  Możliwość prawidłowego demontażu akcesorium pomoże w szybkiej wymianie uszkodzonej części. Dzięki temu wydłuża się żywotność drogiego produktu i nie ma potrzeby jego wymiany.

  Jak zdemontować mikser jednouchwytowy: zasady naprawy i niuanse procesu

  Baterie jednouchwytowe prawie całkowicie zastąpiły swoje zaworowe odpowiedniki z kuchni i łazienek. Jest to zrozumiałe, są wygodniejsze w użyciu. Ale nawet nowy projekt nie był wyjątkiem pod względem awarii części lub części. Dlatego smugi na fugach, woda kapiąca z wylewki baterii – to te wszystkie stare kłopoty, z którymi każdy musi sobie poradzić. Stąd często zadawane pytanie – jak zdemontować mieszalnik jednouchwytowy, aby go naprawić? O tym porozmawiamy w tym artykule.

  Co to jest mikser jednouchwytowy

  Należy zauważyć, że dziś producenci oferują dwa rodzaje jednouchwytowych baterii do zlewozmywaków, które różnią się między sobą wewnętrznym korpusem roboczym. Jest to element mieszający, w którym następuje mieszanie zimnej i gorącej wody. Tak więc miksery to kulka i wkład. Pierwszy to urządzenie, w którym zainstalowana jest metalowa kula. Wewnątrz tego ostatniego wykonane są trzy wnęki, które są ze sobą połączone. Kula jest precyzyjnie dopasowana do wewnętrznej wnęki korpusu mieszalnika, tworząc pełną szczelność. Drugi to cylindryczny wkład (zwykle plastikowy), który również posiada trzy wnęki mieszające.

  W obu armaturach znajdują się mankiety uszczelniające, które odpowiadają za uszczelnienie połączeń. Najczęściej to one zawodzą. Aby się do nich dostać, musisz całkowicie zdemontować mikser. Konieczne jest zaznaczenie, że zarówno kulka, jak i nabój nie są wiecznymi częściami. Często stają się przyczyną powstawania smug.

  Uwaga! Kula i wkład nie nadają się do naprawy. A jeśli są niesprawne, będą musiały zostać zastąpione nowymi.

  Jak zdemontować jednouchwytową baterię kuchenną?

  Rozważ naprawę dwóch rodzajów mikserów osobno, w których zostaną wskazane niuanse procesu, ponieważ istnieją pewne różnice.

  Jak naprawić kran jednouchwytowy do kuchni z wkładem własnymi rękami

  Zanim naprawisz kran, czyli przystąpisz do jego demontażu, musisz wyłączyć dopływ wody. Cała reszta odbywa się w następującej kolejności.

  Wkład do miksera jednouchwytowego różnych producentów ma różne rozmiary, zarówno pod względem wysokości części, jak i średnicy. Dlatego eksperci zalecają zabranie ze sobą usuniętego starego wkładu do sklepu w celu porównania. Oznacza to, że kolejność czynności powinna wyglądać następująco – najpierw mikser jest zdemontowany, wkład jest wyciągany i dopiero wtedy możesz iść z nimi do sklepu, aby kupić nowy. Nie można kupić części, a potem rozebrać osprzętu hydraulicznego. Teraz spójrzmy, jak złożyć mikser jednouchwytowy i na jakie punkty należy zwrócić szczególną uwagę. ru/wp-content/uploads/2018/03/t10-1. ru/wp-content/uploads/2018/03/t11. org/ImageObject">

  Czy warto naprawić wkład do kranu?

  Trudno jest zdemontować wkład bez uszkodzenia plastikowej obudowy. Jeśli ten ostatni jest pęknięty, mikser na pewno przecieknie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zastąpienie go nowym. Co więcej, jest wart każdego grosza.

  Ale są sytuacje, w których sama część nie wpływa na awarię urządzenia hydraulicznego. Oznacza to, że nie jest przyczyną problemu. Dlatego przed wymianą wkładu w kranie zlewowym w kuchni należy zrozumieć, czy jest to przyczyną awarii. Aby to zrobić, jest proste:

 • sprawdzić część pod kątem powstawania pęknięć w korpusie;
 • oczyść jego otwory z brudu;
 • po prostu zetrzyj to.
 • Jak pokazuje praktyka, czasami wystarcza to, aby mikser działał lepiej i bez smug. Jeśli wkład po długiej eksploatacji ma wady, to nie można go naprawić. org/ImageObject">

  Różnorodność wkładów do mikserów jednouchwytowych

  Jak zdemontować mikser kulowy

  Jak wspomniano powyżej, konstrukcyjnie mieszalnik kulowy różni się od mieszalnika nabojowego w postaci elementu mieszającego. Ale kulisty model ma również inne charakterystyczne cechy. Na przykład otwory w urządzeniu i kuli są uszczelnione specjalnymi gumowymi uszczelkami, które są podtrzymywane przez sprężyny. To właśnie połączenie dwóch elementów tworzy maksymalną szczelność konstrukcji. I to właśnie te uszczelki zawodzą najszybciej. Aby je zdobyć i wymienić, musisz zdemontować mikser, wyciągnąć kulkę, a następnie ją wymienić. Dodajemy, że konieczna jest natychmiastowa wymiana sprężyn. org/ImageObject">

  Wewnętrzna wnęka miksera kulowego

  Sam proces demontażu kulowego uchwytu hydraulicznego rozpoczyna się w taki sam sposób, jak demontaż wkładu. Oznacza to, że ozdobna nasadka jest usuwana, zatrzask jest odkręcany, a dźwignia jest usunięta. Pod nim znajduje się nakrętka, którą odkręca się ręcznie. Istnieje również nakrętka łącząca, którą odkręca się kluczem nastawnym. Wszystko inne jest trochę inne. ru/wp-content/uploads/2018/03/t18. ru/wp-content/uploads/2018/03/t19. org/ImageObject">

  Ponadto wszystkie czynności w pełni odpowiadają odwrotnej kolejności demontażu: nakrętka łącząca jest przykręcana, a następnie nasadka, dźwignia jest mocowana zatrzaskiem. A ostatni nakłada ozdobną czapkę.

  Ostrzeżenie! Jeśli kula miksera jednouchwytowego po zdemontowaniu tego ostatniego okazała się mieć drobne wady, na przykład pojawiło się pęknięcie, wgniecenie i inne wady, należy ją wymienić na nową.

  Jak naprawić baterię łazienkową

  Bateria kuchenna różni się od baterii łazienkowej obecnością przełącznika w tej ostatniej, który przekierowuje wodę z kranu do prysznica. Wszystko inne jest dokładnie takie samo, a naprawy wykonuje się w taki sam sposób, jak opisano powyżej. org/ImageObject">

  Jednouchwytowa bateria wannowa z przełącznikiem w kształcie trzpienia umieszczonym na korpusie gęsiej szyi

  Co do naprawy przełącznika. Istnieje dość duża różnorodność przełączników pod względem ich konstrukcji. Aby przełączyć się z kranu na prysznic, niektóre modele muszą być obrócone wokół własnej osi, inne są wyciągane jak pręt, inne znajdują się z boku korpusu miksera, czwarte na szczycie gąsiora i tak dalej. Ale wszyscy mają jeden problem – rdza i kamień, które rosną i uniemożliwiają otwieranie lub zamykanie części. Włącznik zaczyna mocno pracować, uszczelki stopniowo się zużywają, więc nie trzeba już mówić o pewnej szczelności konstrukcji.

  Co możesz doradzić w sprawie naprawy przełącznika. Przede wszystkim trzeba go zdemontować. Nie jest to trudne, ponieważ ta część jest połączona z korpusem mieszalnika i gęsią szyjką za pomocą nakrętek złączkowych, wewnątrz których zamontowane są gumowe uszczelki:

  1. Uszczelki są sprawdzane pod kątem ich integralności. Ale ponieważ mikser został już zdemontowany, lepiej wymienić je na nowe.
  2. Wszystkie elementy przełącznika należy oczyścić z brudu i rdzy.
  3. Zwróć szczególną uwagę na gwint, który decyduje o całkowitym połączeniu nakrętek i całkowitym zamocowaniu części do korpusu urządzenia.

  Przełączniki pociągane mają w swojej konstrukcji specjalną sprężynę, która podtrzymuje część, automatycznie blokując dopływ wody do prysznica. Tak więc bardzo często przy demontażu miksera brakuje tej sprężyny. Po prostu zardzewiał przez długi okres eksploatacji i rozpuścił się w wodzie. Należy to skompensować, instalując nową sprężynę. org/ImageObject">

  Kran do przełącznika prysznicowego w jednouchwytowych bateriach łazienkowych

  Aby wyjaśnić, jak demontuje się jednouchwytowy kran na zlewie w łazience, sugerujemy obejrzenie filmu.

  Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Ge Jbs360r

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Ge Jbs360r

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Ge Jbs360r