Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Aeg Santo K 4 12 00 6i

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) to dokument, który określa zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, których należy przestrzegać w danym zakładzie pracy. Instrukcja BHP stanowi niezbędny element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy. Przestrzeganie instrukcji BHP jest ważne, aby zapobiec wypadkom, zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz przestrzegać przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Aeg Santo K 4 12 00 6i

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego powinna się znaleźć w każdym pomieszczeniu, w którym funkcjonuje urządzenie do ogrzewania powietrza. Może nim być biuro, pokój hotelowy czy hala produkcyjna, jeśli niezbędne jest zapewnienie w nich temperatury odpowiedniej do realizacji procesu technologicznego czy zapewnienia komfortu termicznego pracowników.

Prawidłowo przygotowana instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego zawiera wytyczne dotyczące postępowania przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych oraz grzewczych. Pojęcia te nie są tożsame, dlatego w przypadku grzejników elektrycznych konieczne jest uwzględnienie ryzyka, jakie niosą za sobą jedne i drugie konstrukcje. Do głównych zaliczają się porażenie prądem oraz poparzenie. Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego powinna też poruszać kwestię ewentualnego ryzyka wystąpienia pożaru.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego – zalecenia dla pracownika obsługi

Szkody, jakie mogą wynikać z nieprawidłowej obsługi sprzętu, dotyczą zarówno osoby odpowiedzialnej za jego obsługę, jak i osób postronnych oraz dóbr materialnych. W przypadku operatora instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego musi zawierać informacje o tym, jak prawidłowo podłączać grzejnik i regulować jego pracę. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na sprawność kabla elektrycznego. Jednym z punktów w zapisie powinien być bezwzględny zakaz włączania urządzenia z przetartym przewodem lub podłączania go do uszkodzonego gniazdka.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego musi też wymieniać zakazy takie jak:

  • zdejmowanie osłon podczas pracy grzejnika,
  • dokonywanie napraw bez uprawnień,
  • obsługa, włączanie i wyłączanie grzejnika mokrymi dłońmi,
  • siadanie na grzejniku lub wieszanie na nich odzieży czy innych tkanin,
  • dokonywanie napraw przy włączonym urządzeniu.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego – zabezpieczenie grzejnika po pracy

Grzejnik może stwarzać zagrożenie nie tylko dla pracownika obsługi, ale też dla osób postronnych. Do wypadków, a nawet do pożaru może dojść wtedy, gdy urządzenie pozostanie bez nadzoru. Dlatego instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego musi zawierać instrukcję postępowania po zakończeniu pracy osoby odpowiedzialnej. Do jej obowiązków należą wyłączenie urządzenia przed wyjściem lub przekazanie odpowiedzialności na inną osobę, zabezpieczenie gorącego grzejnika przed kontaktem z materiałami łatwopalnymi oraz ustawienie go w miejscu, w którym nie stworzy zagrożenia dla innych.

Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego – postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Konsekwencją niewłaściwego postępowania z elektrycznym urządzeniem grzewczym może być poparzenie lub porażenie prądem. Kontakt z tkaninami, meblami, papierami może prowadzić do ich uszkodzeń, bądź stanowić bezpośrednią przyczynę wybuchu pożaru. Instrukcja BHP przy obsłudze grzejnika elektrycznego musi wskazywać pracownikom sposoby postępowania w takich sytuacjach. Powinna też zwracać uwagę na konieczność powiadomienia odpowiednich osób o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu czy instalacji elektrycznej.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa; audytu, szkolenia i nadzoru, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S. A. tel. 22 517 88 66 e-mail: michal. pl

NAJBLIŻSZE KURSY I SZKOLENIA BHP

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

INSTRUKCJA BHP

bezpiecznej obsługi i użytkowania pieca konwekcyjnego model 43

I. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

1. Pracownik obsługujący piec przed rozpoczęciem pracy powinien być zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia.

ð przed uruchomieniem urządzenia sprawdź czy urządzenie zostało podłączone do gniazda posiadającego uziemienie

ð sprawdź czy wszystkie zabezpieczenia urządzenia są nie uszkodzone oraz zainstalowane we właściwy sposób,

ð przed użyciem wyczyścić komorę wypiekową wodą, a części zewnętrzne wilgotną szmatką.

ð przy pracy ciągłej - pokrętło minutnika przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, na poz. I do momentu włączenia pieca, uważać aby nie przekręcić poza opór ustawienia

ðprzy pracy czasowej – pokrętło przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na poz. 60 minut - uważając aby nie przekręcić poza opór ustawienia, następnie ustawić wybrany czas pieczenia. Po upływie ustawionego czasu rozbrzmiewa sygnał akustyczny oznajmiający koniec pieczenia.

ð przekręcić pokrętło termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na pozycję wybranej temperatury. Lampka kontrolna gaśnie jeśli ustawiona temperatura w piecu zostanie osiągnięta i ponownie zapala się kiedy piec jest nagrzewany.

2. Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do pieczenia i podgrzewania produktów spożywczych, użycie go do innych czynności jest zabronione.

3. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez przeszkolony personel.

II. Podstawowe czynności podczas pracy.

ðpodczas pracy operator powinien korzystać z odzieży ochronnej wymaganej przepisami sanitarnymi,

ð należy zawsze pamiętać, że rozpoczęcie pieczenia ( włożenie pieczywa na blachach do pieca powinno się wykonywać dopiero wtedy gdy piec jest włączony, termostat jest ustawiony na żądaną temperaturę i kontrolka temperatury jest wyłączona,

ð przy wyjmowaniu pieczywa z urządzenia należy zawsze pamiętać iż istnieje ryzyko oparzenia w przypadku kontaktu z gorącymi elementami urządzenia lub pieczywem, dlatego zaleca się używanie rękawic termicznych do tych czynności.

III. Podstawowe czynności po zakończeniu pracy.

ð umyć urządzenie po wyłączeniu z zasilania i ostygnięciu. Do mycia nie stosować środków szorujących, oraz substancji zwierających chlor, amoniak i inne substancje żrące,

ð po umyciu urządzenie wytrzeć miękką i suchą szmatką.

ð do czyszczenia szkła używać jedynie wody, nie czyścić kiedy szkło jest jeszcze ciepłe,

ð wszystkie czynności konserwacyjne przewidziane DTR-ką mogą być wykonywane przez osobę uprawnioną z odpowiednimi kwalifikacjami.

ð o wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzenia niezwłocznie informować swojego

bezpośredniego przełożonego

ð w razie zaistnienia wypadku na urządzeniu natychmiast wyłączyć urządzenie od zasilania i

udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku

ð zabezpieczyć miejsce wypadku dla celów dochodzeniowych

ð powiadomić o zaistniałym wypadku bezpośredniego przełożonego

IV. Czynności zabronione:

ð używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem

ð obsługi maszyny przez osoby nieprzeszkolone,

ð dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione

ð użytkowania niesprawnego technicznie urządzenia.

ð w żadnym przypadku nie przykrywać rur wentylacyjnych urządzenia,

ð w żadnym przypadku nie używać stalowych szczotek do czyszczenia urządzenia.

UWAGA!

Nie wolno wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych i remontowych

na pracującym urządzeniu.

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Aeg Santo K 4 12 00 6i

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Aeg Santo K 4 12 00 6i

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Aeg Santo K 4 12 00 6i