Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Electrolux Ei208 Series

Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Electrolux Ei208 Series zawiera informacje dotyczące nowych funkcji, poprawek i aktualizacji oprogramowania dla tych modeli. Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi jest ważnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i prawidłową obsługę produktu. Przeczytanie i zrozumienie dodatku do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Electrolux Ei208 Series jest ważne, aby zapewnić bezpieczną i prawidłową obsługę produktu. Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Electrolux Ei208 Series opisuje takie rzeczy, jak nowe funkcje produktu, poprawki i aktualizacje oprogramowania, wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania, instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy produktu oraz rozwiązywania problemów.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Electrolux Ei208 Series

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2011. 14. 67

Akt obowiązujący

Wersja od: 8 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

1 Załącznik nr 3 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. o sprostowaniu błędu (Dz. 11. 27. 140).

11 stycznia 2022

" alt="">

Czy konieczne jest aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Nie jest tak, że jednorazowe przygotowanie takiego dokumentu jest wystarczające. Z przepisów prawa bezpośrednio wynika, że instrukcję bezpieczeństwa pożarowego trzeba aktualizować. Wskazuje na to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co do zasady, taka aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów powinna być dokonywana co najmniej raz na 2 lata.

Od powyższej reguły istnieje pewien wyjątek. Mianowicie, jeżeli dojdzie do zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej, również konieczne będzie zaktualizowanie dokumentu. Co istotne, obowiązek ten funkcjonuje bez względu na datę poprzedniej aktualizacji. W praktyce, nawet jeżeli dojdzie do aktualizacji instrukcji na skutek upływu 2-letniego terminu wskazanego w rozporządzeniu, a wspomniana zmiana nastąpi, chociażby dnia następnego, obligatoryjnie należy dokonać kolejnej aktualizacji.

Czy pracownik musi zapoznać się z instrukcją przeciwpożarową?

Na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Przepisy prawa wyraźnie wskazują, że każdy z pracowników musi zapoznać się z treścią instrukcji. Co istotne, nie ma tu znaczenia zajmowane stanowisko czy wymiar czasu pracy. Obowiązek dotyczy więc każdego zatrudnionego w danym przedsiębiorstwie.

Szybkowary, garnki i patelnie

Pobierz informacje na temat instrukcji obsługi
Pobierz informacje na temat zasad bezpieczeństwa

Oszczędzaj czas dzięki naszym instrukcjom użytkowania!
Wybierz swój produkt klikając w obrazek lub wpisz w wyszukiwarkę nazwę lub referencję swojego produktu.

Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Electrolux Ei208 Series

Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Electrolux Ei208 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Electrolux Ei208 Series